БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Історичні віхи у розвитку макроекономічної теор

Історичні віхи у розвитку макроекономічної теор

51

Курсова робота на тему:

Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії.

ПЛАН

 • Вступ 3
 • Розділ 1. Зародження макроекономічної теорії 4
  • 1.1 Економічна думка епохи середньовіччя і виникнення класичної школи у економічній науці 4
  • 1.2 Економічні теорії Ж.Б. Сея 7
 • Розділ 2. Розвиток макроекономічної теорії у 19-20 ст. 9
  • 2.1 Економічне вчення Марксизму 9
  • 2.2 Кейнсіанство 11
  • 2.3 Неокейнсианство 18
  • 2.3.1 Посткейнсіанство 21
  • 2.4 Неолібералізм 23
  • 2.5 Монетаризм 30
  • 2.6 Теорія економіки пропозиції 33
  • 2.7 Теорія раціональних очікувань 35
  • 2.8 Інстітуционалізм 38
 • Розділ 3. Макроекономічні теорії українських сучасників 43
  • 3.1 Теорія ринків і криз 43
  • 3.2 Основи інвестиційної теорії циклів 45
  • 3.3 Методологія планування М. Кондратьєва 47
  • 3.4 «Цикли Кондратьева» 49
 • Висновок 51
 • Список використаної літератури 52
Вступ

Для того, щоб орієнтуватися в складних перепитіях економічного життя, необхідно знати закономірності її розвитку, розуміти логіку тих, що відбуваються в це сфері процесів.

Вивчення історії розвитку економічної теорії дозволяє не лише визначити місце тієї або іншої теоретичної концепції в системі уявлень про функціонування економіки, але і зробити практичні виводи про використання окремих методів вирішення економічних проблем.

Економічна думка як сукупність уявлень про те, як вирішувати різноманітні господарські завдання, зародилася і розвивалася разом з поява і розвитком людських співтовариств. Для задоволення своїх потреб люди повинні були шукати найбільш раціональні способи використання обмежених засобів. Ці пошуки і були економічною думкою, яка фіксувалася у вигляді обрядів, традицій, релігійних уявлень, наскальних малюнків, а надалі, з появою писемності, способи фіксації економічної думки значно розширилися.

У цій роботі розглянули основні теорії і досягнення учених-економістів в області дослідження макроекономічної науки. На сучасному етапі розвитку і глибшого вивчення макроекономічних проблем дуже велике значення мають вже існуючі теорії в економіці. Кожен етап розвитку розгледів в даній роботі по можливості коротко (оскільки вивчення і освітлення кожного етапу розвитку можна розписувати томами), але, не опускаючи головної думки і сенсу кожної теорії.

Розділ 1. Зародження макроекономічної теорії

1.1 Економічна думка епохи середньовіччя і виникнення класичної школи у економічній науці

Меркантилізм. Меркантилізм є одній з перших економічних шкіл, що спробувала побудувати систему уявлень про громадську організацію, виключно на економіці. Проголосивши метою господарської діяльності збагачення, вони звели багатство до грошової форми його вираження, і головна мета - збільшення кількості грошей в країні.

Розділяють ранній і пізній меркантилізм:

Ранній - політика грошового балансу (перешкода відтоку з країни золота і срібла, імпортери повинні витрачати зароблені гроші на території даної країни, а експортери - повертати значну частку виручки), проте з'ясувалося, що це веде не стільки до збагачення, скільки до зростання цін і падіння доходів населення.

Пізній - ідея активного торгівельного балансу (прагнення привабити в країну більше грошей за рахунок перевищення товарного експорту над імпортом).

Представники теорії: Томас Ман (1571-1641), в книзі «Багатство Англії в зовнішній торгівлі, мул Торгівельний баланс як регулювальника нашого багатства» доводить вигідність для країни активної торгівельної політики.

Антуан де Монкретьен (1575-1621) виразив в своїй роботі «Трактат по політичній економії» підтримку державному втручанню в економіку.

Жан Кольбер (1619-1683) проводячи політику заступництва експортному виробництву в епоху Людовика XIV, заборонив вивіз з країни сільськогосподарської продукції, ніж істотно понизив ціни на неї на внутрішньому ринку. Ця політика вигідна торговцям і власникам мануфактури, оскільки дозволяла менше платити робітникам, і робити конкурентоздатною експортну продукцію. Проте перекачування засобів з сільського господарства нанесло істотну утрату цієї галузі, від якої вона облямувалася не скоро.

Меркантилістські ідеї набули широкого поширення практично у всіх країнах, де здійснювався перехід до ринкової економічної системи, і хоча вони були фрагментарні і частенько суперечливі, їх вплив був вельми помітним як в області господарської політики, так і в теоретичному осмисленні спостережуваних явищ.

Економічне учення У. Петті. Уїльям Петті (1623-1687) людина, ідеї і вислови якого лягли в концепцію класичної школи. Він намагається зрозуміти суть роботи господарського механізму, заснованого на обміні результатами спеціалізованої праці. У запропонованому ним варіанті як основа обмінюваності висуваються результати праці. Петті відчув необхідність, знаходячись на позиціях трудової теорії вартості, виявити особливості праці, що її створює, вступивши тим самим на довгий шлях шукань, вченням К. Маркса, що завершилося, про абстрактну працю.

У. Петті вніс істотний вклад не лише до розробки економічної теорії, але і в створення методу їх дослідження. Він, також, з повною підставою може вважатися одним із засновників статистики.

Економічна система А. Сміта. Впродовж всього XVIII століття зусиллями багатьох мислителів-філософів, учених, гос. діячів, підприємців з різних країн були закладені основи учення класичної школи, що відображало розуміння природи і механізму ринкової економічної системи. Ідеї потрібно було систематизувати і упорядкувати, велику заслугу в чому має англійський економіст Адам Сміт (1723-1790). Його книга «Дослідження про природу і причини багатства народів» узагальнила більшість зібраного ним матеріалу. 5 часток - 1-а: питання праці як джерело багатства, вартості і доходів; 2-а: питання капіталу, його накопичення і застосування; 3-а: розвиток економіки Европи в епоху середньовіччя і зародження капіталізму; 4-а: розглядує попередні теоретичні системи, 5-а: проблеми фінансово-податкової політики держави, його доходів і витрат.

Сміт використовує як відправну посилку положення про те, що багатство є результат економічної праці. Найважливішим чинником зростання продуктивності праці - розподіл праці або спеціалізація. Сміт розгледів і проаналізував багато чинників, це і вартість, і заробітна плата, капітал, прибуток, рента і ін.

Той, хто накопичує капітал, - добродійник нації, марнотратник - ворог. Сміт виходив з того, що всі повинно трудиться на користь збільшення багатства і зростання багатства нації означало зростання багатства кожного.

Економічне вчення Д. Рікардо. У формуванні концепції класичної школи не останнє місце грав англійський економіст Давид Рікардо (1772-1823). Рікардо, досліджує теорію земельної ренти, і в процесі дослідження ціноутворення в аграрному секторі економіки, він звертається не до середніх значень трудових витрат, виявлених ринком, а до граничних, таких, що складаються на гірших ділянках. Це було передвісником появи граничного аналізу, який набув широкого поширення тільки з XIX століття.

