БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україн

Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україн

33

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНДРУШКІВ ІРИНА ПЕТРІВНА

УДК 332.14: 330.322(477.8)

ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ

Спеціальність: 08.00.05 -

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Ужгород - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі банківської справи Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Вовчак Ольга Дмитрівна,

Львівська комерційна академія

Центральної спілки споживчих товариств,

завідувач кафедри банківської справи

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Крикавський Євген Васильович

Національний університет “Львівська політехніка”

МОН України,

завідувач кафедри маркетингу і логістики,

заслужений працівник освіти України

кандидат економічних наук, доцент

Черничко Тетяна Володимирівна

Мукачівський технологічний інститут

МОН України,

доцент кафедри менеджменту

Захист дисертації відбудеться “ 30 “ травня 2008 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради раді К 61.051.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна 3, ауд.47

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.

Автореферат розісланий “ 22 “ квітня 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук,

доцент Чубарь О.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Серед кола питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема інвестицій та інвестиційного процесу належить до першорядних. Як найнестабільніший компонент сукупних видатків інвестиції в ринковій економіці нерідко спричиняють істотні коливання обсягів виробництва та зайнятості. Водночас вони є вагомим чинником економічного зростання, тому створення належних умов для розвитку інвестиційного процесу є невід'ємним складником економічної політики більшості країн. Економічні перетворення в країнах, де тривалий період централізоване планування було єдиною підсистемою макроекономічного регулювання, у більшості випадків супроводжуються істотним зниженням інвестиційної активності, що спричиняє глибокий трансформаційний спад.

Ефективне реформування економіки України та її регіонів неможливе без масштабних інвестицій, які являють собою найважливіший фактор економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки і технологій, сучасних систем організації та управління економічними процесами, якісного відновлення ринкової інфраструктури. Входження України у світове господарство вимагає піднесення загального рівня економічного і науково - технічного розвитку. Провідну роль у цьому процесі повинно відігравати оптимальне використання інвестицій, як внутрішніх так і зовнішніх.

Оптимізація інвестиційної діяльності як найважливіша умова економічного розвитку стає одним з першорядних завдань переходу країни до нового рівня суспільного розвитку. А виважена інвестиційно-інноваційна політика регіонального розвитку є однією з важливих передумов забезпечення економічної безпеки України.

Тому особливої уваги заслуговує дослідження суті ефективності механізму інвестування регіональної економіки, що визначає не тільки рівень економічного розвитку країни, але і безпосередньо впливає на сучасну фінансову сферу, розвиток інструментів регулювання як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.

У вітчизняній та зарубіжній літературі проблемам інвестування присвячено чимало фундаментальних праць, орієнтованих на вивчення окремих аспектів інвестиційного процесу.

Вагомий внесок у дослідження суті інвестиційного процесу, ефективності інвестиційної діяльності, системи її економічного стимулювання зробили такі вчені як: Г. Александер, О. Барановський, П. Абрамов, В. Борщевський, Є. Бойко, М. Беліма, Д. Білик, С. Буткевич, І. Бланк, А. Вдовічен, В. Войцехівський, О. Вовчак, Б. Губський, В. Галенко, М. Горинь, Л. Гітман, Н. Гасаненко, В. Денисюк, М Долішній, М. Денисенко, П. Друкер, С. Довгий, А. Доругонцов, А. Загороднюк, С. Злупко, Т. Зозуля, Є. Крикавський, В. Коломийчук, І. Крейдич, Т. Левандівський, І. Лукманова, С. Москвін, Л. Мельник, М. Марковіц, Т. Майорова,, А. Мочерний, А. Немчин, А. Оболенський, А. Пересада, В. Пила, В. Ревазов, С. Реверчук, Д. Стеченко, Є. Стоянова, М. Турянська, I. Іванова, Г Ільїн, А. Шаров, І. Школа, М. Штерн, У. Шарп, А. Філіпченко, Ф. Федоренко, М. Чумаченко, Т. В Черничко.

Разом з тим не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми з'ясовані і отримали належне обґрунтування. Багато положень носять суперечливий характер і залишаються відкритими для обговорення. Насамперед відсутній аналіз інвестиційного процесу як регіонального мікроекономічного явища. Поглибленого дослідження потребує питання визначення шляхів активізації залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіонів України, формування стратегії інвестиційно-інноваційних заходів соціально-економічного розвитку регіону та поліпшення його інвестиційного клімату.

Недостатня розробленість наведених питань, методичних підходів щодо оцінювання ефективності регіонального інвестування визначають актуальність обраної теми дисертації, її практичну значущість, мету, конкретні завдання та напрями дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідної тематики Львівської комерційної академії: “Стратегія розвитку кооперативного сектора економіки України” - 2003 рік (номер державної реєстрації 0103 VU 006650), “Програма розвитку торгівлі у м. Львові (до 2010 року) ” - 2005 рік та кафедри банківської справи Львівської комерційної академії “Розширення інвестиційних можливостей суб'єктів господарювання в перехідній економіці”. У межах цих науково-дослідних тем автором проведені дослідження, пов'язані з аналізом особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону та розробкою організаційного механізму управління ефективністю інвестування регіону.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження стану інвестиційного забезпечення регіональної економіки, особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону і на цій основі розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестування на рівні окремого регіону України.

