БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Latvijas Lauksaimniec?bas Universit?te

Ekonomikas fakult?te

Gr?matved?bas un finansu katedra

In?ra R?vi?a

Refer?ts FINAS?S UN KRED?T?

A/S «PAREX BANKA» DARB?BAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANAL?ZE

Darba autors In?ra R?vi?a

Ekonomikas fakult?tes Nepilna laika

studiju Gr?matved?bas un finansu

specialit?tes 2.kursa studente

matrikulas № 0138464

Darba vad?t?js pasniedz?ja

M?r?te Lazdi?a

J?KABPILS, 2002

Saturs

IEVADS 3

1. PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI 5

1.1 Kartes 5

1.2 Komun?lie un abonentu maks?jumi 6

2. KRED?TI A/S «PAREX BANKA» 7

2.1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi 7

2.1.1 Kred?ti uz??mumiem 8

2.1.2 Kred?ti priv?tperson?m 8

2.1.3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei 9

2.1.4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m 9

3. A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG? 10

4. KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA» 13

5. KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA» 15

SECIN?JUMI 17

IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS 18

PIELIKUMI 19

PIELIKUMU SATURS. 20

IEVADS

Parekss banka tika dibin?ta 1992.gad?. Jau 2001.gad? Parekss banka un

Parekss grupa kopum? ne tikai sasniedza ienes?guma rekordu, bet ar?

sasniedza teicamus darb?bas r?d?t?jus pla?? pied?v?to pakalpojumu spektr?,

pier?dot sevi k? neapstr?damu l?deri Latvijas finansu sektor?. [7.,3]

Parekss banka ir viena no liel?kajiem kreditoriem ne tikai Latvij?,

bet akt?vi darbojas ar? Lietuv? un Igaunij?. Jau 1994.gad? Parekss bank?

tika izveidota Kredit??anas da?a, kur? taj? laik? str?d?ja 4 cilv?ki, bet

1995.gad? tika izveidota L?zinga da?a. 1997.gad? banka piedal?j?s Parekss

L?zings (Latvij?) un Parex Lizingas (Lietuv?) dibin??an?, tika izveidota

kredit??anas noda?a Parekss bankas fili?l? Citadele.

Parekss grupa sast?v no:

. Parekss bankas grupas;

. Parekss apdro?in??anas grupas (Parekss

apdro?in??anas komp?nija un Baltic

Polis Lietuv?).

Savuk?rt Parekss bankas grup? ietilpst:

. Parekss banka;

. Parekss atkl?tais pensiju fonds;

. Parekss Brokeru sist?ma;

. Parex Asset Management;

. Parekss ieguld?jumu sabiedr?ba;

. Parekss L?zings;

. Parex Lizingas (Lietuva);

. Parex Bankas (Lietuva).

Sav? darb? apskat??u tikai vienu mazu da?u no Parekss grupas, t.i.,

Parekss bankas darb?bu, pakalpojumu kl?stu un kred?tl?niju.

J?dzienu interpret?cija:

. Debetkarte – ir karte, kas ?auj izmantot tikai tos l?dzek?us, kas

iemaks?ti kartes kont?.

. Kred?tkarte dod iesp?ju izmantot ne tikai pa?a iemaks?tos l?dzek?us

kartes kont?, bet ar? l?dzek?us bankas pie??irt? kred?tlimita

ietvaros.

. ?st? kred?tkarte – latu kred?tkarte, kas dom?ta nor??iniem Latvij?

un vis? pasaul?.

. Kred?tiest?de ir uz??m?jsabiedr?ba, kas dibin?ta, lai pie?emtu

noguld?jumus un citus atmaks?jamos l?dzek?us no neierobe?ota

klientu loka un sav? v?rd? izsniegtu kred?tus un sniegtu citus

finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)]. Kred?tiest?des Latvij? savu

darbu var uzs?kt tikai p?c Finansu un kapit?la tirgus komisijas

(FKTK) izsniegtas licences sa?em?anas un re?istr?cijas.

Kred?tiest??u pien?kums ir garant?t savu klientu un

korespondentkontu noguld?jumu un oper?ciju nosl?pumu.[4.,45]

. Kred?ts – atl?dz?bas dar?jums, kur? kred?tiest?de uz rakstveida

l?guma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kur?

klientam rada ties?bas r?koties ar t?m un pien?kumu noteikt? laik?

un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)]

. Overdrafts – br?vi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas

grafika, bet ar izmanto?anas termi?u l?dz 12 m?ne?iem. Vai ar?

iepriek? saska?ota kred?tl?nija jeb aiz??muma ties?bas, kuras

klients var izmantot, veicot maks?jumus vai veicot izmaksas no sava

nor??inu konta. [1.,10]

. Kred?tl?nija – bankas atbalsts, kas ?aus ?tri ieg?t nepiecie?amos

l?dzek?us.

