БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва

Розрахункова робота

Приватного підприємства «Вовняночка»

Виконала

Студентка ЕП- 53

Грищук О.Б

Перевірила

Якимчук Т.І

Рівне 2005р.

Розділ 1

1.1 Правові аспекти створеного малого підприємства

Виходячи зі змісту Закону України «Про підприємства в Україні» розглянемо головні аспекти, які потрібно врахувати при створенні малого підприємства.

Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

Підприємство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїми найменуваннями, а також знак для товарів і послуг.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.

До малих підприємств належать новостворені та діючі підприємства:

- у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік;

- в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 чоловік;

- у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю 100 чоловік;

- у галузях не виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25 чоловік;

- у роздрібній торгівлі - з чисельністю до 15 чоловік.

Особливості створення і діяльності малих підприємств встановлюються законодавством України.

Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу, підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України. Рішення про створення підприємства у випадках, передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Засновники реалізують свої засновницькі права шляхом обрання організаційної форми підприємства, визначення цілей та предмета його діяльності, прийняття рішення про його створення, затвердження в установленому порядку його статуту, передачі безоплатно на баланс підприємства основних фондів та обігових коштів, формування органів управління, визначення в статуті меж їх повноважень.

Створення підприємства це затвердження і одержання передбачених законом документів :

- рішення власника або уповноваженого ним органу про створення підприємства;

- статуту;

- посвідчення про державну реєстрацію;

- документи на землеволодіння визначені земельним кодексом України.

ЗУ «Про підприємства» 2 Розділ ст.9 «Статут підприємства»

Підприємство діє на підставі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств - власником майна за участю трудового колективу.

У статуті підприємства визначається власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція на повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реалізації та припинення діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика та інші) і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, державне, колективне) та інше.

У статуті підприємства визначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу.

До статуту можуть включатися положення пов'язані з особливостями діяльності підприємства : про трудові відносини, що виникають на підставі членства, про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства, про знаки для товарів та послуг.

1.2 Порядок реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності і відкриття малого підприємства «Вовняночка»

Створюється мале підприємство - «Вовняночка» по виготовленні та реалізації одягу з трикотажу. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до ЗУ «Про підприємництво» ст. 8, ЗУ «Про підприємства» ст. 6.

Стаття 8 «Державна реєстрація підприємств» Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім об'єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Відомості про зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи подаються такі документи:

1) рішення власника (власників), майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства);

2) статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва;

3) реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;

4) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом;

5) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності додаткові документи, непередбачені цим Законом.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язанні протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації, органам державної статистики.

За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

У п'ятиденний термін з дати реєстрації органи державної реєстрації направляють примірник реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Пенсійному фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копію документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органні, є підставою для відкриття рахунків в будь-яких банках України та інших державах за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний направити державному податковому органу, в якому він обліковується як платник податків і зборів. Таке повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається особисто або направляється на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках встановлюється центральним податковим органом України.

Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії (відділення), представництва без створення юридичної особи. Відкриття зазначених підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку.

1.3 Обгрунтування виду діяльності. Врахування ризиків

Підприємство «Вовняночка» виготовляє та реалізує трикотажні вироби. Головний вид діяльності - виготовлення одягу з трикотажу для дітей, реалізація , створення одягу для дорослих за індивідуальним замовленням.

Обґрунтування доцільності та ефективності даного виду діяльності, підприємство матиме успіх тому, що:

одяг виготовляється лише з натуральних волокон, теплі (зимові) речі з вовни, легкі ( літні) - з бавовни.

широкий асортимент продукції (повзуни, кофтинки, шапочки, конверти, покривала для колясок, пледи, спіднички, штанці, рукавички, шкарпетки, шарфи, тощо).

доступні ціни виробника.

якісні речі ( створені спеціально для дітей - не викликають подразнень шкіри, гігроскопічні)

цікаві моделі та яскраві кольори ( дитячий одяг повинен бути не лише якісним, а й яскравим, щоб подобався не лише батькам, а й самим дітям). Оздоблення одягу аплікацією, барвистими візерунками, кишенями - зробить його не лише цікавим, а й модним. Для виготовлення одягу для дітей до 1,5 років використовуються волокна з барвниками лише на натуральній основі.

