БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Функціонування існуючої інформаційно-керуючої системи управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській област

Функціонування існуючої інформаційно-керуючої системи управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській област

1. Роль та значення інформаційно-керуючих систем на сучасному підприємстві

Сучасне виробництво - це складний комплекс, що поєднує в собі матеріальні, інформаційні, людські й інші ресурси, якими необхідно керувати в реальному часі, вибираючи оптимальну тактику і стратегію розвитку. Постановка менеджменту на підприємстві в невиробничій сфері про використання сучасних інформаційних технологій базується, насамперед, на чіткому розумінні задач, що повинні зважуватися за допомогою автоматизованої системи керування.

У залежності від обсягу чи виробництва послуг, виробничих і комерційних зв'язків, ефективною для вас може виявитися як складна дорогоцінна комплексна інформаційно-управлінська система, так і простої, ефективний додаток, створений вами безпосередньо в MS Office. Висока вартість програми не гарантує її ефективності для вашого підприємства. Ви можете витратити кілька тисяч доларів і не одержати належного ефекту. Наприклад, на підприємствах сільськогосподарського комплексу майже ажіотажним попитом користується бухгалтерська програма, що украй незручна і неефективна в цій галузі. У той же час більш зроблена розробка Інституту проблем інформатизації АН Росії залишається недостатньо затребуваної. Причому ситуація на ринку продовжує змінюватися на користь першого розроблювача, завдяки відмінно поставленому агресивному маркетингу.

Розроблювачами програмного забезпечення пропонуються як комплексні системи обліку і керування підприємствами, що охоплюють весь цикл бізнесу-процесу, так і спеціалізовані по одному чи декільком напрямкам, наприклад:

- програми автоматизації ділових процесів, управлінського, бухгалтерського, товарного і матеріального обліку, оперативного обліку торгової діяльності розрахунку зарплати, бібліотеки нормативних документів;

- системи підтримки прийнятих рішень на різних етапах розробки і впровадження, керування технологічними процесами, стратегічного і тактичного планування маркетингу;

- системи спільного ведення бухгалтерського, оперативного і податкового обліку, комплексного аналізу фінансового стану, бізнесу-планування й аудита, керування кадрами, ведення документації, правової підтримки.

Придбанню комплексної системи керування підприємством повинна передувати чітка постановка задачі, розв'язуваною системою. Постановка задачі включає опис місії підприємства, паспортизацію технологічних процесів, визначення вимог до керування, підпорядкованості, зонам відповідальності, а також розробку бізнес-планів, описів бізнес-проектів і шляхів ефективного керування просуванням проектів. До основних задач входить, як планування структури бюджетування, як універсального методу керування і побудови фінансової дисципліни, так і аналіз фінансів і фінансової структури.

1.1 Автоматизація управлінського обліку

Сучасні автоматизовані системи керування ґрунтуються на чільному понятті ділового процесу. Як центральна ланка виступає система автоматизації ділових процесів. Використовувані в системах автоматизації керування діловими процесами технології дозволяють істотно підвищити продуктивність окремих співробітників і всього підприємства, полегшити аналіз його діяльності, забезпечити своєчасність і правильність управлінських рішень, гарантувати їхнє виконання, з'єднати розрізнені робочі місця з прикладними й офісними програмами в єдину інформаційну систему, що включає підрозділи різної спеціалізації.

Слово облік у багатьох керівників як і раніше міцно асоціюється зі словом бухгалтерський. Однак успіх у сучасному бізнесі неможливий без швидкого прийняття управлінських рішень, що базуються на всебічному оперативному управлінському обліку.

Управлінський облік - це сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях керування підприємством. Управлінський облік - це внутрішній облік, головними критеріями якого є об'єктивність і корисність одержуваної інформації. Він відображається у виді оперативних звітів, що призначені для керівництва підприємства і структурних підрозділів і не регламентується твердими стандартами і нормативними актами.

Одночасно для адміністративних, фінансових чи органів збору акціонерів, фірма може вести різні види фінансових звітів. Фінансові звіти покликані показати бізнес-ситуацію у вигідному ракурсі, залучити інвестиції.

Основні об'єкти управлінського обліку - доходи і витрати підприємства. Ці дані можуть перегрупуватися по їхньому цільовому призначенню, видам продукції, регіонам і т.д. Управлінський облік дозволяє одержувати інформацію, необхідну для розробки стратегії і тактики керування і планування діяльності підприємства. Дозволяє виконувати контроль поточної діяльності підприємства і його підрозділів, оптимізацію використання ресурсів і оцінювати ефективність прийняття управлінських рішень.

У сучасних, інформаційних системах оперативні звіти можуть представлятися у виді бюджетів. Система бюджетування складається з операційних і фінансових бюджетів, що складають основний бюджет підприємства. Розробка бюджетів дозволяє передбачати майбутні проблеми, планувати діяльність, виробляти інженерні рішення.