. Noguld?jums – naudas l?dzek?u glab??ana kred?tiest?des kont?

noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3., 1 (6)]

. Klients – fizisk? vai juridisk? persona, kurai kred?tiest?de sniedz

finansu pakalpojumus. [3., 1 (9)]

. Finansu l?zings – kredit??ana, ko veic atbilsto?i Unitroit

konvencij? par starptautisko finansi?lo l?zingu noteiktajiem

pamatprincipiem. [3., 1 (37)]

Lai ?stenotu kredit??anas iesp?jas ir j?r??in?s ar kred?ta savlaic?gu

atmaksu. T?p?c esmu izv?l?jusies izp?t?t un izanaliz?t Parekss bankas

pakalpojumu kl?stu un, par pamatu ?emot Parekss bankas datus, sal?dzin?t

konkr?ti kred?ta sa?em?anas iesp?jas un procesu, k? ar? noskaidrot bank?s

iesniedzamo dokumentu sarakstu kred?ta sa?em?anai, kred?ta procentu likmes,

atmaks??anas k?rt?bu un izanaliz?t, kur? tad ?sti bank? ??du kred?tu ?emt

ir visizdev?g?k. L?dz ar to ?? darba ietvaros vair?k uzman?bas tiek

piev?rsts kred?ta b?t?bai un raksturam, k? ar? kred?ta nodro?in?jumam.

Darba m?r?is ir izv?rt?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus fizisk?m

person?m, k? ar? sal?dzin?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus ar div?m cit?m

bank?m.

Darba raksturs ir praktisks, temata atkl?smei tiek dots teor?tiskais

pamatojums. Darba sagatavo?anai tiek izmantota speci?la ekonomisk?

literat?ra; internet? public?tie dati par banku pakalpojumiem, Latvijas

Republikas likumdo?anas akti, kas attiecin?mi uz banku darb?bu, k? ar? citi

metodiskie nor?d?jumi.

P?t?juma b?ze: A/S «Parex banka», A/s «Latvijas kr?jbanka», A/s

«Baltijas Tranz?tu banka» kred?ta sa?em?anas iesp?jas, dokument?cija,

procentu likmes un atmaksas noteikumi un k?rt?ba.

Darba strukt?ra: darbs sast?v no 20 lpp; ievada; 5 noda??m; 3

apak?noda??m; 4 punktiem; secin?jumiem; literat?ras saraksta; 8

pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 att?li.

PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI

1 Kartes

1.1.tabula

Parekss bankas maks?jumu kar?u da?u no pakalpojumiem tarifi.[1]

(LVL)

| |Pakalpojuma nosaukums |

|karte | |

| |M?ne?a |Pre?u |Skaidra|Kred?|Proce|Pe??a|Overd|Kartes |

| |maksa |un |s |ta |ntu |s |rafta|konta |

| | |pakalpo|naudas |proce|likme|proce|apjom|sl?g?an|

| | |jumu |iz?em?a|ntu |gad? |ntu |s |a |

| | |apmaksa|na |likme|par |likme| | |

| | |Latvij?|Parekss|gad? |kav?t|gad? | | |

| | | |bank? | |iem |par | | |

| | | | | |nor??|atlik| | |

| | | | | |iniem|umu | | |

| | | | | | |kont?| | |

| | | | | | |virs | | |

| | | | | | |200 | | |

| | | | | | |LVL | | |

|Studentu |Bezmaks|Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |- |Bezmaks|

|karte VISA |as |as |as | | | | |as |

|Elektron | | | | | | | | |

|Debetkartes| | | | | | |L?dz | |

|Maestro un |0.50 |Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |50% |Bezmaks|

|VISA |m?nes? |as |as | | | |no |as |

|Elektron | | | | | | |algas| |

| | | | | | | | | |

|Algas | | | | | | |L?dz | |

|kartes |0.50 |Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |200% |Bezmaks|

|Maestro un |m?nes? |as |as | | | |no |as |

|VISA | | | | | | |algas| |

|Elektron | | | | | | | | |

|Virtu?l? |14 LVL |1% |2% |- |- |- |- |Bezmaks|

|karte |gad? | | | | | | |as |

|?st? |36 – 99|Bezmaks|2% |24% |36% |- |Katra|Bezmaks|

|kred?tkarte|LVL |as | | | | |m |as |

| |gad? | | | | | |indiv| |

| | | | | | | |. | |

|Kred?tkarte|36 – 99|0,5% |1,5% |28% |18% |- |- |Bezmaks|

|s VISA |LVL | | | | | | |as |

| |gad? | | | | | | | |

|Kred?tkarte|36 – 99| | | | |- |- |Bezmaks|

|s Eurocard |LVL |0,5% |1,5% |28% |18% | | |as |

|/ |gad? | | | | | | | |

|MasterCard | | | | | | | | |

|Naudas |6 LVL |- |0,30 |24% |6% |- |- |Bezmaks|

|karte |gad? | |LVL | | | | |as |

|Cirrus | | | | | | | | |

Ir 21.gadsimts, lieliem so?iem m?s ien?kam jauno tehnolo?iju pasaul?.