Була сформована теорія автоматичного регулювання платіжних балансів, яка базується на концепції кількісної теорії грошей.

Учення Рікардо завершується певний етап в розвитку класичної школи. Вона запропонувала порівняно цілісну картину функціонування ринкової економічної системи на початках саморегулювання.

1.2 Економічні теорії Ж.Б. Сея

Теорія трьох чинників виробництва - одна з теорій, розроблених французьким економістом Жан-батістом Сеем (1767 - 1832). Він вважав, що в створенні продукту беруть участь три основні чинники: праця, капітал, земля, роль, яких якісно однозначна, хоча кількісно їх долі в проведеному товарі не однакові. Після реалізації вартість розпадається на доходи, кожен з яких є винагорода за роботу того або іншого чинника: зарплата - праці, прибуток - капіталу, рента - землі. Ця теорія не набагато просунула вирішення проблеми вартості, яка ставилася на той момент. Замість одного чинника, створюючого вартість, - праці, пропонувалося три, але питання про те, яким чином витрати цих чинників роблять товари сумірними, залишалося відкритим.

Ця теорія зіграла важливу роль у вирішенні лави завдань на знаходження оптимальних комбінацій різних виробничих чинників, що дають найбільший ефект. Залежність результату виробничої діяльності (продукту, доходу) від використовуваних чинників можна представити у вигляді так званої виробничої функції, простий варіант якої виглядає як

Y = f (L,K,N)

де Y - продукт (дохід)

L - праця

K - капітал

N - земля

Дослідження функції дозволяє з'ясувати, як впливають зміни кожного чинника на кінцевий результат і знаходити найбільш прийнятний варіант їх поєднання для кожного конкретного випадку. Цей підхід став основою для подальшого розвитку цілого напряму в економічній науці, званого факторний аналіз.

Друга теорія Сея стосується проблеми реалізації і досягнення спільної економічної рівноваги. Сформульовані ним залежності згодом були названі законом ринків або законом Сея. Розвиваючи постулат про здібність ринкової системи до саморегуляції, Сей висунув твердження про неможливість спільної кризи надвиробництва, оскільки сукупний попит, кінець кінцем, завжди збігається з сукупною пропозицією. Відбувається це тому, що для придбання якої-небудь речі потрібно спочатку що-небудь продати. Виходить, що пропозицію само породжує попит. Саме у такому формулюванні, запропонованою Д.М. Кейнсом, висловлюється в більшості випадків «закон Сея», хоча сам він формулював його інакше: «Товари обмінюються на товари». Надвиробництво яких-небудь товарів означає недостатнє виробництво інших. Тому неспівпадання попиту і пропозиції може бути лише частковими і тимчасовими, поки те, що було проведене з лишком не компенсується додатковим випуском того, що бракувало. З цього виходило, що спільне надвиробництво неможливе, оскільки недолік попиту перекриватиметься додатковою пропозицією.

«Закон Сея» став свого роду символом саморегульованої ринкової економіки, а відношення до нього - показником розмежування прихильників і противників активного державного втручання в економічне життя. Багато дискусій викликав його закон, а Д.М. Кейнс знайшов в запереченні цього закону відправну крапку для своєї концепції.

Поставлені питання Сеем і до цього дня не знайшли однозначного рішення, оскільки зачіпають найбільш фундаментальні процеси економічного розвитку, складність яких примушує знов і знов відновлювати науковий пошук.

Розділ 2. Розвиток макроекономічної теорії у 19-20 ст.

2.1 Економічне вчення Марксизму

Карл Маркс (1818-1883) і Фрідріх Енгельс (1820-1895) займалися розробкою економічної теорії, яка була невід'ємною часткою учення, мета якого, - обгрунтувати неминучість руху до соціалізму, що розуміється в найзагальнішому сенсі як «царство свободи». Відправним пунктом для створення економічної теорії Маркса, що становить, стала класична школа політичної економії в її англійському варіанті. Учення А. Сміта и Д. Рікардо, особливо концепція трудової вартості, послужило фундаментом марксистської економічної доктрини.

Німецькі учені видали багато робіт, в яких розглядувалися економічні проблеми, обгрунтовувався принцип матеріалістичного розуміння історії, робилися спроби обгрунтувати економіку з філософської точки зору. Основним же творінням, що зіграло велику роль в розвитку макроекономічної теорії в цілому і світового соціалістичного руху зокрема, грає «Капітал» До. Маркса.

Перший варіант відомої книги з'явився в 1857-1858 р. у вигляді рукопису, який Маркс мав намір видати у вигляді шести випусків під спільним назва «До критики політичної економії». Надалі, при роботі зі своїм творінням, Маркс вирішив видати роботу в чотирьох томах, в яких послідовно висловлювалися б проблеми виробництва капіталу, звернення капіталу, проблеми виробництва і звернення, узяті разом, і історія теорії. Спільна назва роботи тепер була «Капітал».

Поставивши завдання дати економічну характеристику капиталисти-ческого способу виробництва, Марськ визначав його, перш за все, як загальну форму товарного виробництва, де всі види суспільних зв'язків опосередковані стосунками обміну. В зв'язку з цим виникало питання про об'єктивну підставу обмінюваності - вартості, оскільки тільки так можна було довести закономірний характер виникаючих суперечностей і способів їх дозволу. Свою теорію вартості Маркс конструював на базі концепції трудової вартості класичної школи. Вона виявилося найбільш зручним для його логічних побудов, оскільки розглядувала все суспільне багатство як результат праці.

Маркс, проаналізувавши товар як початковий пункт виявлення суперечностей ринкового господарства і розглядуючи його як єдність протилежностей - споживчої і мінової вартостей, висуває положення про подвійний характер праці, втіленої на товар.

З одного боку - конкретна праця індивідуального виробника, що здійснюється в певній формі і створює який-небудь конкретний продукт. Він - джерело споживної вартості товару, тобто здатності задовольняти які-небудь людські потреби. Але він не може бути основою обмінюваності, оскільки обуславливает відмінність товарів, а не їх схожість.

Теорія додаткової вартості має велике місце в теоретичних розробках Маркса. Він відзначає, що товарне виробництво при капіталізмі починає свій рух з грошей, які вкладаються у виробництво і робочої сили, і завершує цикл отриманням грошей від реалізації проведеного продукту. (Д - Т - Д). Але гроші на початку обороту і в кінці не можуть бути однаковими, інакше весь процес втрачає сенс. Відмінності в грошах можуть бути тільки кількісними, т.ч. Д - Т - Д', де Д' = Д + sД.

Приріст грошей в процесі обороту (sД) Маркс назвав додатковою вартістю, і її поява перетворює спочатку вкладені гроші на капітал, тобто вартість, що приносить дохід.

Джерело додаткової вартості у виробництві. Оскільки джерело праці - це робоча сила, вона здатна витрачати в кількості більшому, ніж необхідно для її виробництва. На цій її особливості Маркс і будує свою теорію додаткової вартості.