Робота програм управлінського обліку, як правило, включає безпосередній облік даних, введення і групування первинної інформації з документів, видам діяльності, аналітичним регістрам, таким як центри фінансової відповідальності, приналежність до планових чи фактичних показників і бюджети (наприклад, бюджет транспортних витрат, бюджет прямих витрат цеху по виробництву салямі на закупівлю ослиного м'яса). Сюди входить угруповання даних більш низьких рівнів у зведені звіти, зведені бюджети доходів і витрат підприємства, аналіз відхилень, що представляє собою зіставлення фактичних даних із плановими, і є основою для прийняття інженерних рішень, а також інтерпретацію інформації у виді фінансових звітів.

Програми автоматизації ділових процесів покликані забезпечити оперативне планування і керування діловими процесами, аналіз і модифікацію ділових процесів у реальному часі, візуальне створення карт ділових процесів довільної складності. Вони повинні забезпечувати автоматичне формування, ініціацію й автоматичний контроль виконання завдань, документування ходу виконання робіт, тверду, умовну і вільну маршрутизацію завдань, створення послідовних, рівнобіжних і комбінованих маршрутів включаючи індивідуальне, групове і рольове планування процесів, координацію дій співробітників і підрозділів, оптимізацію завантаження співробітників. А також підтримку технологій Internet, архітектури клієнт-сервер, розподілене керування діловими процесами, вбудовування функцій в оболонку Windows i Windows Еxрlоrer, керування діловими процесами безпосередньо з Microsoft Exchange, обробку електронних форм, інтеграцію із системами електронної пошти і інформаційне забезпечення ділових процесів, організацію офісного, фінансового й іншого типів документообігу, інтеграцію з офісними і прикладними програмами, разом із системами керування документами і проектами. Ефективне використання інформації з прикладних SQL-баз даних, розширене керування діловими процесами за допомогою убудованого VBA-співставленість об'єктно-орієнтованої мови програмування та інтеграцію із системами криптографічного захисту інформації, аутентифікації й електронного підпису, розмежування доступу до інформації, втягнутий у ділові процеси.

1.2 Програми і системи обліку

Якщо не брати до уваги комп'ютерні ігри, то, напевно, у жодній сфері людської діяльності не написано стільки програм, як у сфері обліку. Це численні бухгалтерські, складські програми, розрахунки заробітної плати і податковий облік. Однак, майбутнє в обліку за системами комплексного обліку. Наприклад, програмний комплекс автоматизації бухгалтерського й управлінського обліку з можливістю фінансово-економічного аналізу SoNet здійснює спільне ведення бухгалтерського, оперативного і податкового обліку.

У кожному первинному документі користувач може увести бухгалтерські проводки за будь-яким Планом рахунків, виконувати додаткові чи проводки операції для формування даних податкового обліку, а також проводити операції за узагальнюючими показниками, необхідним для прийняття управлінських рішень, розраховувати:

- собівартість і відхилення від планової собівартості виробленої продукції;

- приведені ціни постачання;

- реалізовану торгову надбавку по кожному підрозділу в момент здачі виторгу в касу підприємства;

- розподіл загальногосподарських витрат по структурних підрозділах;

- суми податків і зборів;

- інші дані по заданих алгоритмах.

Зроблені розрахунки автоматично вносяться в базу даних у вигляді проводок операцій. По введених проводках формуються стандартні бухгалтерські звіти. Можлива побудова звітів підвищеної складності з глибокою деталізацією аналітичних даних. У залежності від настроювань програми можуть одночасно формуватися всі типові проводки по даному документі й операції, по аналітичних ознаках, необхідні для ведення податкового, бюджетного й аналітичного обліку. Використання декількох незалежних планів рахунків дозволяє формувати проводки для ведення рівнобіжного обліку по вітчизняних і міжнародних стандартах. Первинний документ, введений у систему обліку, доступний усім користувачам. Усі документи можуть бути роздруковані і збережені у форматі Ехсе1.

Програма дозволяє одержати узагальнюючу інформацію:

- про виконання бюджетів доходів і витрат;

- про виконання бюджету коштів;

- про натуральні показники залишків по всіх підрозділах;

- про ритмічність виконання виробничих завдань;

- про рентабельність кожного підрозділу фірми.

Дані бухгалтерського і податкового обліку можуть формуватися на підставі результатів оперативного обліку. Якщо вартісних показників по використовуваних планах недостатньо, додаються показники з управлінського обліку, або статті бюджету коштів, або натуральні показники, що визначають стан складів фірми.

Велика розмаїтість програм і систем обліку дозволяє вибрати варіант, який найбільш відповідає специфіці вашого бізнесу. Окремі бухгалтерські програми дають можливість вести облік у натуральному вираженні, викликати нормативні бази документів та аналізувати узагальнюючі показники по рахунках, субрахункам і об'єктам аналітичного обліку (товарам, матеріалам, основним засобам, організаціям, співробітникам і т.д.) для прийняття управлінських рішень.