Arvien vair?k darbavietu saviem darbiniekiem izv?las algas nevis izmaks?t

skaidr? naud?, bet gan p?rskait?t uz bankas kontu. Parekss banka pied?v?

«Algu kartes». Alga Jums ir pieejama ?rt?k, jo j?s to varat iz?emt pa

da??m, varat ar algas karti iepirkties veikalos un citur, algas karte dod

iesp?ju sa?emt pat?ri?a kred?tu l?dz pat 200% no vid?j?s algas. Atrodoties

bank?, j?su alga pelna procentus. Uz algas karti varat sa?emt ne tikai

algu, bet ar? citus maks?jumus, piem?ram ?imenes pabalstus, pensijas utt.

Parekss bank? tiek pied?v?tas ??das algu kartes:

. Maestro – starptautiska debetkarte izmantojama bankas fili?l?s un

nor??inu grup?s Latvij?; nor??iniem veikalos, bankas autom?tos Latvij? un

vis? pasaul?;

. Cirrus – starptautisk? debetkarte naudas iz?em?anai bankas autom?tos vis?

pasaul?;

. VISA Electron – starptautiska debetkarte izmantojama nor??iniem veikalos,

bankas autom?tos Latvij? un vis? pasaul?.

Dodoties ce?ojum? vai dar?jumu braucien?, kur j?s nev?l?tos ?emt l?dzi

skaidru naudu, Parekss banka ??diem gad?jumiem pied?v? jums ?rtu piek???anu

naudai, ja j?s ieg?d?jaties Parekss bankas kred?tkarti. Lai ??du karti

sa?emtu jums pat nav j?iemaks? garantijas depoz?ts, un ?? kred?tkarte dod

jums bezprocentu kred?tu uz laiku l?dz 45 dien?m. Parekss banka, atkar?b?

no j?su v?lm?m pied?v? ??das ?st?s kred?tkartes:

. Eurocard/MasterCard: Mass, Business, Gold;

. VISA: Classic, Business, Gold.

Parekss banka pied?v? ar? maks?jumu kartes uz??m?jiem, uz??mumu

darbiniekiem, kuri bie?i brauc komand?jumos, un ar?, ja uz??mumam

nepiecie?ams iepirkties internet?, tad Parekss bank? var ieg?d?ties

Virtu?lo karti.

2 Komun?lie un abonentu maks?jumi

1.2.tabula

Komun?lo un abonentu maks?jumu tarifi Parekss bank?.[2]

(LVL)

|Pakalpojuma nosaukums |Bankas komisijas |

| |maksa |

|Lattelekom pakalpojumu apmaksa |0,10 |

|Latvijas G?ze pakalpojumu apmaksa |Bezmaksas |

|TELE 2, LMT pakalpojumu apmaksa |0,15 |

|Baltcom TV un Baltcom Plus pakalpojumu apmaksa |Bezmaksas |

|Maks?jumi par elektroener?iju |1,5% (min.0,20 |

| |LVL) |

|P?r?jie komun?lie un abonentu maks?jumi: | |

|- ja sa??m?ja konts ir Parekss bank? |0,15 |

|- ja sa??m?ja konts ir cit? bank? Latvij? |0,30 + 0,5% no |

| |summas |

Parekss bankas fili?l?s un nor??inu grup?s ir iesp?jams apmaks?t

praktiski visus ikm?ne?a r??inus. ?os r??inus bank? ir iesp?jams apmaks?t

ne tikai ar skaidru naudu, bet ar? ar nor??inu karti. Ja bank? jau ir

nor??inu konts, tad Parekss banka pied?v? ar? t?du pakalpojumu k? Tie?ais

debets. Tas ir bankas pakalpojums, kas ?auj ietaup?t savu laiku, uzticot

Bankai autom?tiski no klienta nor??inu vai kartes konta apmaks?t pies?t?tos

r??inus par pakalpojumiem.

KRED?TI A/S «PAREX BANKA»

1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi

Vis? pasaul? jau sen pie?emts dz?vot uz kred?ta, ar? Latvij?

kredit??ana k??st arvien aktu?l?ka. Re?la iesp?ja jau ?odien at?auties to,

ko kr?jot un taupot var?tu ieg?d?ties tikai p?c ilg?ka laika posma.

Parekss banka pied?v? vair?kus kredit??anas pakalpojumus attiec?gi p?c

kred?ta m?r?a, nepiecie?am?s summas, atmaksas termi?iem un nodro?in?juma.

Ilgtermi?a kredit??ana sav? zi?? ir sam?r? riskanta kreditoram, jo ??

perioda laik? var main?ties ekonomisk? un politisk? situ?cija valst?,

procentu likmes, aiz??m?ja vesel?ba, ien?kumi un nodro?in?jums ar darbu.

V?rds «kred?ts» n?k no Lat??u valodas «credare» - tic?t, uztic?ties.