2.2 Кейнсіанство

Неокласична теорія представляла економіку як саморегульовану систему, в якій що порушуються рівновага неминуче відновлюється за рахунок раціональної поведінки господарюючих суб'єктів. Ситуації, що виникають на окремих ринках, регулюються відносно автономно, незалежно один від одного і кінець кінцем складаються в єдину систему спільної рівноваги, де сукупний попит відповідає сукупній пропозиції за умови повної зайнятості наявних ресурсів. Подібні уявлення знайшли концентроване вираження в «законі Сея», визнання яке стало за словами американського економіста Д.К. Гелбрейта, показником того, «чим економісти відрізняються від дурнів».

Реальна практика, проте, свідчила про те, що багато передумов, на яких будували свої висновки неокласики, - досконала конкуренція, абсолютна гнучкість цін, автономність ринків товарів, праці і грошей - не відповідали дійсності. Навіть найраціональнішу поведінку господарюючих суб'єктів не забезпечувала системі стійкої рівноваги, оскільки на макрорівні діяли закономірності, що не зводяться до суми рішення, що приймаються на мікрорівні. Найбільш яскравим проявом цього неспівпадання стала Велика депресія початку 30-х рр., що супроводиться різким спадом виробництва, масовим безробіттям, фінансовими потрясіннями.

Стало очевидним, що економічна система ринкового типа не лише не здатна забезпечитися автоматичне відновлення порушеної рівноваги, але і породжує нерівноважні ситуації через внутрішні властиві нею особливості, а не в результаті зовнішніх для неї чинників.

Все це суперечило основним постулатам неокласичної доктрини і вимагало її перегляду. Людина, яка зробила чергову революцію в економічній науці став англійський економіст Джон Мейнард Кейнс (1883-1946).

Економічні потрясіння, пов'язані з Великою депресією, змусили Кейнса переглянути лаву загальноприйнятих в економічній науці положень і запропонувати принципово нове трактування механізму функціонування ринкової економічної системи, викладене в книзі «Спільна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936).

Центральна ідея, навколо якої розвертається вся система доказів, полягає в тому, що конкурентна ринкова економіка не в змозі забезпечити автоматичне відновлення рівноваги при повному використанні ресурсів. Економічна система в принципі нерівноважна і попит не слідує автоматично за пропозицією, як це виходило з «закону Сея». Але щоб в цьому переконатися слід розуміти різницю між процесами, що відбуваються на мікрорівні і на макрорівні. Раціональна поведінка окремих господарюючих суб'єктів, прагнучих до оптимізації рішень, виявляється абсолютно нераціональною при переході на макрорівень, приводячи частенько до результатів, прямо протилежних очікуваних. Розширюючи виробництво продукції при підвищенні ціни на неї, індивідуальний виробник поступає раціонально, але якщо так вчинять всі виробники, пропозиція набагато перевищить попит, ціни впадуть і результатом вирішених стануть економічні збитки. Кейнс в своєму дослідженні оперує поняттями сукупного продукту, сукупного попиту на нього, співвідношеннями споживання, заощаджень і інвестицій, тобто узагальнювальними показниками або агрегатами.

Основною причиною, що порушує рівновагу в економічній системі, є недолік ефективного попиту, величина якого тотожна національному доходу.

Кейнс вважав, що головним джерелом руху системи національних доходів є витрата, а не заощадження. Національний дохід при використанні розпадається на споживання і заощадження. Ощадливість, яка у класиків зводилася в ранг найвищої чесноти, сама по собі не в змозі виконувати ніяких фізичних дій, поліпшуючих життя людини. Для цього потрібні витрати, тобто витрачання отриманого доходу. Але динаміка споживання, по Кейнсу, підпорядкована дії когось загального психологічного закону, згідно якому «.люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання із зростанням доходу, але не в тій же мірі, в якій росте дохід». Це означає, що гранична схильність до споживання, визначувана як відношення приросту споживання до приросту доходу, менше одиниці:

де eC - приріст споживання, eY - приріст доходу.

Отже функція споживання (С=с(Y)) має вид монотонно зростаючої кривої з поступовим убуванням приросту.

Інвестиції в моделі Кейнса грають визначальну роль в досягненні рівноваги. Якщо у класиків заощадження через гнучку норму відсотка визначають об'єм інвестицій, то в кейнсианском варіанті рівень інвестицій, що автономно складається, визначає обсяги виробництва, національного доходу і зайнятості. Якщо інвестиції будуть менше заощаджень, об'єм доходу скоротиться до величини, при якій інвестиції і заощадження порівняються. При збільшенні інвестицій ростиме і об'єм доходу до тих пір, поки знов не настане рівновага. Таким чином, рівновага може досягатися на рівнях, які не забезпечують повну зайнятість.

Процентна ставка у Кейнса виступає як плата за відмову від ліквідності і тому слабо реагує на коливання об'єму заощаджень. Тому розривши між заощадженнями і інвестиціями не компенсується падінням процентної ставки.

Недостатньо успішно виконують свою регулюючу роль і ціни. Падіння попиту в умовах неповної зайнятості веде не до зниження цін, а до скорочення виробництва і ще більшого загострення проблеми зайнятості. Заробітна плата також не стає ефективним інструментом досягнення повної зайнятості. Діяльність профспілок, соціальні програми роблять заробітну плату негнучкою і не дозволяють їй оперативно реагувати на зміни попиту і пропозиції на ринку праці.

Недостатня ефективність ринкових регулювальників робить необхідним стимулювання інвестицій, зокрема, за рахунок государствен-ных витрат. Така політика може наблизити економіку до рівня повної зайнятості, оскільки інвестиційні ін'єкції збільшують національний дохід і зайнятість в об'ємі більшому, ніж вони самі завдяки ефекту мультиплікатора.

Механізм мультиплікатора біля Кейнса відображає взаємозв'язок між приростом інвестицій і приростом національного доходу. Додаткові інвестиції, будучи витраченими, створюють дохід тих, хто продав інвесторам необхідні чинники виробництва. Отримані доходи у свою чергу будуть витрачені на придбання яких-небудь товарів і послуг і тим самим створюють доходи тих, хто їх продав. Ті знову зачнуть їх витрачати і створювати доходи наступного ешелону продавців і так далі

Первинні інвестиції багато разів умножаються, збільшуючи спільний розмір доходу. Процес цей був би нескінченним, якби всі отримані доходи витрачалися відразу і цілком. Проте частка доходів зберігається, зменшуючи тим самим суму, що йде на споживання. Та частка доходу, яка споживається, отримала біля Кейнса назву граничної схильності до споживання (МРС), а та частка, яка зберігається, - граничною схильністю до заощадження (МРS). Кожне подальше множення доходу буде менше попереднього на величину заощаджень, і чим більше буде частка, що зберігається, тим швидше завершиться процес мультиплікації доходу. Приріст доходу, отже, дорівнюватиме приросту інвестицій, помноженому на певний коефіцієнт, званий мультиплікатором. Він дорівнюватиме величині, зворотній граничній схильності до заощаджень, тобто 1/МРS. Оскільки Мрs і МРС в сукупності дорівнюють одиниці, мультиплікатор можна визначити як

В цілому дану залежність можна представити як

де Y - приріст національного доходу; I - приріст інвестицій; МРС - гранична схильність до споживання.