Розраховувати собівартість продукції, приведені ціни постачання матеріальних цінностей, торгову надбавку, загальногосподарські витрати по підрозділах за будь-який період.

Складські програми дозволяють вести облік запасів і товарів, що знаходяться на складі, виданих на реалізацію, повернутих чи оплачених, забезпечувати взаємодія з касовими апаратами і сканерами штрих-коду та проводити переоцінку, враховувати взаєморозрахунки з покупцями і постачальниками. А також формувати первинні документи, податкові накладні, книги продажів, звіти в різній валюті без податку і з ПДВ і працювати з вилученими підрозділами.

Системи товарного і матеріального обліку надають більш широкі можливості для обліку наявності і руху матеріальних цінностей і коштів. Вони здатні забезпечити побудову багаторівневої аналітики по об'єктах обліку і створення для кожного об'єкта обліку будь-якої кількості додаткових характеристик, автоматичне заповнення прибутково-видаткової документації на основі довідника, формування відомостей аналітичного обліку та доступність залишків на складі, облік і списання товарів. Додаткову можливість складання прайс-листів, формування чи рахунків накладних по прайс-листу, обробляти не тільки убудовані форми, але і створені користувачем та генерувати різні види звітних документів: 1) зведені і детальні відомості по клієнтах; в аналітичні відомості по товарах; 2) журнали продажів; 3) картки об'єктів обліку; 4) надходження виторгу по розрахунковому рахунку і по касі і т. п. На підставі введених первинних документів створювати різні звіти й аналітичні відомості, використовуючи модуль гнучких звітів.

Створені звіти можна перебудовувати, деталізувати по різних видах аналітичних регістрів, а вихідні форми - модифікувати.

Вихідна інформація в звітних формах групується на основі ознак, що збираються в довідники, наприклад, Види діяльності, Місця обліку, Ознаки угруповання.

Довідники відбивають структуру підприємства. Для кожного документа й операції може бути введена будь-яка кількість додаткових ознак. Наприклад, якщо Ви хочете розділити свої витрати і доходи по торгівлі і виробництву, Вам необхідно в довідник Види, діяльності внести розділи Торгівля і Виробництво, а при необхідності розділ Торгівля розбити на Оптову і Роздрібну.

Довідник Ознаки угруповання дає можливість надавати більш докладну інформацію з кожному виду діяльності. Наприклад, для добору зведень про надходження виторгу від оптової торгівлі за наявний або безготівковий розрахунок довідник повинний включати пункти Каса і Банк. Для одержання зведень по оплаченим, але ще не відвантаженим товарам, можна застосувати місце обліку Резерв.

Кожний з документів може мати кілька друкованих форм. На підставі одного документа може бути створений інший, наприклад, зі сформованого рахунка на товари можна створити друковані форми рахунка, накладної на відвантаження, податкової накладної.

Сучасні системи товарного і матеріального обліку можуть забезпечувати не тільки обслуговування великої кількості клієнтів, документів, каталогів товарів, але й одночасну мережну роботу комірника, менеджера по продажах, відділу по закупівлях, а також керівників підприємства:

- директора - за даними про закупівлі, продажі, рух товарів,

- взаєморозрахунках із клієнтами;

- фінансового аналітика - по аналізі руху коштів; головного бухгалтера - по проводці складських, банківських і інших первинних документів по бухгалтерських рахунках.

Програми нарахування зарплати

Існуючі програми дозволяють виконувати стандартні нарахування й утримання, перерахунки, доплати, оплати лікарняних листів, нарахування відпускних, разові і довгострокові доплати, розраховувати податки й утримання, змінюючи параметри розрахунків створюючи і друкуючи вихідні документи, у тому числі:

- зведення про нарахування й утримання по кожному співробітнику чи підрозділу за будь-який період;

- звіти для податкових служб.

Алгоритм розрахунку задається для кожної категорії співробітників, кожного виду нарахування й утримання за допомогою спеціальних шаблонів уведення, з можливостями відображення розрахункових формул безпосередньо в документі та перебудови користувачем будь-якого алгоритму розрахунку.

Формування і настроювання вихідних документів відбувається з використанням стандартного інтерфейсу Windows із можливістю одночасної роботи бухгалтера розрахункового відділу, інспектора по кадрах, головного бухгалтера, фінансового аналітика, директора.

1.3 Системи керування кадрами

Системи керування кадрами дозволяють керівництву підприємства оперативно одержувати об'єктивну інформацію про наявність чи вакансій перевищення штатів, будь-які довідки про персонал, мати безпосередній доступ до особистих справ співробітників, спростити ведення кадрового діловодства і підготовку звітних документів менеджерами по персоналу.