Kred?tiest??u likum? termins «kred?ts» tiek skaidrots, k? «atl?dz?bas

dar?jums», kur? kred?tiest?de uz rakstveida l?guma pamata nodod klientam

naudu vai citas lietas un kur? klientam rada ties?bas r?koties ar t?m, un

pien?kumu noteikt? laik? un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu. Parasti

kompens?cija par lieto?anas ties?bu atdo?anu tiek noteikti procenti.

Kredit??anas b?tisk?s paz?mes ir:

. Vieno?an?s par stingru l?dzek?u noteikta apjoma atmaks??anas

pien?kumu,

. Maks??anas l?dzek?u nodo?anas termi?u,

. Noteiktu vai vari?jamu atl?dz?bu par izmanto?anas laiku,

. Pien?kumus maks?t noteiktus procentus.

Kred?tus klasific? ??di:

1. Standarta kred?ti ir aizdevumi, kuri neap?aub?mi tiks atmaks?ti,

tie tiek nov?rt?ti 0% riska pak?pi.

2. Uzraug?mie kred?ti prasa kred?tiest?des vad?bas speci?lu uzman?bu.

3. Zemstandarta kred?ti ir ar noteiktu nedro??bas pak?pi.

4. ?aub?go kred?tu atmaksa ir ap?aub?ma, bet nov?rt??anas laik? v?l

nav iesp?jams prec?zi noteikt zaud?juma apjomus.

5. Zaud?tiem kred?tiem nov?rt??anas laik? nav re?las v?rt?bas – to

apmaksa nav iesp?jama.

Katrs izsniegtais kred?ts ir j?nov?rt? un j?pieskaita attiec?gajai

kred?tu klasifik?cijas grupai. Bankas m?r?is ir izveidot dro?u

kred?tportfeli, samazinot zaud?to, ?aub?go un zemstandarta kred?tu apjomu.

Parekss banka pied?v?:

. Kred?tus uz??mumiem;

. Kred?tus priv?tperson?m;

. L?zingu;

. Hipokred?tu priv?tperson?m;

. Overdraftus;

. Kred?tl?nijas u.c.

[pic]2.1.att?ls Kred?ta nodro?in?jumu veidu sh?ma.

1 Kred?ti uz??mumiem

Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir Banka, var b?t l?dz pat 70% no

??las (nodro?in?juma) v?rt?bas.

Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam individu?li

atkar?b? no termi?a un riska. Gada procenta likme var b?t gan fiks?ta, gan

«peldo?a» un tiek apr??in?ta no kred?ta neatmaks?t?s v?rt?bas.

Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai pieska?ots

J?su naudas pl?smai. Kred?ta pamatsummu var atmaks?t ar? termi?a beig?s,

par to vienojoties ar Banku.

Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25

gadiem.

Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,

autotransports, ?dens transportl?dzek?i, ra?o?anas iek?rtas, noguld?jumi,

v?rtspap?ri, kapit?la da?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, tre?o

personu galvojumi, k? ar? noteikta apgroz?juma uztur??ana nor??inu kont?.

??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekss bankai.

2 Kred?ti priv?tperson?m

Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir banka , var b?t l?dz pat 70% no

??las (nodro?in?juma) v?rt?bas.

Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam individu?li

atkar?b? no termi?a un riska, kas saist?ts ar kred?t??m?ju. Procentu likme

gad? var b?t gan fiks?ta, gan ar? peldo?a.

Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai nevienm?r?gs.

Turkl?t, vienojoties ar banku, kred?ta pamatsummu var atmaks?t termi?a

beig?s.

Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25

gadiem.

Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,

autotransports, ?dens transportl?dzek?i, noguld?jumi, v?rtspap?ri, kapit?la

da?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, k? ar? tre?o personu galvojumi.

Apdro?in??ana. ??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekss

bankai. Apdro?in?t ??lu var Parekss Apdro?in??anas komp?nij? vai cit?

apdro?in??anas sabiedr?b?, iepriek? to saska?ojot ar banku. Apdro?in??anas

summu ir iesp?jams iek?aut kred?ta summ?. Nepiecie?am?bas gad?jum? banka

var piepras?t kred?ta ??m?jam dz?v?bas apdro?in??anu par labu bankai.

3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei

dod iesp?ju lietot automa??nu, s?kotn?ji samaks?jot tikai da?u no

automa??nas v?rt?bas un p?c tam pak?peniski izmaks?jot atliku?o summu un

procentus. Kad l?zinga maks?jumi ir nomaks?ti piln?b?, automa??na k??st par

l?zinga ??m?ja ?pa?umu.

L?zinga objekts ir automa??na, kuras vecums p?c l?zinga l?guma beig?m

nep?rsniegs 10 gadus.

Pirm? iemaksa vismaz 10% no automa??nas v?rt?bas.

L?zinga objekta minim?l? v?rt?ba 2000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?.

Termi?? – l?dz 5 gadiem.

4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m

– m?jok?a ieg?dei un remontam.

Nosac?jumi: summa l?dz pat 80% no ieg?d?jam? nekustam? ?pa?uma tirgus

v?rt?bas.