Відповідно до окресленої мети були висунуті та розв'язані завдання, що мають наукове і практичне значення:

дослідити суть та функції інвестування регіональної економіки;

визначити зміст та принципи розробки регіональної інвестиційної політики;

проаналізувати умови та чинники формування інвестиційного клімату регіону;

дослідити особливості та проблеми внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону;

проаналізувати існуючі методики оцінки ефективності інвестиційних проектів у регіоні;

розробити організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону;

проаналізувати використання можливостей міжнародних фінансових інституцій;

розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення інтеграційних засад інвестування регіональної економіки;

дослідити зарубіжний досвід інвестування регіональної економіки та його еволюцію в Україні;

розробити шляхи подолання негативних тенденцій в залученні інвестицій в економіку регіонів України.

Об'єктом дослідження є процеси інвестування регіональної економіки та її ефективність у Західному регіоні.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні основи інвестування регіональної економіки та організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою є законодавчі та нормативні акти, які регламентують інвестиційну діяльність, загальнонаукові прийоми економічних досліджень, класичні положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки, праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з питань управління регіональною інвестиційною діяльністю, яка спрямована на розвиток територій, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів.

Інформаційною базою дослідження є статистичні матеріали, матеріали періодичних видань, які характеризують результати діяльності в економіці України і Львівської області, офіційні матеріали та методичні матеріали міжнародних організацій, зокрема, Світового банку, ресурси Internet.

У процесі виконання дисертаційної роботи для вирішення поставлених завдань використано загальнонаукові методи досліджень, зокрема: метод аналізу і синтезу (для дослідження теоретичних основ ефективності інвестування регіональної економіки), метод експертних оцінок (для визначення основних проблем в системі інвестування регіональної економіки); метод порівняння (для дослідження та оцінювання стану інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні); методи економіко-математичного моделювання, математичної статистики (для побудови лінійних і параболічних моделей трендів); метод системного аналізу (для дослідження стану розвитку залучення іноземних інвестицій в регіональну економіку): індуктивний і дедуктивний методи (для визначення суті механізму надходження інвестицій в регіональну економіку).

Наукова новизна. Отримані в процесі дослідження наукові результати у сукупності на теоретичному та прикладному рівнях розв'язують комплекс питань, пов'язаних з формуванням засад теоретичного наукового підходу до здійснення процесу інвестування регіональної економіки. Основні результати, що становлять наукову новизну, полягають у такому:

вперше:

розроблено організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону, в рамках якого доведено доцільність створення на регіональному рівні спеціалізованого управління інвестиційно-інноваційної політики, діяльність якого забезпечить залучення широкого спектра інвестицій в економіку регіону з метою подальшого її розвитку;

обґрунтовано з урахуванням зарубіжного досвіду інвестування регіональної економіки, створення в Україні агенств регіонального розвитку й розроблено організаційно-функціональну модель їх діяльності, основу якої становить їх організаційна форма. Така модель дозволить активізувати інвестиційну діяльність в регіоні й підвищити ефективність регіональної економіки;

удосконалено:

визначення сутності інвестицій, яке, на відміну від існуючих, трактує економічну суть інвестицій як збільшення капіталу, що функціонує в конкретній економічній системі за рахунок зростання пропозиції щодо використання виробничих ресурсів, яка виникає внаслідок розширення потреб у виробничому споживанні;

класифікацію інвестицій на рівні регіону, яка доповнена важливими в регіональному аспекті класифікаційними ознаками, такими, як: джерела інвестування; види вкладень; характер участі інвесторів; рівень економіки; матеріальність інвестицій; призначення об'єктів інвестування; форма власності; постійність; наявність.

отримали подальший розвиток:

пріоритети регіонального розвитку і напрями реалізації інвестиційної політики регіону з урахуванням активізації ринкових механізмів в інвестиційній сфері, разом з введенням контрактної системи, конкурсного добору високоефективних інвестиційних проектів, їх правового й комерційного гарантування; розвитку інноваційного підприємництва та розширення обсягів лізингових операцій, що дасть змогу збільшити інвестиційну пропозицію для подальшого розвитку регіональної економіки;

систематизація чинників формування сприятливого інвестиційного клімату регіону, якими визначені політична обстановка, правове середовище, макроекономічні фактори, податкове оточення та регуляторний вплив;

на основі економічних показників та параболічних і лінійних моделей тренду визначено прогноз надходження інвестицій в економіку регіону на 2008-2009 рр., який може бути використаний під час розробки економічної стратегії розвитку регіону.