Концепція мультиплікатора ще раз підкреслювала, що розміри національного доходу, що визначають сукупний попит, задаються функцією інвестицій. Звідси витікало, що найважливішим способом забезпечення ефективного попиту є свідоме стимулювання інвестиційної активності, що і визначило основні напрями кейнсианской економічної програми.

Нарощування інвестицій може досягатися за допомогою заходів бюджетно-фінансових і кредитно-грошової політики. Перша передбачала активну участь держави в господарській діяльності не лише у вигляді регулюючої дії на процеси, що відбуваються в цій сфері, але і як самостійний економічний суб'єкт. Держава повинна розширювати об'єми капіталовкладень в різні галузі господарства, що повинне стати імпульсом економічного зростання, запускаючи механізм мультиплікатора. Головна мета таких інвестицій - розширення платоспроможного попиту, а не отримання додаткової кількості продукції. Тому непродуктивні витрати навіть переважно, оскільки не збільшують пропозиції, а забезпечують мультиплікаційний ефект.

До рекомендацій, покликаних сприяти розширенню сукупного попиту, відносилося збільшення державних закупівель товарів і послуг, організація суспільних робіт, що фінансуються з бюджету, реалізація соціальних програм, що мають на меті перерозподіл частки доходу на користь груп населення з найбільшою схильністю до споживання.

Неминучим наслідком такої політики повинен стати дефіцит гос. бюджету, наслідком якого має бути збільшення грошової маси і загроза інфляції. Кейнс проте, вважає, що інфляція матиме місце лише в разі зростання попиту в умовах повної зайнятості. Якщо ж її немає, то додаткові витрати приведуть лише до залучення до виробництва недовикористаних ресурсів, а не до зростання цін. Крім того, невеликий рівень контрольованої інфляції навіть корисний, оскільки знецінення грошей протистоїть тенденції переваги ліквідності.

В зв'язку з цим розглядуються можливості кредитно-грошової політики, головна мета якої - впливати на ставку відсотка, щоб з її допомогою стимулювати інвестиції. Чим нижче буде норма відсотка, тим більш охоче утримувачі засобів вкладатимуть їх в яку-небудь справу, а не перетворювати їх на заощадження. Добитися цього можна за допомогою політики «дешевих грошей». Центральні банки знижують норму обов'язкових резервів комерційних банків, знижують облікову ставку, зачинають купувати облігації на відкритому ринку цінних паперів. Скупка облігацій біля комерційних банків збільшує їх кредитні можливості, а біля населення - їх купівельну спроможність. Все це означає збільшення грошової пропозиції, слідством чого стає зниження процентної ставки, яке у свою чергу стимулює зростання інвестиційних витрат, збільшення ВНП і зайнятості.

Але сама по собі кредитно-грошова політика, як вважає Кейнс, недостатня для вирішення проблеми «ефективного попиту». Дія на ставку відсотка має обмеження. У періоди депресії падіння процентної ставки може досягти такого рівня, нижче за яке вона вже не опускається. Зміна грошової пропозиції у такому разі не впливатиме на норму відсотка, а ця остання - на об'єм інвестицій. Така ситуація називається «Ліквідною пасткою». З цього виходило, що кредитно-грошова політика не завжди може бути ефективною і сприяти виходу економіки із стану депресії, а тому перевага віддавалася бюджетній політиці.

Кейнсианськая програма включала також рекомендації по дії на зовнішньоекономічні складові сукупного попиту. Одним з найважливіших його компонентів є чистий експорт (різниця між експортом і імпортом), а тому прагнення до активного сальдо торгівельного балансу є одним із способів підвищення ефективності попиту. У зв'язку з цим перспективнішою зовнішньоторговельною політикою, на думку Кейнса, є протекціонізм. Держава, захищаючи господарство від зовнішньої конкуренції, створює умови для розширення вітчизняного виробництва і зайнятості, що є умовою зростання національного доходу.

Важливим інструментом дії на стан сукупного попиту і складових його елементів може стати також валютний курс. Коректую переміщення валютних потоків з країни в країну, можна робити вплив на стан платіжних балансів, а через них - на економічну ситуацію в країні. Кейнс висловлювався за введення фіксованих валютних курсів, що передбачає активну державну участь в їх підтримці, оскільки цей варіант зменшував ризик і невизначеність в торгівельних взаєминах, сприяв нормалізації міжнародних валютних розрахунків і пом'якшенню хворобливих наслідок девальвацій національних валют, до яких країни час від часу прибігали для розширення своїх експортних можливостей.

Кейнсианськие ідеї і рекомендації були частково враховані при формуванні Бреттон-вудськой валютної системи, яка в перебігу трьох десятиліть після Другої світової війни утвердилась в практиці міжнародних розрахунків.

Запропоноване Кейнсом трактування економічного процесу потрапило на сприятливий грунт, оскільки світова економіка після Великої депресії потребувала стимуляторів, які дозволили б їй здолати кризисні потрясіння. Рекомендації активного втручання в економіку регулирую-щего початку були зустрінуті з розумінням, а їх теоретичне обгрунтування поклав початок переосмисленню традиційних положень економічної науки і оформилося в новий напрям, що зайняв в ній пануюче положення.

2.3 Неокейнсианство

Додання динамізму кейнсианской моделі неминуче виводило на проблеми економічного зростання і циклічних коливань. Картина нескінченно стагнирующей економіки, яка вимальовувалася з моделі Кейнса, далеко не завжди відповідала реаліям господарського життя. Періоди спадів змінялися періодами підйомів і бурхливого зростання, що вимагало аналізу економічних процесів і тривалій перспективі. Розробка теорії економічної динаміки і рамках кейнсианской методології пов'язана з дослідженнями англійського економіста Риючи Харрода (1900 - 1978), основна робота якого «До теорії економічної динаміки» вийшла в 1948 році. Відштовхуючись від того що, рівновага досягається при рівності заощаджень і інвестицій, Харрод проте вважав, що якщо проблему розглядувати в довгостроковому плані, то ця рівність досягається лише як середнє з багаточисельних відхилень в ту або іншу сторону. Інвестиційні потреби збігатимуться з можливостями заощаджень лише досягши оптимального темпу економічного зростання.

Ці взаємозв'язки знаходять віддзеркалення в початковому рівнянні економічної динаміки:

g з = S

де g - темп економічного зростання, визначуваний як відношення приросту доходу до його величини в базовому періоді (); з - капітальний коефіцієнт, що показує, яка к-ть інвестицій доводиться на одиницю приросту доходу (); S - частка заощаджень в національному доході, або схильність заощадженням ();

Шляхом підстановки отримуємо:

gc= . =, = або I = S.

Дана рівність діє при певному темпі економічного зростання. Інвестиції можуть бути менше заощаджень (I<S), і тоді сукупний попит не може поглинути весь проведений дохід, або більше заощаджень (I>S), коли наміри інвестувати перевищують наявні заощадження, слідством чого може стати «перегрівши» економіки і інфляційне зростання цін. «Рівновага безперервної поступальної ходи», як вважає Харрод, буде тоді, коли досягається гарантований темп зростання, тобто такий, при якому передбачуваний розмір накопичень дорівнюватиме наявним фактичним заощадженням, але такий збіг - явище дуже рідке.