Система надає можливість більш оперативно вести облік кадрів, коректувати структуру і штатний розклад, оформляти документацію, вирішувати питання розміщення і переміщення співробітників, професійної підготовки, підбора кандидатів на вакантні посади.

Система дозволяє створювати і редагувати штатний розклад підприємства, вести особисті справи, картки персонального і військового обліку застосовуючи тестування при підборі кандидатів на вакантні посади. Дає можливість формувати довільні статистичні звіти, довідки і списки співробітників, видавати персональні і групові накази, проводити розсилання кореспонденції співробітникам та виводити дані про керівництво, співробітників чи вакансії будь-якого підрозділу.

Єдиний довідник дозволяє прискорити заповнення документів за рахунок використання даних з довідників і значень по умовчанню, швидко чи додавати змінювати елементи в будь-якій категорії, створювати ієрархічні структури даних. Система захисту даних розмежовує права доступу, попереджає некоректні дії оператора, реєструє дії користувачів при зміні найбільш значимих даних

Ключове поняття програми - Робоче місце. Воно належить визначеному приміщенню, закріплено за конкретним відділом, зв'язано з конкретною посадою, може бути зайняте співробітником чи вакантне, дозволяє враховувати такі характеристики як устаткування, категорію шкідливості, регламент робочого часу й ін.

Система функціонально організується у виді декількох інформаційних блоків, між якими відбувається обмін даними:

1. Структура і план підприємства, робочі місця:

- створення і модифікація структури підприємства;

- план-перелік приміщень, робочих місць.

2. Штатний розклад:

- підтримка діючого і редагування штатних розкладів;

- генерація звітів.

3. Особисті справи:

- доступ до особистої справи з фотокарткою співробітника;

- автоматичний розрахунок стажу роботи, нагромадження інформації про лікарняні і відпустки;

- формування графіка відпусток;

- збереження інформації про посадові обов'язки, кадровому резерві.

4. Накази:

- формування персональних і групових наказів про призначення перекладах, звільненнях, змінах окладів і надбавок, заохоченнях і стягненнях, наданні відпусток, відрядженнях;

- друкування комплектів документації, зв'язаної з відрядженнями і т.д.;

- підготовка наказів по структурі підприємства, правилам внутрішнього розпорядку.

Тексти наказів генеруються в текстовому редакторі Word на основі шаблонів, що містять поля злиття.

5. Кар'єра, заробітна плата:

- зведення про роботу;

- дані, необхідні для нарахування заробітної плати, оплати відпусток по тимчасовій непрацездатності і т.д.

Окремі зведення можуть попадати в цей розділ автоматично при відпрацьовуванні наказів, зв'язаних зі зміною посади, окладу, персональної надбавки й ін.

6. Статистика:

- статистичні дані по наказах, особистих справах, структурі підприємства;

- списки постійних і тимчасових працівників, сумісників, пенсіонерів;

- списки, формовані відповідно до заданої логічної умови добору;

- різні довідки по кадрам;

- телефонні довідники;

- списки устаткування.

7. Підбор кадрів:

- добір персоналу на вакантні посади з числа чи кандидатів співробітників з урахуванням психофізичних властивостей, професійних і ділових якостей.

8. Організації:

- нагромадження даних:

- про контакти для оформлення документів для відрядження;

- колишні місця роботи і навчання;

- формування адресного розсилання кореспонденції.

1.4 Автоматизовані системи ведення документації

Серед автоматизованих систем ведення документації найбільш зручні для освоєння і використання програми, що забезпечують високу інтеграцію з Microsoft Office. Прикладом можуть служити розробки, пропоновані фірмою, що дозволяють:

- завантажувати документи безпосередньо з офісних додатків Microsoft;

- поміщати значки додатків у меню Програми і на панель задач;

- подвійним щигликом миші здійснювати автоматичний запуск, використовуючи асоціацію з типом обраного документа, використовувати метод drag-and-drog;

- переглядати архів документів безпосередньо з оболонки і провідника Windows, застосовувати стандартне меню Пошук, вести список документів, що недавно редагувалися, використовувати при роботі з документами контекстні меню Windows;

- здійснювати пошук завантаження і збереження повідомлень на рівні з іншими типами документів безпосередньо з MS Outlook;

- підтримувати колективну роботу з документами в мережі через Internet Explorer, здійснювати інтеграцію з Microsoft Exchange по списках користувачів і груп.

Системи ведення документації можуть забезпечувати формування пакетів документів, їхній швидкий пошук по різних атрибутах, захист за допомогою резервного копіювання, розмежування доступу, ведення протоколу дій користувача.

1.5 Системи правової підтримки

Комп'ютерні правові бібліотеки тримають в актуальному стані: діюче законодавство, листи, накази, інструкції державної податкової адміністрації, документи фінансового права, міжнародні угоди, конвенції, договори, документи, регламентують митне право, діючі кодекси, документи міністерств і відомств.

