БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

12

РОБОТА

на тему:

«Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008рр.»

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України 2002-2007 рр.

У 2003-2004 роках в інноваційній сфері проявилися тенденції, які свідчать про розгортання певних деструктивних явищ.

У 2002-2004 рр. кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, скоротилась більше, ніж на 36 % (порівняно з 2000-2002 роками), що є дуже значним падінням, яке відбулося всього за два роки.

У 2003 р. продовжувалось зростання кількості поданих заявок на видачу охоронних документів та кількості отриманих охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. Кількість поданих заявок зросла з винаходів - на 22,9 %, корисних моделей - на 44,3 %, промислових зразків - на 2,8 %. У свою чергу, кількість отриманих охоронних документів зросла з винаходів - на 20,9 %, корисних моделей - на 67,5 %, промислових зразків - на 19,9 % (у порівнянні з 1999-2000 рр.). Але ці показники не можуть тішити, враховуючи, що в 2003р. питома вага деклараційних патентів склала 71,7 % і збільшилась порівняно з 2002 р. на 4,8 проц. пункти (див. табл. 1).

Таблиця 1. Питома вага деклараційних патентів у загальній кількості виданих патентів на винаходи (1999-2003 рр)

1999

2000

2001

2002

2003

Питома вага зареєстрованих патентів без проведення експертизи по суті (з 2000 р. - деклараційних патентів) у загальній кількості виданих патентів Державним департаментом інтелектуальної власності України, %

12,1

70,4

80.1

66,9

71,7

У 2003 р. продовжувалось зростання кількості використаних об'єктів інтелектуальної власності. Причому необхідно зазначити, що це зростання відбувалось при певному поліпшенні галузевої структурі: ліцензійних договорів. Зміна в 2004 р. законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності призвела до виведення з господарського обігу об'єктів інтелектуальної власності - деклараційних патентів на винаходи. Це спричинило значні зміни в динаміці показників інноваційної діяльності підприємств та організацій України.

Таблиця 2. Кількість та динаміка поданих заявок на видачу охоронних документів в 2003-2004 рр.

Подано заявок на видачу охоронних документів

Державний департамент інтелектуальної власності України

Патентні відомства іноземних держав

2003

2004

2004 до 2003, %

2003

2004

2004 до 2003, %

Усього у тому числі:

- винаходи

- корисні моделі

- промислові зразки

7703

7013 319

371

7034

3466 3214 354

91,3

49,4

1007,5

95,4

336

253 52 31

305

179

55 71

90,8

70,8 105.8 229,0

Кількість заявок на винаходи, поданих у 2004 р. до Державного департаменту інтелектуальної власності України, порівняно з 2003 р. зменшилась у 2 рази, в той же час, число заявок на корисні моделі зросло в 10 разів (див. табл. 2)

Аналогічні процеси відбувалися в сфері отримання охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. На 9,2 % зменшилось число отриманих патентів на винаходи, а на корисні моделі - збільшилось у 4,7 рази (див. табл. 3). Такі процеси також стали наслідком суттєвих змін в законодавстві України з питань охорони інтелектуальної власності.

Таблиця 3. Кількість та динаміка отриманих охоронних документів в 2003-2004 рр.

Отримано охоронних документів

Використано об'єктів промислової власності

України

іноземних держав

2003

2004

2004 до 2003,%

2003

2004

2004 до 2003, %

2003

2004

2004 до 2003, %

Усього

у тому числі:

7312

7627

104,3

193

222

115,0

4366

5347

122.5

- винаходи

6706

6088

90,8

129

140

108,5

3592

4122

114.8

- корисні моделі

268

1264

471,6

31

52

167,7

181

574

317.1

- промислові зразки

338

275

81,4

33

30

90,9

593

651

109.8

Звісно, що ситуація, яка склалася в 2000-2003 рр., коли 70-80 % патентів на винаходи були деклараційними, є не нормальною. Врешті-решт, вона не сприяла економічному пожвавленню і залученню капіталовкладень у стратегічній перспективі.