До аналогічних виводу прийшов американський економіст Овсій Домар (1914-1997). Приріст інвестицій збільшує об'єм ринку, створює додаткові пропозиції товарів і послуг. Тобто збільшення капіталовкладень має бути таким, щоб через ефект мультиплікатора забезпечити приріст доходу, рівний збільшеному рівню пропозиції.

Відхилення сукупного попиту і пропозиції розгледіли в концепції циклічних коливань. Важлива роль в розвитку цієї концепції належить Елвіну Хансену (1887-1976), його книга «Економічні цикли і національний дохід» (1951). Відзнаки цієї концепції від кейнсианской в тому, що інвестиції - не функція відсотка, не залежна від величини доходу, а складніше поняття, залежне від екзогенних чинників: технологічні і демографічні зрушення, залучення до обороту нових господарських ресурсів. Вони є автономними і стають імпульсом економічного зростання, сприяю прискореному приросту національного доходу, що у свою чергу не породжує збільшення інвестицій. Це вже проведені інвестиції, залежні від динаміки зміни доходу. Кількісний взаємозв'язок між приростом доходу і приростом похідних інвестицій виражається поняттям акселератора:

.

Обидва механізми - мультиплікатори і акселератор, накладаючись один на одного, обумовлюють фазу підйому економічного циклу. Проте в процесі просування в межах цієї фази в самій системі накопичуються чинники, сприяючі гальмуванню підйому і повороту до фази спаду.

Скорочення інвестицій спричиняє за собою падіння рівня доходу і подальше зменшення інвестицій, оскільки механізми мультиплікатора і акселератора зачинають діяти у зворотному напрямі. Економіка переходить в стадію спаду. Коли в економічній системі накопичуються імпульси для нових автономних інвестицій, зачинається перехід до наступної фази підйому. Системі властиві внутрішні механізми, що забезпечують рівновагу шляхом циклічних коливань.

Неокейнсианськая модель виходила з того, що існує якась рівноважна траєкторія розвитку, наближення до якої дозволяє системі нормально функціонувати. Але вихід на цю траєкторію зв'язаний з подоланням потужних відцентрових сил, обуславливающих нестабільність і нестійкість, і значних регулюючих зусиль, що вимагають додатка.

Також часткою неокейнсианской теорії є емпіричні дослідження англійського економіста А.У. Філіпса, що встановив наявність зворотної залежності між безробіттям і інфляцією.

Крива Філіпса служила послідовним кейнсианцам найважливішим аргументом в обгрунтуванні необхідності активного державного регулювання економіки. Урядова політика, виходячи з виявленої закономірності, повинна балансувати між безробіттям і інфляцією, які гаситимуть один одного у випадках дуже різких відхилень від допустимих норм.

2.3.1 Посткейнсіанство

Економічна ситуація, що склалася на початок 70-х рр. ХХ ст поставила під сумнів пануючу
неокейнсианскую теорію в багатьох її поглядах. Невдачі економічної політики, що проводиться на основі кейнсианских теоретичних установок, доповнювалися виникненням ситуацій, які вступали з ними в пряму суперечність. Так з'ясувалося, що можливий, одночасне зростання і безробіття і інфляція («стагнація»), що ніяк не узгодилося з теоретичними уявленнями, що описуються кривою Філіпса.

Багато не узгоджень з кейнсианской теорією викликало серйозні зміни усередині кейнсианского напряму. Сформувався новий варіант неортодоксального кейнсіанства, що отримав назву кейнсіанства поста. Воно об'єднало економістів з традиційних кейнсианских центрів в США і Великобританії, які вважали, що інтерпретація Кейнса його послідовниками в 50-60-і рр. перекрутила зміст учення, а широке розповсюдження, що отримало, виклад кейнсиансокй теорії «по Хиксу» представляє «незаконнонароджене дитя Кейнса».

Основна претензія до неокейнсианцам полягала в тому, що вони представляли учення Кейнса як прагнення до досягнення спільної рівноваги, чим зближували його з неокласичною теорією. Насправді, як вважають посткейнсианцы, система в принципі нерівноважна і теорія Кейнса - це вчення про пристосування до перманентно виникаючих нерівноважних станів, і в цьому сенсі воно не статично, а динамічно.

Найважливішими характеристиками економічної системи є невизначеність, очікування, ризик, недосконалість інформації - чинники, що ігноруються в неокейнсианских моделях, де всі залежності детерміновані. Крім того, в цих моделях всі змінні представлені в реальному вираженні, без врахування коливання цін. У цих моделях не враховувалася особлива роль грошового чинника як носія невизначеності. Гроші розглядувалися лише як сполучна ланка при встановленні збалансованості між національним доходом і нормою відсотка. Тим часом вони є самостійним чинником дії на економіку, і попит на гроші формується під впливом складніших механізмів, ніж проста реакція на зміну величини національного доходу.

Такі процеси аналізували в своїх дослідженнях американські представники кейнсіанства поста - Р. Клауєр, А. Лейонхуфвуд, П. Девідсон, С. Вайнтрауб.

Механізм дії грошового чинника вони зв'язували не лише з величиною попиту на гроші, але і із зміною структури всієї фінансової сфери, що виявляється в так званому портфельному підході, до складу якого входять 2 компоненти: готівка і облігації.

Також відзнаки посткейнсианцев від своїх попередників у пошуках мікроекономічних підстав макроекономічних процесів. Важливою проблемою аналізу стає ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції, коли ціни міняються не настільки швидко і еластично, щоб в короткі терміни відновлювати співвідношення попиту і пропозиції. Головна причина негнучкості і слабкої рухливості цін - в договірному характері економіки. У сучасних умовах більшість товарних операцій здійснюються по контрактах, в яких фіксуються умови обміну на певний термін. У такій ситуації ціни не можуть встановлюватися шляхом вільної гри попиту і пропозиції, вони мають бути відносно стійкими, інакше ніякі розрахунки на майбутнє і очікування, закріплені в договорі, не були б можливі. Ціни повинні орієнтуватися на витрати, головним елементом яких є заробітна плата, також стійко фіксується в колективному договорі. Зміна цін під впливом попиту і пропозиції не заперечувалися, але вони підкорялися тенденціям довгострокової динаміки витрат, закріплених в контрактних угодах.

Інший варіант посткейнсианских теорій представлений поглядами групи англійських економістів - Д. Робінсон (1903-1983), П. Сраффа (1892-1983), Н. Калдор (1908-1986), які також вважали, що неокейнсианцы перекрутили справжній зміст учення Кейнса. У відзнаці від американських учених вони робили акцент не на монетарних чинниках дії на процес відтворення, а на впливі на нього чинника розподілу доходів.