Вони дозволяють швидко знайти чи вивести на печать потрібний документ по реквізитах, по органу влади, що прийняв документ чи по виду нормативного документа, або по даті періоду прийняття документа та по реєстраційному номеру.

Системи правової підтримки, крім того, дозволяють створювати і постійно поповнювати електронний архів і систематизувати внутрішній документообіг фірми, зв'язувати з державними нормативними актами документацію фірми.

Нагромадження законодавчих актів організовано у виді банків даних. Наприклад, система щодня обновляється правової підтримки «Лоцман» включають банки даних:

- арбітражне процесуальне законодавство;

- банки, фінанси, кредит;

- бухгалтерський облік, оподатковування, аудит;

- державний і суспільний пристрій;

- цивільне і цивільно-процесуальне законодавство;

- законодавство про родину і шлюб;

- житлове законодавство, законодавство про житлово-комунальне господарство;

- законодавство про транспорт, зв'язок і інформацію;

- законодавство про адміністративну відповідальність;

- земельне законодавство, природні ресурси, охорона навколишнього середовища, гідрометеорологія, геодезія і картографія;

- ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія і стандартизація, авторське право;

- міжнародні відносини;

- наука, утворення, культура, спорт, охорона здоров'я;

- нотаріат, адвокатура;

- оборона, безпека, правопорядок, збройні сили;

- підприємства і підприємницька діяльність;

- промисловість, енергетичний комплекс;

- сільське господарство, агропромисловий комплекс;

- соціальне забезпечення, трудові відносини і зайнятість населення;

- страхування;

- будівництво, капремонт, архітектура;

- суд, прокуратура, юстиція, органи нагляду і контролю;

- митна діяльність, зовнішньоекономічні зв'язки;

- торгівля, суспільне харчування і побутове обслуговування, інші послуги;

- карне, карно-процесуальне і кримінально-виконавче законодавство;

- цінні папери, фондовий ринок.

1.6 Системи комплексної автоматизації оперативного обліку

Системи комплексної автоматизації маркетингу охоплюють весь технологічний цикл планування угод, узгодження і реєстрації контрактів, відстеження товарних операцій, руху грошей, взаємозаліків, векселів, аналіз заборгованостей, обліку розподілу.

Електронний архів документів, що супроводжують комерційну діяльність, забезпечує реєстрацію контрактів, організацію архіву скандованих зображень документів, ведення довідника партнерів та швидкий пошук інформації по реквізиту контракту чи по реквізиту фірми.

Дає можливість створенню добірок контрактів і фірм, відібраних за критерієм проектування бізнес-схем, що поєднують групу контрактів, групування контрактів по ресурсах у економічній програмі, узгодження контрактів, додаткових угод і додатків до контрактів. А також облік руху товарів чи виконання контрактів, формування і реєстрація товарних специфікацій формування і друкування рахунків-фактур. Ефективніше протікає облік руху векселів, коштів і платіжних доручень, формування і печатку звітів про рух коштів з довільним угрупованням, взаємозаліків і боргових зобов'язань та проведень комісійних і агентських винагород. Прискорюється податковий облік, облік ПДВ, марок гербового збору, обліку руху товарів та формування стандартних бухгалтерських звітів, оборотно-сальдових відомостей, карток і аналізів рахунків. Це дає можливість формуванню звітів для податкової інспекції, ведення Головної книги з можливістю багато сегментного плану рахунків, багато валютного обліку та аналітики по контрактах, суб'єктам, товарам, цінам. Захист безпеки і надійності даних шляхом реєстрації користувачів і дати останнього редагування документа, розмежування прав доступу і печатки звітів та контроль доступу на редагування чужих документів. Забезпечення багатошарового масиву даних за допомогою одночасного ведення планового, оперативного, управлінського, бухгалтерського, податкового й іншого обліків, порівняння показників різних обліків та попередження повторного введення даних у різні обліки за рахунок убудованого механізму реплікації документів.

Кожен шар масиву характеризується своїм планом рахунків і бізнес-процесами, що, наприклад, дозволяють у бухгалтерському обліку представляти дані відповідно до вимог податкової адміністрації, а в управлінському - ідентичні дані відповідно до внутрішньо-фірмової облікової політики. А уже у третьому шарі - відповідно до вимог міжнародного обліку.

1.7 Комплексні системи обліку і керування підприємством

Комплексні системи керування мають модульну структуру і можуть включати десятки, і навіть сотні додатків для автоматизації різних напрямків діяльності. Системи цілком інтегровані. Усі додатки використовують єдину базу даних. На підставі додатків і загальних даних системи створюється інформаційний простір підприємства, на якому базується система керування і прийняття рішень.