Практичне значення одержаних результатів. Реалізація пропозицій та рекомендацій, викладених у дисертації, на практиці дозволяє ефективно управляти залученням інвестицій у регіональну економіку та здійснювати комплексну оцінку інвестиційних проектів.

Одержані наукові результати використані в практиці впровадження інвестиційних проектів у Львівській області, зокрема, рекомендації щодо запропонованих показників ефективності інвестиційного проекту використані Управлінням інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації (довідка Управління інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації, 18.01.06 р. №80-80-2-108); визначені автором напрями регіональної політики, яка повинна здійснюватись комплексно, та пріоритетні напрями регіонального розвитку взято до уваги Головним управлінням статистики у Львівській області (довідка Головного управління статистики у Львівській області, 23.01.06 р. №10-04/36).

Теоретичні узагальнення та методичні рекомендації автора використовуються в навчальному процесі Львівської комерційної академії під час викладання дисциплін “Аналіз інвестиційних проектів”, “Інвестування”, “Інвестиційне кредитування” (довідка про впровадження №169/022 від 27.02.06 р).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що в ній містяться, належать особисто авторові.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах кафедр фінансів і кредиту, банківської справи та щорічних наукових конференціях викладачів та аспірантів Львівської комерційної академії.

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи доповідались на науково-практичних конференціях: “Стратегія соціально-економічного розвитку України і формування механізмів зростання” (м. Львів, 2005 р), “Соціально-економічні дослідження в перехідний період” (м. Львів, 2004 р), “Структурні трансформації та інвестиційно-інноваційний розвиток торгівлі” (м. Львів, 2005 р), міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток наукових досліджень “2005” (м. Полтава, 2005 р), “Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі” (м. Чернівці, 2004 р).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 7 одноосібних наукових працях загальним обсягом 2,9 д. а., з них 7 статей у фахових виданнях (2,9 д. а).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, додатків та списку використаних джерел. Зміст роботи викладено на 229 сторінках комп'ютерного тексту. Матеріали дисертації містять 19 таблиць і 39 рисунків, 28 додатків, які подано на 40 сторінках. Список використаних джерел з 139 найменувань уміщено на 9 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання, відображено наукову новизну, практичне значення, особистий внесок здобувача та апробацію одержаних результатів.

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження ефективності інвестування регіональної економіки” розглянуто сутність інвестицій, охарактеризовано функції, узагальнено класифікаційні ознаки, розглянуто зміст та принципи розробки регіональної інвестиційної політики, окреслено напрями регіональної політики та основні цілі розвитку регіону, які повинні вирішуватися комплексно, а також пріоритетні напрями розвитку економіки Львівської області. Автором розглядаються умови та чинники формування інвестиційного клімату на регіональному рівні як макроекономічні, природно-ресурсний, інвестиційний, фінансово-кредитний, науково-технологічний, інноваційний, кадровий потенціал, фактори ринкового середовища та соціальні фактори.

Ґрунтуючись на узагальненні існуючих підходів до класифікації інвестицій, зроблено висновок, що вони не охоплюють всього спектра інвестиційної діяльності. Тому класифікація інвестицій узагальнена і доповнена окремими ознаками (рис.1).

З огляду на аналіз сучасних наукових поглядів на економіку країни зроблено висновок, що економіка регіону є еволюційною відкритою системою, яка відчуває на собі постійний вплив зовнішніх факторів і реагує на них. Тому важливим є системний підхід до дослідження регіональної економіки, який зводиться до того, що на певній території суб'єкти різних сфер діяльності взаємопов'язані між собою і створюють територіальну соціально-економічну систему, яка в нормальному стані перебуває в режимі динамічної рівноваги.

Державна інвестиційна політика є дуже важливою в регіональному аспекті, оскільки для ефективного впливу місцевих органів влади на вирішення інвестиційних проблем потрібне їх повноцінне функціонування і передусім достатнє економічне та фінансове забезпечення.

Актуальним є питання щодо необхідності підвищення ефективності використання існуючих інвестиційних ресурсів. Напрями його вирішення повинні бути переглянуті як загалом по країні, так і в кожному регіоні.

Підвищення ефективності використання існуючих інвестиційних ресурсів у різних регіонах повинно здійснюватись з урахуванням особливостей регіону. Для вирішення цього питання необхідно розробити стратегічний план його розвитку, який би враховував інтереси всіх активних учасників життєдіяльності регіону й перспективи їх розвитку, регіональну інвестиційну програму, яка б ґрунтувалася на інтересах не тільки органів управління, але і приватного сектора економіки з метою створення сприятливих умов для розширення їх інвестиційної діяльності. Інвестиційна програма для регіону повинна передбачати координацію взаємного впливу приватних та бюджетних інвестицій, об'єднаних для досягнення основних цілей розвитку регіону.