Приріст національного доходу і його темпи залежатимуть від величини заощаджень одержувачів заробітної плати і одержувачів прибули. Оскільки схильність до заощаджень у них різна, то зміни в розподілі мінятимуть спільну суму заощаджень, а отже, і приріст доходу. Розподіл же залежить від темпів накопичення, тобто від співвідношення заощаджень і інвестицій. Якщо зростання інвестицій випереджатиме темпи приросту заощаджень, це викличе зростання цін і збільшення частки прибули в національному доході в порівнянні з часткою заробітної плати. Якщо інвестиції відставатимуть від заощаджень, то спільний попит знижується, падають ціни, унаслідок чого відносно збільшується частка заробітної плати. Зростання заощаджень сповільнюється, і їх рівновага з інвестиціями відновлюється. Цей механізм перерозподілу доходу, який веде до урівноваження заощаджень і інвестицій, отримав назву «Ефект Калдора»

Проте дія цього механізму в автоматичному режимі не може бути забезпечене із-за порушення умов досконалої конкуренції. Ціни, контрольовані монополіями і олігополіями, не є гнучкими; зарплата формується під впливом профспілок і державного законодавства.

В цілому, стратегічною метою економічної політики, посткейнсианцами, що рекомендується, залишається стабілізаційна дія на фази економічного циклу шляхом варіювання бюджетних і кредитно-грошових інструментів при відчутній перевазі останніх.

2.4 Неолібералізм

Чотири з гаком десятиліття неподільного панування в економічній теорії кейнсианских ідей хоча і відсунули на задній план, але не привели до повного зникнення неокласичний напрям. Неокласичні принципи продовжували залишатися основою мікроекономічного аналізу, також багато економістів не прийняли «кейнсианскую революцію» і наполягали на здібності ринкової економічної системи до саморегулювання на основі властивих нею закономірностей. З'ясувалося, що кейнсианская модель далеко не завжди здатна пояснити складні перепитии економічного життя і вельми уразлива для критики.

Нездатність дати пояснення і протистояти негативним тенденціям викликала розчарування в кейнсианских методах державного регулювання і породила сумніву в правильності теоретичних підходів цього напряму навіть в його кейнсианском варіанті. Різні течії і школи, що розділяють принципи економічної свободи, на базі якої здійснюється ринкове саморегулювання, і що протиставляють себе кейнсіанству, прийнято об'єднувати поняттям неолиберализм.

Теоретичною основою цього напряму залишаються постулати класичної школи, але на відміну від неокласиків допускається певна участь в економічних процесах держави, яка методами фіскального і кредитно-грошового регулювання повинна проводити макроекономічну політику. Проблема економічного зростання стала не просто об'єктом теретического інтересу неолибералов, але і інструментом дискредитації своїх опонентів.

Широкою полулярностью користувалося опубліковане в 1962 році дослідження американського економіста Едварда Денісона «Джерела економічного зростання в США», в якому приводилися кількісні оцінки вкладу різних чинників в забезпечення економічного зростання і було показано, зокрема, значення чинника технічного прогресу і його складових.

У 1928 році математиком Коббом і економістом Дугласом був розроблений перший варіант виробничої функції. Відома як «функція Кобба-Дугласа» вона мала вигляд

Y=AKхL

де Y - обсяг випуску продукції, K і L - витрати капіталу і праці; ? і } - коэффециенты еластичності по капіталу і праці, що показують наскільки збільшиться випуск, якщо на 1% зростуть витрати капіталу при незмінній кількості праці або витрати праці при незмінному капіталі; А - коэффи-циент пропорційності використовуваних чинників._

Функція Кобба-Дугласа носила статистичних характер, і тому подальший розвиток концепції виробничих функцій пішов по лінії додання нею динамізму, перш за все шляхом введення в неї чинника часу. В такий спосіб була зроблена спроба врахувати вплив технічного прогресу як самостійного чинника, що робить вплив на економічне зростання. Вперше це було зроблено голландським економістом Яном Тінбергеном (1903-1994), першим лауреатом Нобелівської премії по економіці (1969). Потім були сконструйовані багатофакторні моделі, що описують стан динамічної рівноваги в умовах вільного формування цін на чинники виробництва. У 1961 таку модель було розроблено англійським економістом Джеймсом Мідом в роботі «Неокласична теорія економічного зростання». Він стверджував, що економіка прагне до стійкого темпу зростання національного доходу, який дорівнює сумі темпів зростання основних виробничих чинників, - праці і капіталу, плюс темп технічного прогресу. Гнучкі ціни чинників - зарплата, прибуток, визначувані вартістю їх граничних продуктів, забезпечують підтримку динамічної рівноваги. В разі відхилення якого-небудь з чинників від стійкого темпу зростання міняється співвідношення зарплати і прибутку в національному доході, а отже, і частка заощаджень, що визначає темпи накопичення і зростання. Т.ч. швидші темпи зростання капіталу збільшать частку прибули в національному доході. Оскільки заощадження з прибутку вищі, ніж із зарплати, збільшиться норма накопичення і використання більш капіталомістких методів виробництва. Слідством стане дорожчання праці щодо капіталу і зростання частки зарплати в національному доході, що зі свою чергу, приведе до гальмування темпу зростання капіталу і повернення його до оптимального рівня. Зрозуміло, бездоганна дія такого механізму можлива лише за умови досконалої конкуренції і відсутності регулюючих дій на зарплату з боку держави і профспілок.

Інший популярний варіант неокласичної моделі економічного зростання був представлений американським економістом Робертом Солоу, лауреатом нобелівської премії 1987 р. Модель Солоу, викладена їм в роботі «Теорія зростання: виклад» (1969), показує як накопичення капіталу, зростання населення і технічний прогрес впливає на обсяги виробництва в часі.

Відродження неокласичних ідей сприяла також та обставина, що навіть в період неподільного панування кейнсианской концепції традиції економічного лібералізму не були віддані повному забуттю, а зберігалися завдяки зусиллям нечисленних, але наполегливих і послідовних прихильників принципу laissez faire. Найбільш яскравим представником «нескорених» лібералів був австро-американский економіст Фрідріх фон Хайек (1899-1992).

Ідеї неолиберализма знайшли віддзеркалення в концепції Фрайбургськой школи, що виникла в другій половині 40-х р.. у післявоєнній Німеччині. Її засновником був професор університету м. Фрайбурга Вальтер Ойкен (1891-1950), що зібрав навколо себе групу економістів, правознавців і політиків, що розділяли його ідеї і погляди. Ці ідеї розділяв і намагався реалізувати на практиці вчений і державний діяч Людвіг Ерхард (1897-1977), що займав пости міністра економіки, а потім канцлера ФРН, а також видний швейцарський економіст німецького походження Вільгельм Репке (1899-1966).

Позиція Фрайбургськой школи формувалася в умовах післявоєнної розрухи і краху тоталітарного фашистського режиму в Німеччині, економіка якої базувалася на концентрації економічної влади і централізованому господарському управлінні. Вихід з ситуації, що склалася, бачився в обігу до принципів лібералізації економіки з метою створити систему регулювання, яка узгоджувалася б з цінностями і структурою демократичної правової держави. У цій системі слід усунути небезпеку того, що окремо узята людина стане безвільною частинкою гігантського економічного апарату, перетвориться на підневільна, знеособлена істота, що не володіє незалежністю, самобутністю і індивідуальністю. Такий тип економічного пристрою отримав назву «Соціального ринкового господарства». Якнайповніше теоретичне обгрунтування ця концепція отримала в роботах Вальтера Ойкена «Основи національної економіки» (1939), «Основні принципи економічної політики» (1951).