Однак повне виведення з господарського обігу деклараційних патентів було б виправданим в умовах, коли існувала можливість проведення кваліфікаційної експертизи за всіма заявками якісно і в оптимальні терміни. Для цього потрібен комплекс ресурсів, який включає відповідні фінансові, інформаційні, технологічні ресурси та розгалужений штат висококваліфікованих експертів. Звісно, що на сьогодні день в повному обсязі такого комплексу ресурсів держава не має. Враховуючи сказане, можемо констатувати, що ліквідація деклараційних патентів може призвести до того, що заявки розглядатимуться роками, а інновації в цей час не використовуватимуться.

У 2004 р. продовжувалось зростання конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на міжнародній арені, хоча призупинилися його темпи. Кількість патентів на винаходи та корисні моделі, отриманих за кордоном, в 2004 р. відповідно зросла на 8,5 та 67,7 % (в 2003 р. ці показники відповідно складали 20,6 та 158,3 %), а кількість отриманих охоронних документів на промислові зразки взагалі зменшилась на 9,1 % (див. табл. 3).

На жаль, необхідно констатувати, що в 2004 р. майже на 30 % зменшилась кількість заявок на винаходи, поданих українськими суб'єктами в патентні відомства іноземних держав, та суттєво призупинилися темпи подачі заявок на видачу охоронних документів на корисні моделі (див. табл. 2). З високою часткою ймовірності можна передбачати, що коли ці тенденції збережуться протягом наступних 2-3 років, то вони неминуче призведуть до початку падіння конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені.

У 2000-2004 рр. в інноваційній сфері економіки України переважали в основному деструктивні процеси. В 2000 р. розпочалося певне інноваційне зростання, яке, однак, тривало всього три роки. Вказане зростання, без сумніву, було позитивним явищем. Але через його певні характерні особливості воно не могло стати підґрунтям для інноваційного розвитку економіки не тільки в середньостроковій та стратегічній, а навіть у тактичній перспективі.

У 2003-2004 рр. в інноваційному секторі розпочалися певні деструктивні процеси. Особливе занепокоєння викликає значне зниження кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації. Крім того, зменшення кількості заявок на винаходи, поданих в патентні відомства зарубіжних країн, може призвести в перспективі до суттєвого зменшення конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені, певне підвищення якого відбулося в 2000-2002 рр.

Таблиця 4. Кількість інноваційно-активних промислових підприємств за видами економічної діяльності у період 2005-2007 рр.

 

2005

2006

2007

всього

відсотків до загальної кількості підприємств

всього

відсотків до загальної кількості підприємств

всього

відсотків до загальної кількості підприємств

Всього

21

6,5

22

6,5

25

7,3

Добувна промисловість

-

-

-

-

-

-

Переробна промисловість

у тому числі

18

6,6

19

6,7

24

8,3

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3

2,8

4

3,8

6

6

легка промисловість

-

-

-

-

-

-

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

-

-

-

-

-

-

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

1

7,1

1

7,1

1

6,7

хімічна та нафтохімічна промисловість

-

-

-

-

-

-

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

3

10,3

4

14,3

4

13,8

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2

11,8

2

11,8

1

5,3

машинобудування

9

15,5

8

12,9

12

19

виробництво машин та устаткування

5

14,3

5

13,9

7

20

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

3

15

2

8,3

4

15,4

виробництво транспортних засобів та устаткування

1

33,3

1

50

1

50

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

7,5

3

6,8

1

2,3

Як видно з таблиці 4, кількість інноваційно-активних підприємств з кожним роком збільшується, винятком є металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, де ми спостерігаємо спад. Майже стабільними є підприємства, які займаються виробництвом транспортних засобів та устаткування. Також зменшилась кількість інноваційно-активних промислових підприємств, які займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води у 2007 році, порівняно з попередніми роками.

Таблиця 5.

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості 2005-2007рр.