Отже, стратегічний курс регіону щодо залучення інвестицій повинен бути розрахований на тривалу перспективу і передбачати послідовне розв'язання таких великомасштабних питань, як: структурна перебудова економіки регіону, розвиток експорто- та імпортозамінного виробництва у регіоні, сприяння більш повній зайнятості населення в регіоні, повніше використання рекреаційних ресурсів регіону.

Серед напрямів регіональної інвестиційної політики нами окреслено такі: перегляд пріоритетних напрямів і програм інвестиційної політики, фінансування окупних (прибуткових) інвестиційних проектів і цільових програм через механізм бюджету розвитку, розвиток інноваційного підприємництва, розширення обсягів лізингових операцій.

Одним з напрямів регіональної політики Львівської області є реалізація довгострокової стратегії регіонального розвитку, що враховує наявні природні ресурси, інфраструктуру виробництва, ситуацію на ринку праці і товарів, екологічну ситуацію, концепцію стратегії розвитку Львівщини до 2015 року.

Аналіз стратегії засвідчив, що пріоритетними галузями економіки Львівської області повинні бути сільське господарство; харчова, легка, електротехнічна, будівельна, деревообробна, паперова, нафтопереробна, машинобудівна, хімічна та нафтохімічна промисловість, транспортна інфраструктура.

Рис. 1. Узагальнена класифікація інвестицій за чинними ознаками

Інвестиційна політика держави і регіону має великий вплив на інвестиційний клімат, оскільки економічне зростання неможливе без вирішення проблем збільшення інвестицій у виробництво - від створення сприятливого інвестиційного клімату до перерозподілу фінансових ресурсів і вибору пріоритетних напрямів інвестицій.

Інвестиційний клімат - поняття досить широке. Воно охоплює все те, на що звертає увагу інвестор, коли оцінює, на скільки сприятливі чи несприятливі умови для вкладення капіталу у певний регіон, враховуючи ідеологію і політику, економіку і культуру.

Поняття інвестиційного клімату з огляду на його складність і комплексність, необхідно розглядати на макро- і мікроекономічному рівнях і оцінювати на основі визначення загального підприємницького ризику. Сукупність інвестиційних ризиків всебічно характеризує інвестиційний клімат від найнесприятливішого до найсприятливішого.

У роботі визначено, що інвестиційний клімат - це об'єктивне явище для кожного конкретного періоду. Воно відображає реально наявну сукупність умов для вкладення капіталу, тому, ґрунтуючись на інтересах інвестора, світова практика виробила певну систему заходів, спрямовану на заохочення залучення іноземних інвестицій.

Для оцінки інвестиційного клімату регіону проаналізовано п'ять найбільш важливих складників: політичну обстановку, правове середовище, макроекономічні фактори, податкове оточення, регуляторний вплив.

Для поліпшення інвестиційного клімату, на нашу думку, необхідно:

розробити комплекс заходів щодо надання приватним підприємцям можливості діяти вільно й отримувати прибуток в умовах чесної конкуренції;

узгодити чинні, розробити й ухвалити нові закони, що встановлюють єдині правила для компаній усіх форм власності;

знизити політичний ризик, адже політична стабільність і незалежність економічних пріоритетів від змін в органах влади була й залишається одним з найважливіших позитивних чинників під час прийняття інвестиційного рішення;

сформувати інвестиційні стимули, за яких можна було б уникнути вибіркового стимулювання, що може призвести до спотворень і неефективного розподілу ресурсів. Основні заходи в цьому напрямі: встановлення ставки оподаткування на рівні, аналогічному рівню сусідніх країн або країн-конкурентів; скасування спеціальних інвестиційних пільг та привілеїв, спрямованих на вибіркову підтримку окремих галузей, компаній або регіонів.

У другому розділі “Стан та механізми організації управління регіональним інвестуванням в Україні” розглянуто особливості та проблеми внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону та охарактеризовано інвестиційну привабливість Західного регіону України.

Для виявлення закономірностей розвитку іноземного інвестування та перспектив залучення іноземних інвестицій в економіку Львівської області побудовано:

моделі трендів прямих іноземних інвестицій Польщі, Німеччини і Великобританії в економіку Львівської області (табл.1);

моделі трендів інвестицій в основний капітал Львівської області за галузями економіки;

лінійні і параболічні моделі трендів обсягів іноземних інвестицій з країн СНД і інших країн світу в економіку Львівської області, моделі трендів (прогнозу) прямих іноземних інвестицій в райони та міста обласного призначення Львівської області (табл.2).

Зроблено висновок, що для сталого розвитку території доцільно знайти можливості для залучення нових джерел інвестування, насамперед довгострокових банківських кредитів, страхових, інвестиційних та інших комерційних фондів. У регіоні необхідно створити централізовані фонди довгострокових кредитів для фінансування пріоритетних об'єктів.

Таблиця 1

Іноземні інвестиції у Львівську область за окремими країнами за 2001-2007рр., млн. грн.

