БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Фінансові результати діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства

Лабораторна робота

Мета роботи: визначення фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка рентабельності діяльності підприємства

Завдання :

- проаналізувати формування прибутку від різних видів діяльності;

- проаналізувати систему показників рентабельності та визначити дохідність підприємства від різних видів діяльності.

Для виконання даної роботи, основним інформаційним забезпеченням є форма №2 “Звіт про фінансові результати”. Основним результатом діяльності підприємства є прибуток. Його формування можна дослідити за допомогою звітності підприємства. Дані на кінець звітного періоду заносяться до табл. 1 та отримані дані порівнюються за абсолютним та відносним відхиленням.

За отриманими результатами, необхідно надати розгорнутий висновок щодо формування фінансових результатів (від реалізації продукції, операційної діяльності та звичайної діяльності), впливу на них витрат від різних видів діяльності та формування чистого прибутку. Проаналізувати динаміку зміни прибутку та витрат та визначити позитивні (негативні) тенденції розвитку підприємства.

Наступним етапом аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є оцінка прибутковості (рентабельності) підприємства. За допомогою алгоритму розрахунку показників рентабельності від різних видів діяльності, отримані результати занесемо до табл. 2.

За отриманими результатами, необхідно зробити розгорнутий висновок по кожній групі коефіцієнтів та по підприємству в цілому.

За/п

Показники

Розрахунок

Тенденція

Зміст

1

2

3

4

5

Витратні показники

1

Рентабельність продукції

Ф.2(р.050/р.040)*100%

Показує скільки отримано валового прибутку припадає на 1грн витрат

2

Рентабельність операційної діяльності

Ф.2(р.100/(р.040+р.070+р.080+р.090)*100%

Показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1грн операційних витрат

3

Рентабельність звичайної діяльності

Ф.2(р.170/(р.040+р.070+р.080+р.090+р.140+

+р.150+р.160)*100%

Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн звичайних витрат

4

Коефіцієнт покриття виробничих витрат

Ф.2(р.035/р.040)*

100%

Показує на яку величину 1грн чистого доходу покриває виробничі витрати

5

Коефіцієнт окупності виробничих витрат

Ф.2(р.040/р.035)*

100%

Показує величину виробничих витрат, щоб отримати грн. чистого доходу

Доходні показники

6

Валова рентабельність продажу продукції

Ф.2(р.050/р.035)*

100%

Розмір валового прибутку з 1грн доходу від продажу продукції

7

Чиста рентабельність продажу продукції

Ф.2(р.220/р.035)*

100%

Розмір чистого прибутку з 1грн чистого доходу від реалізації продукції

8

Рентабельність доходу від операційної діяльності

Ф.2(р.100/(р.035+

+р.060))*100%

Розмір прибутку з 1грн доходу від операційної діяльності

Ресурсні показники

9

Рентабельність підприємства

Ф.2р.220/(ф.1р.280(гр.3+гр..4)*0,5)*100%

Величина чистого прибутку, на 1грн активів

10

Рентабельність необоротних активів

Ф.2р.170/(ф.1р.080(гр.3+гр..4)*0,5)*100%

Величина прибутку, на 1грн необоротних активів

11

Рентабельність власного капіталу

Ф.2р.170/(ф.1р.380(гр.3+гр..4)*0,5)*100%

Величина прибутку, на 1грн власного капіталу

12

Рентабельність залученого капіталу

Ф.2р.170/((ф.1р.480(гр.3+гр..4)*0,5)+р.620(гр.3+гр..4)*0,5))*100%

Величина прибутку, на 1грн залученого капіталу

Хід роботи:

Таблиця 1 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн

Показник

Роки

Відхилення

1 рік

2 рік

3 рік

2 року до 1

3 року до 2

+/-

%

+/-

%

Чистий доход від реалізації продукції

4091597

7407417

10419476

3315820

81,04

3012059

40,66

Собівартість реалізованої продукції

2723917

-4707479

-5954315

-1983562

72,82

-1246836

26,49

Валовий прибуток (збиток)