Виготовлення одягу на замовлення:

широкий асортимент замовлення: светри, пальто, блейзери, жилети, сукні, шапки, шарфи, футболки, сарафани.

можливість замовити модель з каталогу, вибрати колір та нитки для виробу.

ексклюзивність - виготовлення виробу за ескізом клієнта.

цікаве оздоблення.

Підприємство розраховане на молоді сім'ї та молодь. Щоб зацікавити клієнтів підприємство створить систему заохочувань та знижок. При покупці повного комплекту одягу для дитини батьки матимуть знижку - 20% на одяг для себе. Постійні клієнти - (3-4 покупки протягом півріччя) отримають подарунок - капелюшок або шарф залежно від сезону.

Аналіз можливих ризиків та їх страхування

В процесі діяльності підприємства виникає ряд ризиків, ситуації коли ризик відсутній, у підприємницькій діяльності трапляються як виняток. В ході своєї діяльності підприємство „ Вовняночка ” може стикнутися з такими видами ризику : ризик пов'язані з недотриманням запланованих строків реалізації підприємницької ідеї, маркетинговий ризик - невідповідність результатів маркетингових досліджень реальному становищу на ринку, ризики пов'язані конкуренцією, ризик непередбачених витрат і збільшення кошторису, ризики пов'язані з конфліктними ситуаціями. Експлуатаційні ризики - ризик реалізації продукції, ризик зниження прибутковості, ризик невиконання поставок, ризик менеджменту, форм-мажорний ризик.

При розробці та написанні даного бізнес-плану проаналізована можливість виникнення кількох критичних ситуацій, які можуть негативно позначитись на роботі підприємства - можливість невдачі або непередбачених витрат (підприємницький ризик):

1) Ринковий ризик.

2) Ризик втрати майна.

3) Ризик капітальних вкладів (інфляція).

4) Ризик невиконання зобов'язань.

5) Політичний ризик.

6) Організаційний ризик.

7) Маркетинговий ризик.

Можливі джерела виникнення ризиків:

недостатня інформація про попит на даний товар;

недостатній аналіз ринку;

недооцінка конкурентів;

падіння попиту на даний товар.

Дія перерахованих ризиків може бути обмежена:

регулярним аналізом ринкової ситуації;

розробкою ефективної реклами;

аналізом дій конкурентів;

суворим контролем руху грошових і інших активів;

розпиленням ризиків: страхування, вкладення частини засобів у державні цінні папери.

Даний аналіз ризиків дає можливість зробити висновок про необхідність придбання страхового полісу від втрат майна внаслідок стихійного лиха. Інші ризики будуть компенсовані запроектованими заходами.

В процесі діяльності підприємства виникає ряд ризиків, ситуації коли ризик відсутній, у підприємницькій діяльності трапляються як виняток. В ході своєї діяльності підприємство «Вовняночка» може стикнутися з такими видами ризику : ризик пов'язані з недотриманням запланованих строків реалізації підприємницької ідеї, маркетинговий ризик - невідповідність результатів маркетингових досліджень реальному становищу на ринку, ризики пов'язані конкуренцією, ризик непередбачених витрат і збільшення кошторису, ризики пов'язані з конфліктними ситуаціями. Експлуатаційні ризики - ризик реалізації продукції, ризик зниження прибутковості, ризик невиконання поставок, ризик менеджменту, форм-мажорний ризик.

1.4 Організаційна структура підприємства. Трудовий колектив

Підприємство «Вовняночка» має в своєму розпорядженні цех для виготовлення продукції та вітрину (в тому ж приміщенні) де виставлено готові вироби. Підприємство «Вовняночка» розміщується на площі 50м2 підвального приміщення торгового центру «Інна», орендна плата вноситься щомісячно на рахунок власника приміщення і становить 1500 грн. в місяць.

Для організації виробничого процесу підприємства необхідне наступне обладнання :

1. В'язальна машина «Северянка» ( 1 шт. вартість 1200 грн.).

2. В'язальна машина «PFAFF» ( 1 шт. вартість 8000 грн.).