Центральною ланкою його учення була теорія економічних порядків. В зв'язку з цим дану течію отримала назва ордолиберализма (від латів. ordo - буд, порядку). Всіма відомими в історії варіаціями господарських систем були різновиди двох основних «ідеальних типів господарства»: центрально керованого і ринкового. Конкретні господарські форми, що поєднують в різних пропорціях елементи ідеальних типів, утворюють різні «економічні порядки». Це поняття включає не лише систему економічних стосунків і зв'язків, але і систему інститутів, спосіб регулювання господарських процесів, тобто економічну політику. На базі цієї теорії була розроблена систематика і методика, що дозволяють всі економічні порядки досліджувати незалежно від тих історичних умов, в яких вони мають місце.

У централізованій керованій економіці не індивідуальні потреби стають метою господарської діяльності, а спільні потреби, визначувані адміністративним апаратом і плановими органами. Т.ч. хоз. процес розвивається не по законах ринку, а по законах функціонування апарату. Вирішальними виявляються виключно потреби центральної адміністрації, прагнучої залучити якомога більше ресурсів для їх задоволення. Оскільки визначити і врахувати індивідуальні потреби в такій системі неможливо, виробничий процес не може бути орієнтований на споживання, що виявляється через платоспроможний попит; його завданням стає максимізація витрат, необхідних для виконання планових завдань.

Про способи економічного регулювання Ойкен вважає, що: «Той, хто вважає, що в централізовану керовану економіку можна вбудувати ціновий механізм регулювання, намагається вирішити нерозв'язне завдання».

Антиподом централізованої керованої економіки є система вільної конкуренції, в рамках якої ніхто не має в своєму розпорядженні влади регулювати дії інших осіб, а всі постійно погоджують між собою проблеми виробництва і розподілу через механізм цін. Така система з максимально можливою свободою і мінімальною концентрацією економічної влади є найбільш ефективною.

В. Ойкен не ідеалізує систему laissez faire. Вона є ідеальною моделлю, але не ринковою структурою, оскільки держава по-будь-якому прагнутиме контролювати господарські стосунки. Також, свобода ринку. кінець кінцем, використовується для того, щоб виключити свободу ринку, відкриваючи можливості недобросовісної конкуренції. Політика невтручання держави веде до формування такого типа економічного порядку, при якому влада опиняється в руках владних угрупувань. Врешті-решт, сконцентрувавши економічну владу, вони підпорядковують собі і владу політичну.

Виходить, що ні централізована керована планова економіка, ні ринок досконалої конкуренції не здатні забезпечити стійкий, рівноважний господарський розвиток. Вихід, пропонований Фрайбургськой школою, полягає у пошуках третього шляху, проміжного між двома крайніми «ідеальними типами господарства», який був представлений в розробленій ними концепції «конкурентного порядку».

У основі цієї концепції лежить ідея повної конкуренції, тобто ситуація, коли господарюючі суб'єкти ухвалюють самостійні рішення щодо видів і характеру своєї діяльності, а координація їх планів і рішень здійснюється ринком шляхом зіставлення попиту і пропозиції, реагуючих на зміну цін і заробітних плат. Але такий порядок можливий лише в тому випадку, якщо всі учасники ринкових стосунків будуть позбавлені можливості міняти правила і довільно створювати форми, в яких протікає економічний процес. А така можливість неминуче виникає в разі спонтанного розвитку ринку відповідно до принципу laissez faire. Тому держава повинна, використовуючи відповідні рамки, задавати форму ринку, тобто ті правила ігри, при яких ведеться господарство. Втручання не повинне зачіпати економічний процес, але визначати і регулювати форми, в яких він протікає. Для централізованої керованої економіки характерні авторитарні форми державної влади, оскільки для обох порядків характерна тотальна концентрація влади. І навпаки, єдине ціле складає повна конкуренція і демократія, оскільки сама конкурентна економіка демократична, оскільки в ній споживачі, тобто весь народ, через ціноутворення регулюють весь економічний процес.

Ойкен вважає, що на державу повинен покладатися обов'язок встановлювати і підтримувати «конституційні» принципи конкурентного порядку: недоторканість приватної власності, стабільність грошового звернення, відвертість ринків, свободу укладення договорів. Головне полягає в тому, щоб забезпечити механізму цін здібність до функціонування.

Затвердження такого порядку є найважливішою передумовою вирішення соціальних проблем. Акцент на соціальній політиці є важливою особливістю Фрайбургськой школи, що дала підставу назвати її теорією «соціального економічного господарства» (термін належить німецькому економістові А. Мюллер-армаку).

В. Ойкен підкреслював, що будь-які заходи в області економіки мають соціальний сенс і соціальні наслідки. Соціальна політика, що правильно зрозуміла, означає, перш за все, створення необхідних економічних передумов вирішення соціальних проблем і в цьому сенсі вона ідентична політиці економічного порядку або економічного конституювання. Якщо існуючий економічний порядок не в змозі забезпечити ефективне виробництво продукту в кількості, достатній для задоволення потреб, то ніякі заходи перерозподілу за допомогою соціальної політики або апеляції до спільних інтересів не допоможуть уникнути серйозних проблем: необхідно міняти економічний порядок. Тільки добре функціонуючий порядок може позбавити людину не лише від економічної потреби, але і від загрози тоталітаризму.

2.5 Монетаризм

У 80-і рр. ХХ ст утворилася течія, що отримала назву монетаризм, найбільш активними представниками якого стали економісти школи Чикаго на чолі з професором університету м. Чикаго Мілтоном Фрідменом, лауреатом нобелівської (1976), автором багаточисельних робіт, таких як: «Кількісна теорія грошей» (1956), «Монетарна історія Сполучених штатів, 1987-1960» (1963), «Свобода вибору» (1980) і ін. Популярність монетаризму була обумовлена критикою кейнсіанства в період його найбільш гострої кризи. Монетарістамі були запропоновані практичні рекомендації, якими небезуспішно скористалася лава консервативних урядів і міжнародних економічних організацій. Крім того, вони вельми активно пропагували свої ідеї в економічному суспільстві.

Все різноманіття причин, ведучих до економічної нестабільності, циклічних коливань, неповній зайнятості вони зводили до одного єдиного чинника - грошовому, який на їх думку, грає вирішальну роль в забезпеченні рівноваги економічної системи.

Початковою методологічною посилкою монетаризму було положення про те, що ринкова система здатна автоматично на основі саморегулювання приводити себе в стан рівноваги. Вона володіє внутрішнім механізмом, амортизуючим вплив зовнішніх дій, і головну роль в цьому механізмі грають ціни, орієнтуючись на яких, виробники визначають обсяги випуску продукції, а споживачі - об'єми закупівель. Але основним і практично єдиним чинником, що визначає рівень і динаміку цін, є величина грошової маси, тобто кількість грошей в обігу. Монетарісти, таким чином, поклали в основу своєї концепції постулати кількісної теорії грошей, висунутою ще старою класичною школою (Д. Юм, Д. Рікардо) і розвиненою неокласиками (І. Фішер, А. Маршал). Неокласичний варіант кількісної теорії представлений, перш за все «рівнянням обміну» американського економіста Ірвіна Фішера (1867-1947):

MV=PQ

де М - грошова маса; V - швидкість звернення грошей; P - рівень цін; Q - кількість поточних операцій купівлі-продажу.