Для спрощення введення і систематизації даних використовуються довідники загальнодоступні для всіх додатків системи, що містять можливі параметри і властивості об'єктів, що вводяться, які систематично поповнюються різними підрозділами підприємства в процесі роботи із системою.

Створена в такий спосіб база даних підвищує продуктивність праці співробітників підприємства за рахунок скорочення часу на пошук і обробку даних. Система надає одночасний доступ до даних великому числу користувачів. Кожен користувач системи має ім'я, пароль, визначений пріоритетом доступу до даних.

Як приклад розглянемо комплексну систему Fin Expert. Система дозволяє одночасно вести облік діяльності декількох підрозділів, корпорацій, філій і юридичних осіб з можливістю консолідації даних та може включати підсистеми:

1. Господарська діяльність - включає набір функцій по забезпеченню діяльності підприємства, упровадженню комплексних рішень для автоматизації бізнес-процесів. Розробки інтегруються з додатками, обліковими функціями і базою даних нормативно-справочної інформації і включають додатки:

- Керування виробництвом, якістю, метрологія;

- Керування ресурсами і персоналом;

- Керування фінансами і проектами;

- Капітальне будівництво, калькуляції і кошториси;

- Керування продажами і закупівлями, облік устаткування, магазин;

- Керування безпекою, автотранспорт, екологія.

2. Аналіз і планування - призначене для аналізу керування фінансовими потоками, статтями витрат, виробництвом, реалізацій і постачанням, а також підготовки оперативних і стратегічних рішень, моделювання і планування в нестабільних економічних умовах. Включає додатки:

- Планування;

- Бюджет;

- Фінансові потоки;

- Аудит;

- Логістика;

- Економічний аналіз;

- Маркетинг.

3. Бухгалтерський і податковий облік - використовується для додатків господарської діяльності, планування й аналізу в масштабах усього підприємства. Включає десятки бухгалтерських додатків для автоматизації всіх ділянок обліку, інтегрованих у загальну модель синтетичного й аналітичного обліку з використанням єдиного Плану рахунків в одному полі бухгалтерських проводок. Дозволяє одержувати Оборотний баланс і всі облікові регістри підприємства в режимі реального часу. Будь-який первинний документ, що створюється реєструється в системі один раз.

Допускається ведення багато валютного обліку, робота з різними формами власності, наприклад госпрозрахунковий і бюджетний, створення єдиного довідника типових бухгалтерських проводок, що включає всі застосовувані на підприємстві методологічні рішення, групування типових операцій по об'єктах обліку (основні засоби, матеріали, готова продукція, каса і т.д.).

Система передбачає використання різних первинних документів, таких як платіжні доручення, вимоги-доручення, валютні платіжні доручення, касові прибуткові і видаткові ордери, валютні касові ордери, посвідчення про відрядження, авансові звіти. А також заяви на продаж і покупку валюти, розподіл валютного виторгу, гарантійні доручення, доручення, бухгалтерські довідки, службові записки та приймально-здавальні акти, авізо, оголошення на внесок наявними, заяви на акредитив. Застосування різних форм облікових регістрів, таких як план рахунків, журналів-ордерів, оборотного й аналітичного балансу, головної книги, фінансового обліку, касових і банківських операцій та фінансової і корпоративної звітності. Облік розрахунків по авансах, векселям, кредитах та розрахунках з різними контрагентами: постачальниками, покупцями, дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, засновниками. Додатки по розрахунках з бюджетними і позабюджетними фондами, по претензіях, витратах майбутніх періодів, інвестиціях та інших операціях.

Групування документів по категорії управлінського обліку, що включає розрахунок заробітної плати, облік основних засобів, матеріалів і нематеріальних активів та товарів і готової продукції, складський облік включаючи розрахунок собівартості.

Групування документів по категорії податкового обліку, представленого податковими накладними, книгами закупівель і продажів та валовими доходами і витратами;

4. Адміністративне керування - забезпечує подачу необхідної інформації керівнику фірми в потрібний момент часу, надаючи йому можливість доступу зі свого робочого місця до всіх даних системи але фінансам, дебіторської і кредиторський заборгованості, реалізації, витратам, запасам, фондам, зарплаті й іншим даним у супроводі графіків і діаграм.

Додаток має наочний інтерфейс, що не вимагає витрат на навчання й освоєння, інтегрується із системою електронної пошти для обміну даними і розпорядженнями між співробітниками і підрозділами підприємства і включає наступні робочі місця:

- Президент;

- Головний бухгалтер;

- Керівник, Адміністратор;

- Менеджер, Менеджер проектів;

- Референт, Секретар, Асистент;

- Інспектор служби безпеки.