Країни

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Польща

9,470

19,264

24,427

26,427

50,015

55,611

66,961

Німеччина

5,226

6,221

7,214

16,002

16,002

38,583

51,447

Великобританія

5,869

9,586

12,448

11,122

21,009

24,883

28,289

У роботі обгрунтовано методичні підходи та показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у регіоні. Оцінка має важливе значення у процесі прийняття інвестиційних рішень. Доведено, що методологія прийняття рішень у сфері інвестування містить: формування категорій інвестиційного процесу та систему показників, що характеризують їх зміст.

Проаналізовано організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону. Оскільки він є досить складним, а можливості обмеженими, то запропонована оптимальна модель управління ефективністю інвестування регіону (рис.2).

Іінвестиційно-інноваційній політиці в регіоні приділяється недостатньо уваги, тому запропоновано створення на рівні облдержадміністрації “Управління інвестиційно-інноваційної політики”, до складу якого мають увійти два відділи: “Відділ інвестиційної діяльності” і “Відділ з питань інноваційної політики” (рис.2). Основним завданням управління визначено збільшення надходжень обсягів інвестицій в економіку регіону, зокрема, в її пріоритетні галузі.

Таблиця 2.

Моделі трендів прогнозованих фінансово-економічних показників надходження інвестицій в економіку Львівської області на 2008-2009 рр.

Вкладення коштів за

видами та

територіями

Парні рівняння регресії

Коефіцієнт детермінації R2

Лінійні моделі трендів

Коефіцієнт детермінації

R2

Прогноз на 2008р

млн. у. о

Прогноз на

2009

млн. у. о

Параболічні моделі трендів

Прогноз на 2008р

млн. у. о

Прогноз на

2009р.

млн. у. о

Галузі економіки

Машинобудівна

0 = 257,23+10,744х3

0,8482

Легка

0 = 62, 198 + 50,312х4

0,9046

4t = 0,7714 + 3,3607t

0,816;

26,114

29,475

харчова

0 = 369,48 + 1,6253х5

0,6443

5t = 155,37 + 89,639t

0,8507

561,742

651,381

с/г

, 0 = 21,614 + 36,402х6

0,7999

6t = 0,514,3 + 4,5286t

0,8771

36,743

41,272

Транспорт

0 = 314,99 + 1,6075х7

0,428

Зв'язок

0 = - 110,87 + 17,416х8

0,8231

8t = 8,8286 + 9,4286t

0,8458

84,257

93,686

Будівництво

0 = 110,34 + 13,461х9

0,6423

Охорона здоровя

0 = - 82,649 + 19,435х10

0,8932

Країни

Польща

1t = 2,6361+9,6698t,

0,9532;

74,7223

84,3921

Німеччина

2t = - 10,211+7,5776t

0,8297

50,4098

57,9874

Великобританія

3t = 0,9709+3,8005t

0,9297;

31,3749

35,1754

З країн СНД та інших країн

З країн СНД

1t = - 10,623 + 5,6793 t

0,6516

1t = 15,934 - 12,025t + 2,2131t2

61,3724

З інших країн

2t = - 96,574 + 90,341 t

0,8142

2t = 169,58 - 87,097t + 22,18t2

892,324

1182,287

У третьому розділі “Перспективні напрями розвитку інвестування регіональної економіки в Україні” проаналізовано використання можливостей міжнародних фінансових інституцій. За останні роки в Україні значно розширилась діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій, закордонних банків та інших зарубіжних. Аналіз їх діяльності засвідчує, що найбільш впливовою міжнародною валютно-кредитною системою є Група Світового банку (Бреттон-Вудська валютна система).

У роботі з погляду доцільності впровадження і реалізації обґрунтовано проект “Модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Львова”, метою якого є розширення доступності та підвищення якості надання послуг з водопостачання та очищення каналізаційних стоків за прийнятними цінами в м. Львові. Зроблено висновок, що реалізація цього проекту сприятиме зміцненню інституційних засад, поліпшенню фінансової діяльності в умовах існуючого правового регулювання, запровадженню більш ефективної практики експлуатації споруд та більш низько витратному вибору інвестицій, розвитку та підвищенню якості надання послуг водозабезпечення населенню регіону, зміцненню конкурентних переваг ЛВК порівняно з іншими комунальними підприємствами.

Інноваційна діяльність в Україні розвивається і набуває пріоритетної уваги з боку держави. У роботі розглядаються тенденції впровадження інновацій та інноваційної діяльності, напрями використання інноваційних технологій в регіоні та основні проблеми розвитку ринку інновацій в регіоні, якими визначено:

відсутність механізму цілеспрямованого впливу органів державної влади на розробку і впровадження інновацій;

недостатність фінансових ресурсів для розробки і впровадження інновацій;

нерозвиненість інфраструктури ринку, зокрема інформаційної та інвестиційної.

Рис.2. Організаційно - структурна модель управління інвестиційно-інноваційною політикою регіону.