Minim?l? summa 3000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?.

Termi?? l?dz 25 gadiem.

Atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a, vienm?r?gs vai

pieska?ots klienta ien?kumiem.

Nodro?in?jums – visu veidu nekustamais ?pa?ums, ar? tas, ko ieg?d?jas

ar ?? kred?ta pal?dz?bu.

Procentu likmi piem?ro katram klientam individu?li, var b?t fiks?ta

vai main?ga – p?c klienta izv?les.

Lai sa?emtu ??du kred?tu m?jas ieg?dei nepiecie?ami ??di dokumenti

(1.pielikums):

. Zemesgr?matu akta ori?in?ls un zemes robe?u pl?na ori?in?ls;

. M?jas gr?matas ori?in?ls;

. Nam?pa?uma Inventariz?cijas lietas ori?in?ls;

. Izzi?a pat ?pa?umties?b?m uz zemi;

. ?pa?nieka laul?t? un visu nam?pa?um? pierakst?to pilngad?go personu

rakstiska piekri?ana m?jas ie??l??anai (notari?li apstiprin?ta);

. Izzi?a par nekustam? ?pa?uma nodok?a par?du neesam?bu;

. Izraksts no Zemesgr?matu noda?as, kas apliecina, ka m?ja nav apgr?tin?ta;

. Bankas akcept?ts nam?pa?uma nov?rt?jums;

. Apdro?in??anas polise ar atz?mi, ka iest?joties apdro?in??anas gad?jumam,

atl?dz?bu sa?em Parekss Banka. M?jas apdro?in??ana j?saska?o ar Parekss

Banku.

L?dz?gs dokumentu saraksts nepiecie?ams hipokred?ta sa?em?anai m?jas

b?vniec?bas darbiem (skat. 2.pielikumu), un dz?vok?a ieg?dei (skat.

3.pielikumu).

Kad visi nepiecie?amie dokumenti ir sagatavoti, tad ir j?aizpilda

fizisk?s personas pieteikums / deklar?cija kred?ta sa?em?anai (skat.

4.pielikumu).

A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG?

A/s «Parex banka» tika dibin?ta 1992.gad?. T?tad banka darbojas jau

10.gadu.

Parekss bankai ir n?cies str?d?t sp?c?gas konkurences apst?k?os, ko

rad?ja no jauna izveidot?s bankas un noguld?jumu pie??m?jas firmas.

3.1.att?ls Latvijas komercbanku 2001.gada noguld?jumu darb?bas

rezult?ti (t?kst. LVL).[3]

?is (3.1.att?ls) par?da 2001.gada noguld?jumu rezult?tus Latvijas

komercbanku sektor?. A/s «Parex banka» ir ierindojusies pirmaj? viet?.

Noguld?jumi 2001.gad? sasniegu?i 533 465 t?kst. LVL. Vismaz?kais

noguld?jumu skaits ir Baltijas Tranz?tu bankai tas ir 75237 t?kst. LVL.

P?c ?? att?la var secin?t, ka cilv?ki ir nov?rt?ju?i A/s «Parex

banka» darb?bas efektivit?ti, ?? ir dro?a banka, kur iedz?vot?ji nebaid?s

noguld?t savus naudas l?dzek?us. Par to liecina noguld?jumu skaita

pieaugums, kas redzams (3.2.att?ls).

Parekss bankas m?r?is ir nodro?in?t klientiem visus nepiecie?amos

finansu pakalpojumus, t?d?j?di veicinot to labkl?j?bu un att?st?bu.

Fizisk?s un juridisk?s personas ir Parekss bankas klienti, kuru apkalpo?ana

bankai nodro?ina stabilit?ti un ien?kumus. Parekss bankas grupai ir ar?

savs atkl?tais pensiju fonds, kur? katrs m?s varam novirz?t l?dzek?us savai

n?kotnei, t.i. banka ar m?su naudu, ieguldot to da??dos pas?kumos, pelna

mums liel?ku pensiju (pensiju otrais l?menis).

Banka ir ieinteres?ta rentabl? darb?b?, t? v?las saglab?t savus

klientus, t?p?c pied?v? arvien vair?k da??dus finansu pakalpojumus gan

fizisk?m, gan juridisk?m person?m.

Latvijas komercbanku darb?bas rezult?ti par 2001.gadu ir redzami (3.3

.att?ls)

3.2.att?ls Parekss bankas noguld?jumu skaits pa gadiem no 1992. l?dz

2001.gadam.

3.3 .att?ls Latvijas komercbanku 2001.gada akt?vu rezult?ti (t?kst.

LVL).

M?su interes?jo?? banka «Parex banka» pa?laik atrodas pirmaj? viet?,

kuras 2001.gad? akt?vi sast?d?ja 656 991 t?kst. LVL.