3. Вишивальна машина «BERNINA» Artista Designer прогресивне програмне забезпечення за допомогою якого можна створювати власний дизайн, вишивати портрети, редагувати вже готові стіжки( 1 шт. вартість 8000 грн.).

4. В'язальна машина «Husqvarna» VIKING ( 1 шт. вартість 9000 грн.).

5. Спеціальна машина класу 52-А «ОЗЛМ», призначена для обробки країв виробу обметочним 2-х нитковим стіжком.( 1 машина в комплексі з столом вартістю - 5000 грн).

6. Універсальна швейна класу 1022 «ОЗЛМ», призначена для всього асортименту виробів, виконує однолінійну строчку 2-х нитковим стіжком.(1 машина в комплексі зі столом - 6000грн.).

7. Праска «Ровента» виробництва Франції з парою для внутрішньо процес них операцій і виконання кінцевої волого-парової обробки( 2 праски по 600 грн.).

8. Стіл для прасування і моделювання( 4 шт. - по 800 грн.).

9. Колодка для праски (1шт. По 100 грн.).

10. Манекен ( 2 шт. по 350 грн.).

Для успішного ведення виробництва надзвичайно важлива наявність досвідчених фахівців з виготовлення трикотажної продукції, дизайнера, котрий би зміг враховувати потреби споживачів. Потрібен штат працівників, які зможуть забезпечити належну якість виробу і досконало знають виробничий процес. Штат працівників складає 14 осіб.

Директор

Бухгалтер Дизайнер-модельєр Виконавчий директор

Виробничий персонал:

В'язальниці - 5 осіб;

Швачки - 3 особи;

Прасувальниці - 2 особи;

Прибиральниця, Продавець консультант .

Емблема підприємства, яка буде зображена на етикетках, фірмових бірках, пакувальних виробах.

Рис.1.1

Розділ 2

2.1 Загальна характеристика підприємства

Повне найменування - Приватне підприємство «Вовняночка»

Скорочене найменування за ЄДРПОУ - ПП «Вовняночка»

Номер та дата державної реєстрації підприємства - № 778 від 30.12.2005 року

Назва органу, який здійснив реєстрацію - Виконавчий комітет Рівненської міської ради.

Вид діяльності за ЗКГНГ - Виробнича

Форма власності за ЗКФВ - Приватна

Адреса підприємства: м. Рівне, вул. Грушевського, 15

Монопольне становище (дата, № узгодження з АМКУ). - № 234, 25.12.2005 р.

9. Банківські реквізити: ПП «Вовняночка»

м. Рівне, вул. Бандери, 12

тел. 645-592

факс 645-591

КОД ЄДРПОУ 25478952

р/р 760011656536

в КБ "Аваль"

МФ051234

Адреса місцевої державної податкової адміністрації:
м. Рівне, вул. Відінська , 1З

Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові; телефон):
Гоч Дмитро Валерійович; 37-44-23

Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові; телефон):
Чорницька Анастасія Іванівна; 22-06-67

ПП «Вовняночка» - це новостворене підприємство. Підприємство буде розміщуватись в підвальному приміщенні торгового центру „Інна”, що створить умови для перспективної ефективної діяльності, клієнтами будуть не лише клієнти торгового дому, а і мешканці житлового масиву. Створене підприємство є представником легкої промисловості.

Показники роботи підприємства харчової промисловості свідчать про те, що вперше за останні роки (2002-2004) визначилась тенденція до зростання обсягів виробництва в даній галузі, що є наслідком зростання попиту населення на вітчизняні якісні продукти легкої промисловості.

2.2 Резюме

Мета роботи - обґрунтувати ефективність організації приватного підприємства «Вовняночка», що виготовляє та реалізує трикотажні вироби. Головний вид діяльності виготовлення одягу з трикотажу для дітей, реалізація , створення одягу для дорослих за індивідуальним замовленням.

Підприємство планує надавати послуги з вив'язування дитячого одягу та одягу для дорослих. За місяць планується виготовляти 1667 шт.

У майбутньому даний асортимент продукції буде розширений, з урахуванням смаків потенційних споживачів.