Проаналізовано діяльність технопарків (“Вуглемаш”, “Інститут технічної теплофізики”, “Інтелектуальні інформаційні технології”, “Укрінфотех”, “Київська політехніка” - Національний технічний університет); бізнес-інкубаторів (створені бізнес-інкубатори в Києві та Харкові: дочірнє підприємство МIМ-Київ "Центр розвитку інновацій" (ЦРI), яке розташоване в Інституті електрозварювання ім. Є. Патона (м. Київ), та Центр розвитку малого бізнесу "Харківські технології" (ЦХТ) в Інституті монокристалів (м. Харків) НАН України, інкубатор-центр "Львівської політехніки" у Львівській області) та діяльність СВЕЗ Курортополіс “Трускавець”, СВЕЗ “Яворів” та проект “Концесійні транспортні магістралі”, який реалізується на території СВЕЗ “Яворів”. З проведеного дослідження зроблено висновок, що діяльність технопарків та спеціальних економічних зон у Львівській області сприяє активізації інвестиційно-інноваційного процесу в регіоні, створенню нових робочих місць та збереженню нині діючих, а також створенню на території спеціальних економічних зон нових підприємств, діяльність яких спрямована на виробництво конкурентоспроможної, високотехнічної та інноваційної продукції, а також курортних послуг.

З метою пошуку шляхів активізації інвестування регіонального розвитку вивчено досвід інвестування регіональної економіки Польщі та діяльність агентств розвитку (АРР), які діють у Польщі. Зроблено висновок, що для України агентства регіонального розвитку є якісно новою інституціональною формою управління і сприяння розвитку територій, тобто управлінською інновацією. Визначено основні риси АРР: неурядовий характер за тісної співпраці з центральними і місцевими органами державної влади і самоврядування, наявність серед засновників впливового на території регіону органу влади.

Доведено, що АРР сприяють створенню позитивного ділового іміджу й інвестиційної привабливості відповідної території, залученню ресурсів для розвитку, участі території у міжнародних, національних і регіональних програмах розвитку, координації та співпраці, безпосередній діяльності з реалізації інвестиційних проектів, надання експертних послуг (оцінка кредитної чи інвестиційної спроможності), консультативної допомоги місцевому самоврядуванню та банкам щодо інвестиційних програм та проблем розвитку, комплексному вирішенню проблем розвитку, надання допомоги в розробці стратегій розвитку фінансової і кредитної інфраструктури тощо.

З урахуванням вивченого досвіду Польщі у дисертації запропонована організаційно-функціональна модель АРР України (Агентства регіонально розвитку України) (рис.3).

Рис.3. Організаційно-функціональна модель АРР України

Зроблено висновок, що в регіонах України доцільно створювати агентства регіонального розвитку, головною метою яких було б сприяння економічному розвитку відповідної території, створення привабливого інвестиційного іміджу та пошук і залучення інвестицій на дану територію.

ВИСНОВКИ

У дисертації поглиблено теоретико-методологічні засади інвестиційного забезпечення регіональної економіки і запропоновано організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону. Виконана робота дає підстави сформулювати висновки теоретичного, методологічного та прикладного характеру.

1. Дослідження трактувань вітчизняних і зарубіжних вчених категорії “інвестиції” дало підстави стверджувати, що в економічній літературі не існує єдиної думки щодо сутності категорії “інвестиції”, що обумовлено як складністю цієї категорії, так і наявністю кількох видів і форм капіталу та процесу інвестування. Економічна суть поняття “інвестиції” полягає у збільшенні обсягів капіталу, що функціонують у конкретній економічній системі за рахунок зростання пропозицій щодо використання виробничих ресурсів, які виникають внаслідок розширення потреб у виробничому споживанні. Для з'ясування сутності інвестицій суттєве значення має характеристика функцій, які вони виконують, їх класифікація за певними ознаками.

2. З'ясовано зміст та принципи розробки регіональної інвестиційної політики та визначено пріоритетні галузі економіки Львівської області, на які доцільно було б звернути більше уваги під час розробки довгострокової стратегії регіонального розвитку, а саме: сільське господарство; харчова, легка, електротехнічна, будівельна, деревообробна, паперова, нафтопереробна, машинобудівна, хімічна, нафтохімічна галузі та транспортна інфраструктура.

3. Досліджено, що інвестиційний клімат - поняття досить широке і охоплює все те, на що звертає увагу інвестор, коли оцінює на скільки сприятливі чи несприятливі умови для вкладення капіталу у певний регіон, враховуючи ідеологію і політику, економіку і культуру. Тому інвестиційний клімат як особлива підсистема в інституційній системі економіки, покликана створити передумови для найкращого використання суспільно-економічних відносин у розвитку і науково-технологічному відновленні продуктивних сил суспільства через активну інвестиційну діяльність.

Зроблено висновок, що поліпшенню інвестиційного клімату в Україні та її регіонах сприятиме розвиток міжнародної інвестиційної співпраці, що збільшить надходження інвестицій з-за кордону та їх ефективне використання.