Apkopojot visu iepriek? aprakst?to inform?ciju, varu secin?t, ka

aizdevumu pie??ir?ana ir viena no svar?g?kaj?m un atbild?g?kaj?m banku

oper?cij?m, jo tiek lemts, kam uztic?t noguld?t?ju naudu. Kred?tiest??u

likuma 34.pants nosaka, ka kredit??anu banka veic saska?? ar t?s

kred?tpolitiku, kas nosaka aizdevumu pie??ir?anas un atmaks??anas k?rt?bu

un to kvalit?tes nov?rt??anas krit?rijus.

Kred?tu pie??ir?anas pamatm?r?is ir g?t pe??u, ko pan?k prasot no

klienta augst?ku procentu likmi par to likmi, k?du maks? banka, aiz?emoties

l?dzek?us kredit??anai. Bankai ir j?nodro?ina ar?, lai izdevumi, kas

saist?ti ar procentu iekas??anu un aizdevumu summas atg??anu, nep?rsniegtu

kredit??anas rezult?t? g?to pe??u.

Kred?tpolitika atspogu?o bankas politiku attiec?b? uz priv?tpersonu un

uz??mumu kredit??anu. Kred?tpolitika nosaka principus, kas j?iev?ro bankas

darbiniekiem, veicot riska dar?jumus, t.i., izsniedzot aizdevumus,

galvojumus saviem klientiem, kuru rezult?t? bankai rodas kred?trisks. T?d?

veid? banka l?mumu pie?em?anu par aizdevumu pie??ir?anu neatst?j atsevi??u

darbinieku kompetenc?.

Kred?tpolitika nesaraujami ir saist?ta ar ekonomikas att?st?bas

tendenc?m. Mainoties ekonomiskajai situ?cijai bankas izmaina savas

kred?tpolitikas direkt?vas.

Parekss banka izsniedz kred?tus k? fizisk?m, t? ar? juridisk?m

person?m.

Fizisk?s personas var sa?emt ??dus kred?tus:

. aizdevums nekustam? ?pa?uma ieg?dei un remontam;

. pat?ri?a aizdevums;

. overdrafts.

Bank? k? ??lu pie?em:

1. nam?pa?umus;

2. privatiz?tus dz?vok?us;

3. zemi;

4. depoz?tnoguld?jumus;

5. pre?u kr?jumus;

6. m?kslas darbus u.tlm.

Lai sa?emtu kred?tu un nosl?gtu kred?tl?gumu ir j?aizpilda bankas

veidlapa un j?nomaks? komisijas nauda par t? izskat??anu. Kred?ta

neizsnieg?anas gad?jum? nauda netiek izsniegta atpaka?. Fizisk?m person?m

v?l ir j?uzr?da pase, j?iesniedz kred?ta nodro?in?juma dokumenti un izzi?a

no darba vietas par darba algu. Banka izskata pieteikumu 3 bankas dienu

laik?. Atsevi??os gad?jumos banka dr?kst piepras?t papildus inform?ciju.

Kred?ta nodro?in?jums (??las) atbilst?bu pieteikum? uzr?d?tajai summai

p?rbauda bankas v?rt?t?ji: Parekss banka uztic ??las nov?rt??anu firmai

Latio (par nov?rt??anu fizisk? persona samaks?s 80 – 100 LVL).

Ja aizdevuma nosac?jumi ir pie?emami, tad tiek nosl?gts l?gums un

naudas l?dzek?i tiek ieskait?ti nor??inu kont? Parekss bank?.

KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA»

Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu j?b?t algas kontam, t.i., :

. Ja ar darba vietu ir nosl?gts l?gums par algas konta apkalpo?anu,

tad lai sa?emtu kred?tu algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz

3 m?ne?us p?c k?rtas;

. Ja ar darba vietu nav nosl?gts l?gums, tad lai sa?emtu kred?tu

algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz 6 m?ne?us p?c k?rtas.

Pat?ri?a kred?ts tiek dots summ? no 200 l?dz 2000 LVL uz 2 gadiem bez

??las ar 16 % likmi. Kred?ta limits atkar?gs no darba algas lieluma un

apg?d?jamo skaita, k? ar? no dz?vesvietas. (piem?rs skat?t 4.1.tabula )

Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu ir nepiecie?ami ??di dokumenti:

1. Pase;

2. Izzi?a no darba vietas par darba algu (7. un 8.pielikums);

3. Pat?ri?a kred?ta l?gums (skat. 6.pielikums).

Ja algas konta bank? nav, tad ir iesp?ja ?emt parasto kred?tu summ?

virs 1000 LVL ar 8 l?dz 11,5% likmi. ??dam kred?tam nepiecie?ama ??la.

Kred?tu pie??ir 75% no ??las tirgus v?rt?bas. Bet papildus izdevumus sag?d?