Персонал салону це 14 осіб. Директор, бухгалтер, виконавчий директор, дизайнер-модельєр, в'язальниці, швачки, прасувальниці, прибиральниця, продавець-консультант.

Конкурентноздатність продукції забезпечать: Дитячий одяг - доступні ціни виробника, якісні речі (створені спеціально для дітей - не викликають подразнень шкіри, гігроскопічні), цікаві моделі та яскраві кольори ( дитячий одяг повинен бути не лише якісним, а й яскравим, щоб подобався не лише батькам, а й самим дітям; Виготовлення одягу на замовлення: широкий асортимент замовлення(светри, пальто, блейзери, жилети, сукні, шапки, шарфи, футболки, сарафани), можливість замовити модель з каталогу, вибрати колір та волокно. Швидкість виготовлення одягу забезпечують висока кваліфікація фахівців та відносно вузька спеціалізація послуг, виконання 1- го виробу на замовлення становить 3 дні.

2.3 Витрати підприємства

Місто Рівне - обласний центр, з кількістю населення - 244448 осіб (з переважанням жінок), 12,3% з них це діти до 10 років. Підприємство по виготовленні одягу з трикотажу „Вовняночка” буде розміщуватись в приміщенні площею 50м2 (підвальне приміщення торгового центру „Інна”, вхід з магазину). Вартість підвального приміщення 40 тис. грн. Торговий центр розміщений на вулиці Грушевського 29, це вдале розташування поблизу житлового масиву, на даній території підприємство не матиме конкурентів, так як в даному районі міста досить мало магазинів, що мають в асортименті одяг особливо дитячий. Таке розташування особливо зручне молодим мамам, що дозволить їм не користуючись громадським транспортом, швидко і недорого задовольнити потребу в одязі для дітей і замовити речі для себе.

Підприємство по вив'язуванню одягу буде орієнтуватись не лише на дітей до 10 років, а й на дорослих котрі зможуть зробити замовлення з широкого асортименту продукції підприємства. Підприємство планується зареєструвати як ПП з двома засновниками, які внесуть в статутний капітал по 100000 грн. кожний, відповідно до договору про заснування. В разі банкрутства підприємства вони будуть відповідати розміром своїх вкладень по боргах підприємства.

Витрати сировини на 1 дитячий зимовий костюм. Таблиця 2.1

Сировина

Необхідна кількість

Сума, гри.

1

Нитки шерстяні, рожеві

400

12

2

Нитки шерстяні, фіолетові

200

6

3

Резинка

1

0,3

4.

Блискавка

1

1,5

5.

Наклейка

5

3

Всього:

-

22,8

Розрахуємо потребу в сировині на 1 дитячий літній костюм, що складається з штанців, футболки , шапочки.

Витрати сировини на літній дитячий костюм Таблиця 2.2

Сировина

Необхідна кількість

Сума, гри.

1.

Нитки бавовняні , жовті

100

5

2.

Нитки бавовняні, багряні

150

7,5

3.

Нитки бавовняні, зелені

150

7,5

3.

Резинка

1

0,3

4.

Ґудзики

6

3,8

5.

Аплікація

1

2

Всього:

-

26,1

Витрати сировини на жіноче пальто Таблиця 2.3

Сировина

Необхідна кількість

Сума, гри.

1.

Нитки напівшерсть , чорні

600

35

2.

Нитки мохер, коричневі

450

32

3.

Нитки напівшерсть, хакі

250

20

4.

Резинка

1

4

5.

Аплікація

1

2

6.

Підкладка

2

30

Всього:

-

123

Розрахуємо потребу у матеріалах на виробництво дитячого конверту.

Витрати сировини на конверт дитячий Таблиця 2.4

Сировина

Необхідна кількість

Сума, гри.

1.

Нитки шерсть , рожеві

200

8

2.

Нитки шерсть, блакитні

450

15

3.

Нитки шерсть, фіолетові

250

9

5.

Аплікація

6

10

6.

Підкладка

1,8

16

Всього:

-

58

Розрахуємо річні витрати на виробництво, виходячи з того, що на місяць підприємство виготовляє 1667 виробів, у т.ч.:

? костюмів зимових дитячих 800 шт.;

? костюмів літніх дитячих 200 шт.;

? пальто жіночих 100 шт.;

? конвертів дитячих 567 шт.;

Зазначимо також, що витрати на сировину визначаються, виходячи з цін на сировину, яку ми отримаємо від постачальників.