 

2005

2006

2007

тис. грн

відсотків до загального обсягу

тис. грн

відсотків до загального обсягу

тис. грн

відсотків до загального обсягу

Всього, у тому числі за напрямами

18071,6

100

136249

100

91948,2

100

Дослідження і розробка

657,7

3,6

702,8

0,6

28,2

0

Внутрішні науково-дослідні роботи

-

-

-

-

2

0

Зовнішні науково-дослідні роботи

-

-

-

-

26,2

0

Придбання нових технологій

205,6

1,2

7405,3

5,4

1,1

0

Придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані з впровадженням інновацій

10513,6

58,2

123224

90,4

64310,1

70

Маркетинг, реклама

1471,8

8,1

527,7

0,4

-

-

Інші

5222,9

28,9

4389,6

3,2

27608,8

30

Виходячи з таблиці 5, ми можемо побачити, що найбільший відсоток витрат у 2007р. склали витрати на придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані з впровадженням інновацій. Проте у 2006р. ця частка становила 90,4%, тобто майже на 20,4% знизилися витрати на придбання обладнання. Структуру інноваційних витрат у промисловості по рокам зображено на мал.1.1-1.3.

Мал.1.1. Структура інноваційних витрат у 2005 р.

Мал. 1.2. Структура інноваційних витрат у 2006 р.

Мал. 1.3. Структура інноваційних витрат у 2007 р.

 

2005

2006

2007

тис. грн

відсотків до загального обсягу

тис. грн

відсотків до загального обсягу

тис. грн

відсотків до загального обсягу

Всього, у тому числі за рахунок

18071,6

100

136248,9

100

91948,2

100

Держбюджету

-

-

3000

2,2

-

-

Місцевих бюджетів

-

-

-

-

-

-

Власних коштів

18071,6

100

66677,9

48,9

81090,2

88,2

Коштів інвесторів

-

-

-

-

-

-

вітчизняних

-

-

-

-

-

-

іноземних держав

-

-

41165

30,3

-

-

Кредитів

-

-

25406

18,6

10858

11,8

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості представлений у таблиці 6.

Таблиця 6. Фінансування інноваційної діяльності в промисловості за 2005-2006рр.

Мал. 2. Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості за 2006р.

З даної діаграми видно, що найбільша частка обсягу фінансування інноваційної діяльності у 2006р. припадає на власні кошти, яка у 2007 р. становить 88,2%. В той же час частка кредитів зменшилася у 2007р. на 6,8%, порівняно з 2006р.

Таблиця 7. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації 2005-2007рр.

 

2005

2006

2007

кількість

відсотків до загального обсягу

кількість

відсотків до загального обсягу

кількість

відсотків до загального обсягу

Всього, у тому числі

39

100 

35

100 

43

 100

впроваджували нові технологічні процеси з них

9

23,1

4

11,4

8

18,6

маловідходні, ресурсозберігаючі, безвідходні

3

7,7

3

8,6

4

9,3

освоювали виробництво інноваційних видів продукції

7

17,9

6

17,1

5

11,6

з них нові види техніки

2

5,1

3

8,6

4

9,3

здійснювали комплексну механізацію та автоматизацію виробництва

3

7,7

6

17,1

10

23,2

реалізували інноваційну продукцію

20

51,3 

19

54,3 

20

46,5

Аналізуючи таблицю 7, можна зробити висновок, що тенденції до зростання не видно, а виявляється різкий перепад у загальній кількості підприємств, що впроваджували інновації, тобто ми бачимо, що у 2006р. кількість підприємства знизилася на 4 підприємства, але у 2007 р. зросла до 43 підприємств.

Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості на протязі 1995-2007рр. наведено у таблиці 8.

Таблиця 8. Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості

 

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Впровадження нових прогресивних технологічних процесів

42

26

13

55

12

13

4

8

з них маловідходних ресурсозберігаючих і безвідходних

11

5

5

21

7

3

3

4

Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань

395

405

307

72

31

19

20

7

з них нових видів техніки

36

40

22

11

7

3

14

5

Розглядаючи діаграму зробили висновки, що найбільше освоювались нові види продукції у 1995-2002рр., спостерігається тенденція спадання. Можна відзначити, що у 2003 році найбільше впроваджували нові прогресивні технологічні процеси, у 1995 році було найбільше освоєно виробництво нових видів продукції . Як видно з таблиці, показники, починаючи з 2003 року, різко падають, це тому що з цього періоду розглядається освоєння видів інноваційної продукції, а на 2007 рік вони становили 7 видів.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011