5. Документообіг - підсистема призначена для підвищення ефективності й оперативності обробки потоку документів і дозволяє створити розподілену модель обміну документами електронної пошти між вилученими філіями і підрозділами, включити в неї необхідних співробітників підприємства та реалізовувати задачі оптимізації бізнес-процесів, обліку виконання договірних зобов'язань, контролю над дисципліною, документального забезпечення бізнесу, документообігу, ведення архіву, обліку цінних паперів.

2. Аналіз функціонування існуючої інформаційно-керуючої системи управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області

2.1 Загальна характеристика фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Вивчення матеріалів розвитку системи соціального страхування в Україні свідчить, що першим законом, який поклав початок формуванню елементів соціального страхування на території нинішньої України був Закон Російської Думи від 2 червня 1903 р. «Про винагороду потерпілих внаслідок нещасних випадків робітників та службовців, а рівно членів їх сімейств на підприємствах фабрично-заводської, гірничої і гірничозаводської промисловості». Цей Закон поширювався на робітників та службовців приватних підприємств.

Основні закони про державне обов'язкове страхування були прийняті Думою 23 червня 1912 року.

Підґрунтям цих законів були основні страхові принципи німецьких законів 1883-1889 років, які передбачали страхове забезпечення на випадок захворювання, трудового каліцтва, допомогу на випадок вагітності, пологів і на поховання.

Починаючи з 1917 року, коли почала формуватись державна форма власності, держава, як загальний підприємець і страховик (гарант), а також основний виробник та головний споживач не була зацікавлена у системі страхування, тому вона створила систему соціального забезпечення (безкоштовного медичного та пенсійного).

Перехід України у 90-х роках минулого століття до ринкових відносин при одночасному функціонуванні застарілої системи соціального забезпечення, коли власник підприємства повинен був відшкодувати шкоду нанесену здоров'ю працівника під час виконання ним професійних обов'язків, а також закриття великої кількості підприємств призвели до зростання заборгованості перед потерпілими на виробництві, безробітними, пенсіонерами.

Перед новою незалежною державою Україна постало нелегке завдання, здійснити реформування системи соціального забезпечення замінивши її на систему соціального страхування.

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 21 грудня 2000 року №2180-ІІІ, від 22 лютого 2001 року №2272-ІІІ був прийнятий Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, або загибелі застрахованих на виробництві.

Розглядаючи страхування від нещасних випадків, слід мати на увазі, що Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві» чітко визначає види та поняття добровільного і обов'язкового страхування.

За видами страхування від нещасних випадків поділяється так:

- індивідуальне - у даному разі страхувальником є фізична особа, яка укладає договір стосовно самої себе або іншої фізичної особи, а сплата страхових платежів здійснюється за рахунок застрахованих;

- колективне - коли страхувальником є юридична особа (підприємство або організація), яка укладає договір страхування на користь своїх працівників, і сплата страхових платежів здійснюється за рахунок організацій, з якими застраховані перебувають у трудових або інших передбачених законом відносинах.

Удосконалення індивідуального та колективного страхування відбувається насамперед за рахунок розширення обсягів страхової відповідальності, контингенту страхувальників і застрахованих, підвищення рівня страхового забезпечення, платоспроможності страховиків, спрощення порядку та механізму виплат.

Обов'язкові види страхування запроваджуються законами України. З метою захисту інтересів не лише окремих страхувальників, а й усього суспільства в цілому та його складових зокрема здійснюється обов'язкове страхування в порядку та за умовами, що їх затверджує Кабінет Міністрів України.

Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 1996 року передбачено п'ять видів соціального захисту населення:

- пенсійне страхування;

- страхування на випадок безробіття;

- страхування від тимчасової втрати працездатності;

- медичне страхування;

- страхування від нещасного випадку на виробництві на професійних захворювань.

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення:

1) пенсійне страхування:

- пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання

(втому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

- пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

- медичні профілактично-реабілітаційні заходи;

- допомога на поховання пенсіонерів.

2) медичне страхування:

- діагностика та амбулаторне лікування;

- стаціонарне лікування;

- надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;

- профілактичні та освітні заходи;

- забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання.

3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

- допомога по тимчасовій працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога при народженні дитини та догляд за нею;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- забезпечення оздоровчих заходів.

4) страхування від безробіття:

- допомога по безробіттю;

- відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;

- матеріальна допомога безробітному та членам його сім'ї;

- дотація роботодавцю для створення робочих місць;

- допомога на поховання безробітного.

5) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:

- профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;

- відновлення здоров'я та працездатності потерпілого;

- допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- відшкодування збитків, заподіяних працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків;

- пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

На теперішній час в Україні діють всі вище перераховані форми загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім медичного.

Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між страхувальником і страховиком. Умови та порядок проведення страхування визначаються правилами, які встановлюються страховиком самостійно, але з урахуванням чинного законодавства.

Страхування від нещасного випадку є однією з найважливіших складових державної політики у сфері соціального захисту населення.