4. Досліджено особливості та проблеми внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону, що дає можливість стверджувати: внутрішні можливості інвестування регіону є обмежені і залежать від загальноекономічної ситуації в Україні, яка сьогодні негативно позначається на всіх інвестиційних процесах. За оцінками спеціалістів для створення повноцінної експортно орієнтованої економіки Україні необхідно 40-50 млрд. дол. США.

Одним з показників, які характеризують ступінь інтеграції країни та її регіонів у світове співтовариство, є іноземні інвестиції. Виявлена залежність цього показника від привабливості об'єкта інвестування. У цьому напрямі у регіоні позитивною тенденцією є те, що обсяг іноземних інвестицій збільшився, а темпи приросту іноземних інвестицій, залучених в економіку Львівської області, є одними з найвищих в Україні і становлять 38,5%, тоді як середній показник по Україні становить 21,7%. Найважливішими інвестиційними партнерами Львівської області є Польща, Німеччина, Угорщина, Швейцарія, Великобританія.

5. Для сталого розвитку території доцільно знайти можливості для залучення нових джерел інвестування, насамперед довгострокових банківських кредитів, страхових, інвестиційних та інших комерційних фондів. У регіоні необхідно створити централізовані фонди довгострокових кредитів для фінансування пріоритетних об'єктів.

6. Для виявлення закономірностей розвитку іноземного інвестування та перспектив залучення іноземних інвестицій в економіку Львівської області побудовано моделі трендів прямих іноземних інвестицій Польщі, Німеччини і Великобританії в економіку Львівської області, моделі трендів інвестицій в основний капітал Львівської області за галузями економіки, парні рівняння регресії залежності сукупних інвестицій в основний капітал від впливу інвестицій за галузями економіки Львівської області, лінійні моделі трендів інвестицій в основний капітал за галузями економіки Львівської області, лінійні і параболічні моделі трендів обсягів іноземних інвестицій з країн СНД і інших країн світу в економіку Львівської області, моделі трендів (прогнозу) прямих іноземних інвестицій в райони та міста обласного призначення Львівської області, з яких зроблено висновок, що обсяг іноземних інвестицій в економіку Львівської області у 2008-2009 рр. буде збільшуватись, що позитивно впливатиме на економічний розвиток області.

7. Розроблено організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону, який охоплює створення на рівні облдержадміністрації “Управління інвестиційно-інноваційної політики”, до складу якого внесені два відділи: “Відділ інвестиційної діяльності”, “Відділ з питань інноваційної політики”. Робота зазначеного управління сприятиме забезпеченню економічного та соціального розвитку регіону, збільшенню надходжень обсягів інвестицій в економіку регіону, насамперед в її пріоритетні галузі.

8. Досліджено зарубіжний досвід інвестування регіональної економіки та його еволюцію в Україні, запропоновано організаційно-функціональну модель Агентств регіонального розвитку України.

Застосування теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо залучення інвестицій в регіональну економіку і поліпшення інвестиційного клімату сприятиме надходженню інвестицій в Україну та її регіони і ефективному їх використанню.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У фахових виданнях

1. Андрушків І.П. Теоретичні аспекти інвестування / Ірина Петрівна Андрушків // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: зб. наук. праць / НАН України. Ін. рег. дослідж. - Л., 2004. - Вип.1(XLV). - С.214-218.

2. Андрушків І.П. Економіко-правові засади інвестиційної діяльності / Ірина Петрівна Андрушків // Наук. вісник: Зб. наук. - тех. праць. - Вип.14.1 - Л: УкрДЛТУ. - 2004. - С.216-219.

3. Андрушків І.П. Чинники державного регулювання інноваційного розвитку / Ірина Петрівна Андрушків // Наук. вісник: Зб. наук. - тех. Праць. - Вип.14.7 - Л. УкрДЛТУ. - 2004. - С.313 - 317.

4. Андрушків І.П. Аналіз підходів до реалізації інвестиційної політики регіонального розвитку/ Ірина Петрівна Андрушків // Вісник ЛКА. - Сер. екон. - Вип.14. - Л., 2004. - С.110 - 113.

5. Андрушків І.П. Залучення іноземних інвестицій в економіку регіону (на прикладі Львівської області) / Ірина Петрівна Андрушків // Вісник ЛКА. - Сер. екон. - Вип.15. - Л. - 2004. - С.246 - 253.

6. Андрушків І.П. Механізм інвестування інноваційного розвитку шляхом створення СВЕЗ / Ірина Петрівна Андрушків // Вісник ЛКА. - Сер. екон. - Вип. 19. - Л., 2006. -- С.412 - 417.