Матеріальні витрати (основні):

а) костюмів зимових дитячих: 800*22,8*12 = 218880,00 грн.

б) костюмів літніх дитячих: 200*26,1*12=62640,00грн.

в) пальто жіночих : 100* 123 * 12=147600,00грн.

г) конвертів дитячих : 567*58*12 = 394632,00 грн.

Всього витрати на основні матеріали: 823752,00 грн.

Витрати на допоміжні матеріали:

Витрати на допоміжні матеріали

Таблиця
2.5

№ з/п

Найменування матеріалу

Потреба, тис. шт.

Вартість, гри.

одиниці

всього на програму

1

Етикетки

40

0,02

800

2

Фірмові пакети

20

0,12

2400

3

Фірмові наклейки

40

0,03

1200

Всього

4400

Всього витрати на допоміжні матеріали: 4400,00 грн.

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.

Дані витрати містять заробітну плату працівників та відрахування на соціальні заходи.

Потреба в персоналі та основна заробітна плата Таблиця 2.6

№ з/п

Посада

Потреба, осіб

Посадовий оклад, грн.

Загальна сума, грн.

1

Директор

1

1384

1384

2

Виробничий директор

1

1200

1200

3

Бухгалтер

1

1000

1000

4

Модельєр-дизайнер

1

900

900

5

Продавець-консультант

1

650

650

6

В'язальниці

4

700

2800

7

Швачки

3

700

2100

8

Прасувальниця

1

650

650

9

Прибиральниця

1

600

600

Разом

14

7784

11284

Витрати на електроенергію для технологічних цілей.

Витрати на електроенергію для технологічних цілей = річний план виробництва * витрати електроенергії на одиницю продукції * вартість 1 кВт електроенергії = 20000 * 1,2 * 0,17=4080,00грн.

Амортизація основних засобів.

Суму амортизаційних відрахувань будемо нараховувати прямолінійним методом.

Розрахунок амортизації основних засобів Таблиця 2.7

Найменування обладнання

Первинна вартість, грн.

Кількість років корисної експлуатації, роки

Сума амортизаційних відрахувань, грн.

1.

В'язальна машина „Северянка”

1200

8

150

2.

В'язальна машина „PFAFF”

8000

10

800

3.

В'язальна машина „Husqvarna”

8000

8

1000

4.

Вишивальна машина „BERNINA”

9000

9

1000

5.

Швейна машина класу 52-А „ОЗЛМ”,

5000

9

555

6.

Швейна класу 1022 „ОЗЛМ”

6000

10

600

7.

Підвальне приміщення

40000

20

2000

8.

Інше

5200

3

1733

Всього

-

-

7838

Для розрахунку собівартості продукції необхідно визначити всі витрати, що мають місце в процесі виробництва. Витрати грошових коштів будуть здійснюватися на придбання сировини та допоміжних матеріалів, виплати заробітної плати основним робітникам, оплату енергії на додаткові витрати, пов'язані з організацією та здійсненням діяльності підприємства.

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування включають амортизаційні відрахування; експлуатаційні витрати на обладнання, транспорт, інструмент; витрати на ремонт.

Загальновиробничі витрати формуються для нашого виробництва з витрат на організацію і управління виробництвом; на опалення, освітлення, зв'язок, транспортних витрат та інших.

Виробнича собівартість Таблиця 2.8

№з/п

Найменування витрат

Сума, тис. грн.

1

Витрати на матеріали

828,152

2

Витрати на оплату праці

135,408

3

Відрахування на соціальні заходи

50,778

4

Амортизація

7,838

5

Інші витрати

2,762

Разом

1024,938

Виробнича собівартість 1024,938 тис. грн.

Використовуючи дані таблиці 1, знаючи обсяги виробництва, розрахуємо виробничу собівартість одиниці продукції:

ВС=1024938/20000=51,25грн.