Страхування від нещасного випаду є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Основними принципами страхування від нещасного випадку є:

- паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

- своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;

- обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;

- надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;

- обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;

- формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;

- диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;

- економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;

- цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

Держава гарантує соціальний захист, охорону життя та здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності. Восьмий рік обов'язки з цього виду соціального страхування виконує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Сьогодні вже ніхто не заперечує, що за час діяльності Фонду вдалося досягти вагомих зрушень у вирішенні проблем, які роками накопичувалися у державі, зокрема, і у нашому регіоні. Передусім це стосується відшкодування шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням їх здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків. Власне, по-іншому й бути не може, оскільки в основу Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» закладено найважливіший принцип державної соціальної політики: життя та здоров'я людей - найвища соціальна цінність суспільства.

Захист потерпілих на виробництві є, безумовно, тією частиною соціальних прав громадян, дотримання яких повинна забезпечити держава. Вирішення цього завдання шляхом створення корпоративного фонду роботодавців-це та концепція, до якої прийшла переважна більшість країн з розвинутою економічною інфраструктурою.

При створенні фонду роботодавців передбачалося, що кожний найманий працівник буде соціально захищеним в суспільстві і матиме реальне право на компенсацію втрати працездатності, що дозволить йому відчувати себе повноправним членом суспільства.

Страхові виплати та інші витрати у разі заподіяння шкоди найманому працівникові сягають істотних сум, що також можуть стати основними чинниками банкрутства самого підприємства. Своєчасна вичерпна і повна нормативність про порядок формування та використання коштів страхових внесків Фонду зможе захистити кожне таке підприємство, вплинути на його економічну стабільність та сприяти більшій кредитній привабливості.

Усвідомлюючи, що соціальний захист потерпілого повинен забезпечуватися незалежно від економічного стану підприємства на певний момент, а також гарантувати гідний, порівняно з іншими членами суспільства рівень життя, впроваджено тристоронній контроль за надходженням та витрачанням коштів Фонду, в тому числі за використанням цих коштів для проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих.

Через дотримання принципів трипартизму в розподіленні коштів через створення на тристоронній основі правління Фонду - по 15 членів правління від держави, застрахованих осіб та роботодавців - забезпечується баланс інтересів цих гілок організації суспільства. Ці інтереси не завжди можуть співпадати, і їх баланс дозволяє забезпечити умови для розвитку суспільних відносин в цій сфері.

Роботодавці усвідомлюють колективну відповідальність за найманих робітників, представники застрахованих осіб, професійні спілки, необхідність максимально справедливого розподілу коштів, а органи державної влади потребу в забезпеченні узгодження позиції в межах економічних і соціальних інтересів держави.

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є єдиним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, що не передбачає сплату страхових внесків найманими працівниками. Кошти Фонду формуються виключено за рахунок страхових внесків роботодавців.

Одним із найважливіших інструментів забезпечення надходження страхових внесків до Фонду є контроль банків за своєчасною та повною сплатою внесків при одержанні підприємствами коштів на оплату праці.

Фонд здійснює обов'язкове страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях, не залежно від їх форм власності та господарювання, фізичних осіб, які використовують найману працю та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі, а саме:

- особи які працюють на умовах трудового договору;

- учні чи студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коди вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

- особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами,

- вважаються застрахованими з моменту набрання чинності Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві» незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:

1) Своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

a) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

b) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

c) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

d) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

e) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

2) Організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

3) Сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

4) Організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;

5) Забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:

a) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;

b) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

c) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;

d) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або іншому лікувально-профілактичному закладі;

e) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

6) Вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;

7) Забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;

8) Відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної комісії проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;

9) Організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

10) У разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову допомогу, у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь-за рахунок Фонду;

11) Сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;

12) Організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.

Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені чинним законодавством, надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:

1) Надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;

2) Бере участь:

- у розробленні центральними органами виконавчої влади національної та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища та їх реалізації;

- у навчанні, підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

- в організації розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту працівників;

- у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицині праці;

3) Перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків із смертельними наслідками та можливою інвалідністю, а також професійних захворювань;

4) Веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці. З метою виконання цих функції Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою;

5) Бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;

6) Вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та не шкідливих умов виробництва;

7) Надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці;

8) Виконує інші профілактичні роботи.

2.2 Обов'язки фонду соціального страхування від нещасних випадків

У разі настання страхового випадку робочі органи виконавчої дирекції Фонду зобов'язані у встановленому законодавством порядку сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання.

Медична допомога, що надається потерпілому, фінансується робочими органами Фонду лише за те ушкодження здоров'я, яке є прямим наслідком травми на виробництві або професійного захворювання, що визначається рішенням МСЕК або в разі, якщо потерпілому не встановлено стійкої втрати працездатності, лікарсько-консультативною комісією.





17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011