7. Андрушків І.П. Державне регулювання та проблеми розвитку ринку інновацій / Ірина Петрівна Андрушків // Вісник ЛКА. - Сер. екон. - Вип.27. - Л., 2007. -- С.333 - 336

8. АНОТАЦІЯ

9. Андрушків І.П. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Ужгородський національний університет, Ужгород, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню інвестиційного клімату регіону, стану та механізмів організації управління регіональним інвестуванням в Україні. Аналізуються особливості і проблеми внутрішнього і зовнішнього інвестування загалом та у регіональну економіку, зокрема. Висвітлено зарубіжний досвід інвестування регіональної економіки та його еволюцію в Україні.

На основі проведеного аналізу обґрунтовано пріоритети регіонального розвитку та напрями реалізації інвестиційної політики регіону, визначено основні напрями залучення іноземних інвестицій в регіональну економіку, складено прогнози надходження іноземних інвестицій в економіку Львівської області і запропоновано організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, інвестиційний клімат, інвестиційний проект, інновації, інноваційна політика, регіональна економіка.

АННОТАЦИЯ

Андрушкив И.П. Инвестирование региональной экономики и ее эффективность в Украине - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Развитие производительных сил и региональная экономика. Ужгородский национальный университет, Ужгород, 2008.

Диссертация посвящена исследованию инвестиционного климата региона, состояния и механизмов организации управления региональным инвестированием в Украине. Рассматриваются условия формирования инвестиционного климата на региональном уровне как макроэкономические, природно-ресурсный потенциал, инвестиционный, финансово-кредитный, научно-технологический, инновационный, кадровый потенциал, факторы рыночной среды и социальные факторы.

Рассматриваются особенности и проблемы внутреннего и инвестирования в экономику региона, охарактеризовано инвестиционную привлекательность Западного региона Украины.

В работе углублены методологические принципы инвестиционного обеспечения региональной экономики и предложен организационный механизм управления эффективностью инвестирования региона; выяснено содержание и принципы разработки региональной инвестиционной политики и определенны приоритетные отрасли экономики Львовской области, на которые целесообразно было бы обратить больше внимания при разработке долгосрочной стратегии регионального развития, а именно: сельское хозяйство; пищевая, легкая, электротехническая, строительная, деревообрабатывающая, бумажная, нефтеперерабатывающая, машиностроительная, химическая и нефтехимическая отрасли и транспортная инфраструктура; исследовано, что инвестиционный климат - понятие достаточно широкое и охватывает все то, с чем считается инвестор, когда оценивает, на сколько благоприятные или неблагоприятные влияние условия для вложения капитала в определенный регион, включая идеологию и политику, экономику и культуру, а также особенности и проблемы внутреннего и внешнего инвестирования в экономику региона.

На основе проведенного анализа обосновано приоритеты регионального развития и направления реализации инвестиционной политики региона, определены основные направления привлечения иностранных инвестиций в региональную экономику.

Для выявления закономерностей развития иностранного инвестирования и перспектив привлечения иностранных инвестиций в экономику Львовской области построены модели трендов прямых иностранных инвестиций Польши, Германии и Великобритании в экономику Львовской области, модели трендов инвестиций в основной капитал Львовской области за отраслями экономики, также с помощью персонального компьютера построены парные уравнения регрессии зависимости совокупных инвестиций в основной капитал от влияния инвестиций по отраслям Львовской области, построены линейные модели трендов инвестиций в основной капитал за отраслями экономики Львовской области, линейные и параболические модели трендов объемов иностранных инвестиций из стран СНГ и других стран мира в экономику Львовской области, модели трендов прямых иностранных инвестиций в районы и города областного назначения Львовской области.

Проанализирован организационный механизм управления эффективностью инвестирования региона. Поскольку онисложен, а возможности ограничены, то предложена модель управления эффективностью инвестирования региона. Предложен организационный механизм управления эффективностью инвестирования региона и обосновано на региональном уровне создание специализированного управления инвестиционно-инновационной политики.

Исследуется зарубежный опыт инвестирования региональной экономики и его эволюция в Украине, предложена организационно-функциональная модель Агентств регионального развития Украины.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, инвестиционный проект, инновации, инновационная политика, региональная экономика.

ABSTRACT

Andrushkiv I. P. Investment into regional economy and its effectiveness in Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the candidate of economic science (PhD) in the specialty 08.00.05 - Development of productive forces and regional economy. Uzhgorog National University, Uzhgorog, 2008.

This dissertation deals with the study of the investment climate of the region, the state and mechanisms of organization of management of regional investment in Ukraine. Analysis is provided of the peculiarities and problems of domestic and foreign investment in general and investment into the regional economy and its evolution in Ukraine has been elucidated.

Proceeding from the analysis carried out priorities of the regional development and the trends of implementation of investment policy of the region have been substantiated, the guidelines of attraction of foreign investment into regional economy have been outlined, predictions have been made of foreign investments into economy of Lviv region and the organizational mechanism of management of the effectiveness of investment into the region.

Key-words: investments, investment policy, investment climate, investment project, innovations, innovation policy, regional economy.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011