??las nov?rt??ana, ko banka pati neveic. Banka nov?rt??anu uztic t?d?m

firm?m k? Latio, Vindex u.c. Fiziskai personai piem?ram dz?vok?a

nov?rt??ana, lai sa?emtu kred?tu var izmaks?t aptuveni 80 LVL. Kred?ta

sa?em?anai nepiecie?ami ??di dokumenti (5a.pielikums):

1. Pase;

2. Aizdevuma piepras?jums (5.pielikums);

3. Naudas pl?smas grafiks;

4. Izzi?a par darba algu un darba st??u darba viet?;

5. Darba l?gums;

6. Dokumenti par ie??mumiem no saimniecisk?s darb?bas;

7. Pilngad?go ?imenes locek?u pases;

8. Dz?vesbiedra izzi?a par darba algu, darba st??u (ja ir kop?ga

saimniec?ba ar aiz??m?ju);

9. Remontdarbu t?me (ja aizdevums tiek piepras?ts dz?vok?a, m?jas vai

citu ?ku remontam).

10. Nodro?in?jums (nekustamais ?pa?ums vai transportl?dzeklis)

Parast? kred?ta procentu likmes lielums main?s attiec?gi mainoties kred?ta

termi?am. Sal?dzino?s piem?rs apskat?ms (skat?t 4.2.tabula).

Bankas kred?tpolitikas m?r?is ir minimiz?t risku, nodro?in?t bankas

maksim?lu rentabilit?ti, vienlaic?gi veicot vispus?gu nacion?l?s ekonomikas

att?st?bu. Kred?tpolitika tiek ?stenota cen?oties pan?kt liel?kus ien?kumus

ar p?c iesp?jas maz?ku risku, nodro?inot rentabilit?ti, maks?tsp?ju un

dro??bu. Bankas kred?tpolitikas misija ir ?stenot iedz?vot?ju, valsts

att?st?bu kopum?. Veiksm?gas kred?tpolitikas realiz?cijas gad?jum? var tikt

papla?in?ta uz??m?jdarb?bas att?st?ba un pat noteiktu re?ionu ekonomisk?

aug?upeja.

4.1.tabula

Pat?ri?a kred?ta limita apr??ins, gada procenta likme 16%.[4]

|Darba alga|Apg?d?jamo skaits|Maksim?l?s limita v?rt?bas |

|p?c |?imen? | |

|nodok?u | | |

|nomaksas, | | |

|LVL | | |

| | |t.sk., |M?ne?a |Kred?ta |Kred?ta |

| |Kop? |b?rni |maks?jums, |termi??,|summa, LVL |

| | |l?dz 14 |LVL |m?ne?i | |

| | |gadiem | | | |

|J?kabpils pils?ta |

|80 |- |- |11 |24 |232 |

|120 |1 |1 |17 |24 |348 |

|120 |- |- |59 |24 |1216 |

|J?kabpils rajons |

|100 |1 |1 |15 |24 |313 |

|120 |1 |1 |43 |24 |897 |

|120 |- |- |73 |24 |1498 |

|70 |- |- |15 |24 |306 |

|R?gas pils?ta |

|155 |1 |- |10 |24 |214 |

|200 |1 |- |55 |24 |1133 |

|200 |1 |1 |72 |24 |1480 |

|138 |1 |1 |10 |24 |214 |

|95 |- |- |10 |24 |204 |

|200 |- |- |89 |24 |1834 |

Secin?jums: jo liel?ka ir darba alga un nav apg?d?jamo, jo liel?ku

pat?ri?a kred?ta summu var ieg?t.

4.2.tabula

Parast? kred?ta procentu likmes apr??ins fiziskai personai.

|Kred?ta atmaksas termi?? |5000 LVL |10 000 LVL |

|Kred?ta m?r?is: citas pat?ri?a vajadz?bas |

|12 m?ne?i |10,17 % |8,67 % |

|24 m?ne?i |10,82 % |9,32 % |

|36 m?ne?i |10,92 % |9,42 % |

|48 m?ne?i |11,32 % |9,82 % |

|Kred?ta m?r?is: nekustam? ?pa?uma ieg?de |

|24 m?ne?i |12,32 % |10,82 % |

|48 m?ne?i |12,82 % |11,32 % |

Secin?jums: pieaugot kred?ta atmaksas termi?am, pie t?s pa?as kred?ta

summas – palielin?s ar? kred?ta procenta likme. Tai pa?? laik? liel?kai

kred?ta summai uz to pa?u kred?ta atmaksas termi?u ir maz?ka procentu

likme.

KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA»

A/s «Baltijas Tranz?tu banka» kred?tpolitika ietver visp?r?jos

aizdevuma pie??ir?anas principus, izsniegto kred?tu uzraudz?bas k?rt?bu,

kred?tportfe?a klasifik?ciju un dro??bas pas?kumu realiz?cijas k?rt?bu

potenci?lo zaud?jumu gad?jumos. Kred?tpolitikas m?r?is ir nodro?in?t bankas

dz?votsp?ju un ienes?gumu, sekm?t uz??m?jdarb?bu, veicin?t biznesa un

tautsaimniec?bas att?st?bu.

Kred?ti, iz?emot starpbanku kred?tus, tiek izsniegti juridisk?m un

fizisk?m person?m, kas ir bankas klienti.