1367680

2699938

4465161

1332258

97,41

1765223

65,38

Інші операційні доходи

1077710

389166

1133073

-688544

-63,89

743907

191,15

Адміністративні витрати

-32755

-49643

-44669

-16888

51,56

4974

-37,9

Витрати на збут

-134969

-127966

-207430

7003

-5,19

-79464

62,1

Інші операційні витрати

-1109381

-385156

-799553

724225

-65,28

-414397

107,59

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

1168285

2526339

4546582

1358054

116,24

2020243

79,97

Доход від участі в капіталі

-

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

22838

31914

2970

9076

39,74

-28944

-90,69

Інші доходи

585982

241478

223641

-344504

-58,79

-17837

-7,39

Фінансові витрати

-54689

-107569

-44569

-52880

96,7

63000

-58,57

Витрати від участі в капіталі

-

-

-

-

-

-

-

Інші витрати

-639433

-239276

-376414

400157

-62,58

-137138

57,31

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

1082983

2452886

4352210

1369903

126,49

1899324

77,43

Податок на прибуток від звичайної діяльності

4091597

7407417

10419476

3315820

81,04

3012059

40,66

Прибуток від звичайної діяльності

-2723917

-4707479

-5954315

-1983562

72,82

-1246836

26,49

Надзвичайні доходи (витрати)

1367680

2699938

4465161

1332258

97,41

1765223

65,38

Податки з надзвичайного прибутку

1077710

389166

1133073

-688544

-63,89

743907

191,15

Чистий прибуток (збиток)

788361

1838090

3504367

1049729

133,15

1666277

90,65

Висновок по табл.1:

Аналіз даних табл.1 свідчить, що у 2007 році порівняно з 2006 чистий дохід збільшився на 81,04 % при зростанні валового прибутку на 97,41%,тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції менший за темп приросту доходу підприємства, зменшились витрати на збут на 5,19%.У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні так і негативні зміни (збільшення інших фінансових доходів,зменшення інших доходів, збільшення фінансових витрат тощо).

ЧП зростав швидше ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності(133,15%, 97,41%, 116,24%). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.

Аналіз даних табл.3.1 свідчить, що сума фінансових результатів за всіма видами діяльності у 2008 році порівняно з 2007 збільшилася. Чистий дохід збільшився на 40,66 % при зростанні валового прибутку на 65,38%,тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції менший за темп приросту доходу підприємства. Негативні зміни: збільшення витрат на збут на 62,1%.У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні так і негативні зміни (зменшення інших фінансових доходів,інших доходів, зменшення фінансових та інших витрат тощо).

ЧП зростав швидше ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності(90,65%, 65,38%, 77,43%). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.

Таблиця 2 Аналіз показників рентабельності підприємства

№ з/п

Показники

Період

Відхилення

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2007 до 2006 р

2008 до 2007 р

1

2

3

4

5

6

7

Витратні показники

1

Рентабельність продукції

50,21

57,35

74,99

+7,14

+17,64

2

Рентабельність операційної діяльності

29,19

47,94

64,89

+18,75

+16,95

3

Рентабельність звичайної діяльності

23,06

43,66

58,60

+20,60

+14,94

4

Коефіцієнт покриття виробничих витрат

150,21

157,35

174,99

+7,14

+17,64

5

Коефіцієнт окупності виробничих витрат

66,57

63,55

57,14

-3,02

-6,41

Доходні показники

6

Валова рентабельність продажу продукції

33,42

36,44

42,85

+3,02

+6,41

7

Чиста рентабельність продажу продукції

19,26

24,81

33,63

+5,55

+8,82

8

Рентабельність доходу від операційної діяльності

22,6

32,40

39,35

+9,80

+6,95

Ресурсні показники

9

Рентабельність підприємства

22,32

39,34

47,63

+17,02

+8,29

10

Рентабельність необоротних активів

63,56

129,74

197,85

+66,18

+68,11

11

Рентабельність власного капіталу

55,32

99,34

92,76

+44,02

-6,58

12

Рентабельність залученого капіталу

69,49

112,36

164,52

+42,87

+52,16

Висновок по табл. 2:

Рентабельність - це відносний показник прибутку, який відображає відношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними або використаними ресурсами.

Виходячи з даних табл. 2, можна зробити висновок, що за аналізований період (з 2006-2008рр.) рентабельність по витратним, доходним і ресурсним показникам збільшилася, що є позитивною тенденцію для існування і подальшого розвитку підприємства.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011