Середня ринкова ціна дитячого костюму 60 грн, а жіночого пальто -300 грн. Виходячи з виробничої собівартості і середньої ринкової ціни, назначимо початкову ціну на нашу продукцію - зимовий дитячий костюм - 55грн, дитячий літній костюм - 45 грн, жіноче пальто - 250 грн, конверт дитячий - 80 грн. (без ПДВ)

Прийнята ціна значно нижча, ніж у конкурентів, приблизно на 20%, що дасть змогу завоювати більше коло потенційних споживачів даного товару. Розрахуємо виручку від реалізації нашої продукції (без ПДВ) за рік:

Вкостюму дитячого зимового =55* 800*12

Вкостюму дитячого зимового =528000 грн.

Вкостюму дитячого літнього =40*200*12

Вкостюму дитячого літнього =96000грн.

Вжіночого пальто =220*100*12

Вжіночого пальто =264000 грн.

Вковерту = 70*567*12

Вковерту =476280грн.

Загальна виручка від реалізації = 528000 +96000+264000+476580

Загальна виручка від реалізації = 1364580 грн.

ПДВ = 227430 грн.

Визначимо суму прибутку. Прогноз розподілених адміністративних витрат Ва = 13855 грн., розподілених витрат на збут продукції

Вз=18187 грн.

П= 1364580 - (1024938+ 3855 + 8187)- 227430

П=100170грн.

Податок на прибуток = 100170*0,25

Податок на прибуток =25042,5грн

Чистий прибуток =100170 - 25042,5

Чистий прибуток =75127,5 грн.

Рентабельність виробництва продукції визначиться:

Ре=ЧП/(ВС + Ва + Вз) * 100%.

Тоді, Ре=75127,5/(1024938+ 3855 + 8187) * 100%

Ре=7,24%

Рівень рентабельності підприємства „Вовняночка ” складає 7,24% в рік.

Для реалізації проекту засновники підприємства вклали по 10000 грн. кожен, ці кошти витрачаються на придбання обладнання, купівлю приміщення, закупівлю матеріалу, заробітну плату працівникам, рекламу, адміністративні витрати тощо.

У структурі собівартості річної програми:

змінні витрати складають =932828 грн.;

постійні витрати - 92110,6 грн.;

виробнича собівартість річної програми -1024938грн.

На основі вищенаведених даних, прогнозуємо, розраховуємо, складаємо, обґрунтовуємо наступні документи:

Розраховуємо точку беззбитковості і будуємо графік.

Точка беззбитковості - мінімальний обсяг реалізації, при якому даний бізнес окуповує вкладені в нього витрати.

Якщо обсяг реалізації нижче точки беззбитковості, то підприємство несе збитки, якщо вище - отримує прибуток.

ТБ=ПВ/Ц-ЗВ

Де - ПВ - постійні витрати підприємства;

Ц - ціна одиниці продукції;

ЗВ - змінні витрати на одиницю продукції.

Для визначення точки беззбитковості необхідно знати змінні витрати, що припадають на виробництво 1 певного виду продукції, так як продукція підприємства „Вовняночка” диференційована за ціною, тому визначаємо середню ціну на продукцію підприємства.

Беззбитковий обсяг визначимо за формулою:

ТБ=ПВ/Ц-ЗВ

ТБ=92110,6 (68,2-51,25)

ТБ= 5434 (шт.)

Середню ціну визначимо за формулою середньозваженої:

Ц = 55*0,48+40*0,12+220*0,06+70*0,34

Ц=68,2

Побудуємо графік досягнення беззбитковості (рис.8.1.)

Витрати тис. грн.

1364,6 ВР


1200

СВ

1000

800

600

400 ТБ 5434

200

ПВ

92,1

5 10 15 20

Обсяг тис. шт

Рис. 8.1 Графік досягнення беззбитковості

Де ПВ - Постійні витрати;

СВ - сукупні витрати;

ВР - виручка від реалізації.

Отже для беззбиткового виробництва підприємство „Вовняночка” повинне виготовляти не менше як 5652 шт. виробів (асортимент у попередньо заданих пропорціях). При виготовленні 20000 виробів у рік підприємство матиме рентабельність 7,24%. У майбутньому власники планують розширити асортимент продукції, та збільшити коло послуг підприємства, це дозволить підприємству збільшити прибутки.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011