Ja aiz??m?js ir fiziska persona, tad bankai ir j?sa?em piln?ga

inform?cija par vi?a dz?vesvietu un darba vietu, par ?imenes sast?vu, par

ien?kumiem u.tlm.

Kred?tu procentu likmes nosaka vadoties no:

1. Bank? piesaist?to l?dzek?u vid?j?s procentu likmes;

2. Kred?ta apkalpo?anas izdevumiem;

3. Kred?ta nodro?in?juma;

4. Iesp?jam? kred?triska;

5. Banku konkurences noteikumiem.

Kred?ts pret dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu vai dz?vok?a,

priv?tm?jas vai zemes ieg?dei fizisk?m person?m.

“Baltijas Tranz?tu bank?” vara sa?emt kred?tu pret dz?vok?a,

priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu, k? ar? to ieg?dei. Banka pie??ir kred?tu

l?dz 70 % no dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala tirgus v?rt?bas uz

termi?u l?dz 10 gadiem. Nepiecie?am?bas gad?jum? pirkuma dar?jums tiek

veikts ar dar?juma konta starpniec?bu.

Kred?ts tiek noform?ts 1- 2 dienu laik?. Kred?tiem ar atmaksas termi?u

l?dz diviem gadiem– fiks?t? procentu likme, ja atmaksas termi?? ilg?ks par

diviem gadiem, tad main?g? procentu likme. Sa?emot kred?tu ar atmaksas

termi?u l?dz 5 gadiem, klientam ir ties?bas atmaks?t kred?ta pamatsummu p?c

sav?m iesp?j?m bez pamatsummas atmaksas grafika. Procenti tiek apr??in?ti

no atliku??s kred?ta summas.

Kred?tus izsniedz ar? pension?riem, studentiem un m?jsaimniec?m.

Banka neietur soda procentus par ?tr?ku kred?ta atdo?anu.

Nav noteikta minim?l? kred?ta summa.

Kred?ta izmanto?anas laik? p?c klienta iniciat?vas ir iesp?jas palielin?t

aizdevuma summu, main?t procentu likmes un kred?ta atdo?anas termi?us.

Nepiecie?amie dokumenti

Dz?voklim:

. ?pa?uma ties?bas apliecino?i dokumenti;

. izzi?a 22dz;

. dz?vok?a inventariz?cijas lietas ori?in?ls;

. izzi?a par komun?lajiem maks?jumiem;

. dz?vojam?s m?jas, kur? atrodas ie??l?jamais dz?voklis, uztur??anas un

apsaimnieko?anas l?gums;

. nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas

l?gums, sast?d?ts dz?vok?a nov?rt??anas akts;

. aiz??m?ja pases kopija.

M?jai:

. zemesgr?matu apliec?ba;

. zemes robe?u pl?ns;

. inventariz?cijas lietas ori?in?ls;

. m?jas gr?mata;

. izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis;

. nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas

l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts;

. aiz??m?ja pases kopija.

Zemei:

. zemesgr?matu apliec?ba;

. zemes robe?u pl?ns;

. izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis;

. nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas

l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts;

. aiz??m?ja pases kopija.

Nepiecie?am?bas gad?jum? banka var no klienta piepras?t ar? papildu

inform?ciju.

5.1.tabula

Baltijas Tranz?ta bankas kred?tu cenr?dis.[5]

|Kred?ti |

|1. Kred?ta pieteikuma izskat??ana |

|1.1. l?dz Ls 1 000 |Ls 10 |

|1.2. no Ls 1 001 l?dz Ls 5 000 |Ls 20 |

|1.3. no Ls 5 001 l?dz Ls 50 000 |Ls 30 |

|1.4. no Ls 50 001 l?dz Ls 100 000 |Ls 50 |

|1.5. virs Ls 100 000 |Ls 100 |

|2. Kred?ta noform??ana un izsnieg?ana |

|2.1. l?dz Ls 500 |bez maksas |

|2.2. no Ls 500 l?dz Ls 2 000 |Ls 5 |

|2.3. no Ls 2 001 l?dz Ls 5 000 |Ls 20 |

|2.4. no Ls 5 001 l?dz Ls 25 000 |Ls 30 |

|2.5. virs Ls 25 000 |0,1% no kred?ta summas, min. Ls |

| |100 |

|3. M?ne?a maksa par aizdevuma konta apkalpo?anu: |

|3.1. juridisk?m person?m |0,05% - 0,1% m?nes?, min. Ls 2 |

|3.2. priv?tperson?m |bez maksas |

|4. L?gumsods par kred?ta pirmstermi?a |1% - 3% no pirms termi?a |

|atmaksu (iz?emot fizisko personu |atmaks?jam?m summ?m |

|pat?ri?a kred?tus) | |

SECIN?JUMI

Darba izstr?d??anas gait? man bija iesp?ja iepaz?ties ar da??diem

terminiem, kas man ??va lab?k izprast finansu tirgus darb?bas

pamatprincipus, k? ar? nedaudz dzi??k iepaz?ties ar kredit??anas politiku

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011