Реалізація національного доходу означає одночасно витрачання національного доходу. Тому кількість грошей в обігу залежатиме і від того, як економічні суб'єкти витрачатимуть свої доходи. Цей взаємозв'язок досліджували економісти Кембріджської школи, виразив її у вигляді рівняння

M=kPY

У «кембріджському рівнянні» разом з цінами фігурує об'єм національного доходу (Y) і коефіцієнт (k), що показує, яку частку доходу люди вважають за краще зберігати у вигляді готівки (страховий фонд, фонд накопичення). Роль цього коефіцієнта схожа з роллю змінної V в рівнянні обміну: він показує, в скільки разів зменшується реальна потреба в грошових коштах і також передбачається величиною постійною.

У обох варіантах кількісної теорії затверджується пряма функціональна залежність між грошовою масою і величиной національного продукту, рівного національному доходу, в грошовому вираженні. При цьому швидкість звернення грошової одиниці і структура витрат виступають як прості коефіцієнти функції.

Монетарісти школи Чикаго вважали за основне завдання теоретичного аналізу з'ясування чинників, що визначають величину грошового попиту і механізму його дії на об'єми і динаміку національного доходу.

Серед чинників, що визначають попит на гроші, М. Фрідмен виділяє витрати зберігання грошей, показником яких може бути ставка відсотка (зберігати гроші, значить, втрачати відсоток), розміри реальних доходів, смаки і переваги споживачів. Ставка відсотка не робить істотного впливу на динаміку грошової маси, оскільки її коливання відбуваються навколо певного рівноважного рівня і будь-яке відхилення автоматично включає імпульси, що повертають її до цього рівня. Головний ефект дії на грошовий попит пов'язаний з очікуваною прибутковістю від різних активів.

Також Фрідмен просліджує взаємозв'язок між динамікою валового національного продукту і величиною грошової маси. Так кризисним спадам кінця XIX - першій третині ХХ ст, як правило, передувало помітне скорочення грошової маси. У цьому, зокрема, бачать вони і причини Великої депресії 1929-1933 рр., причому глибина падіння посилена помилковою політикою Федеральної резервної системи США, яка не лише не перешкодила стискуванню грошової маси напередодні кризи, але і сприяла її подальшому скороченню на 35%.

На основі виявлених залежностей монетаристы прогнозували кризисні спади в 60-70-і рр. ХХ ст Деякі прогнози підтвердилися, деякі - ні.

Теоретичні розробки монетаристов внесли значний вклад до розуміння процесів функціонування ринкової економіки. Була встановлена наявність і істотна роль в аналізі економічної кон'юнктури тимчасових лагов між змінами темпів зростання грошової маси і реакції на них економічної системи в цілому. Представляє інтерес гіпотеза про роль інфляційних очікувань господарюючих суб'єктів в механізмі взаємодії інфляції і безробіття, а також монетарна версія господарського циклу.

Вдалими виявилися і деякі практичні рекомендації монетаристов, в актив яких можна записати успішну реалізацію програм оздоровлення економік Чилі, Ізраїлю, деяких азіатських країн. Їх рекомендації привабили реформаторів в країнах з перехідною до ринку економікою своєю простотою, що здається, і доступністю: слід лише контролювати розміри грошової маси, а останнє ринок зробить сам. Проте в цьому випадку результати виявилися менш вражаючими. Перехідна економіка за своєю суттю нестабільна і невизначена, тоді як початковим положення монетаристской концепції є стабільність і незмінність економічної системи. Через це монетаристские рецепти не змогли допомогти в рішенні всіх і суперечливих проблем перехідного періоду. Та і в країнах розвиненого ринку однобічність підходу монетаристов викликала справедливу критику і спонукала до пошуку гнучкіших і переконливіших варіантів неолиберальной доктрини.

2.6 Теорія економіки пропозиції

З кінця 70-х рр. ХХ ст в економічній науці формується напрям, що претендує на ширше трактування проблем господарського розвитку, що базується на основних постулатах класичної концепції, отримав через цю назву нової класичної макроекономіки. Воно включало лаву течій, найбільш відомими з яких стали теорія пропозиції і теорія раціональних очікувань.

Розгледимо теорію економіки пропозиції (supply-side economics). У основі своєї концепції лежить затвердження неокласичної школи про те, що центральним завданням будь-якої економіки є ефективна аллокация і використання ресурсів. Звідси витікало, що для нормального функціонування економіки головну увагу слід зосередити не на забезпеченні ефективного попиту, як вважали кейнсианцы, а на розширенні пропозиції чинників виробництва. Для забезпечення економічного зростання необхідно збільшувати пропозицію капіталу і праці, усуваючи перешкоди, що виникають на цьому шляху, які виникають як результат активної фіскальної політики держави, що проводиться відповідно до кейнсианскими рекомендацій. Перерозподіл значної частки національного доходу через бюджет, що породжує високий рівень оподаткування, підриває стимули до праці і капіталовкладень. Заощадження, які є джерелом інвестицій, виявляються недостатніми, оскільки значна частка прибутку вилучається шляхом податків і використовується на непродуктивні цілі. Відбувається витіснення приватних інвесторів з ринку капіталів, що веде до скорочення пропозиції останніх і уповільненню економічного зростання.

Що стосується пропозиції праці, то і тут високі податки грають негативну роль, оскільки, фактично зменшуючи заробітну плату, роблять працю менш привабливою, спонукаючи робити вибір на користь дозвілля. У цьому ж напрямі діє і система державних соціальних посібників і трансфертів. Гос. витрати на соц. потреби підривають стимули до пошуку роботи, збільшують число добровільних безробітних, що веде до відхилення рівня від його «природної» норми. Міняється і структура витрат, оскільки працівники, розраховуючи на допомогу держави, збільшують частку поточного споживання за рахунок заощаджень, скорочуючи тим самим частку заощаджень в сукупному доході. Зменшується об'єм кредитних ресурсів як джерел інвестування, слідством чого стає падіння обсягів виробництва і скорочення зайнятості.

Високі податкові ставки стають також джерелом непередбаченої інфляції, оскільки збільшують витрати, а отже провокують зростання цін. Уряд за рахунок податкових надходжень субсидує і надає пільги окремим галузям і видам діяльності, штучно підвищуючи попит, що також веде до зростання цін.

Відповідно до цих уявлень прихильники теорії пропозиції рекомендують зменшити державне втручання в економіку за допомогою активної бюджетної політики, для чого істотно понизити ставки оподаткування. Зниження податків не повинне привести до виникнення бюджетного дефіциту, оскільки поповнення бюджету за рахунок податків має свої кордони. Існують граничні податкові ставки, перевищення яких надає негативна дія на величину надходжень до бюджету. Ця залежність була досліджена американським вченим Артуром Лафером («крива Лафера»).

Рекомендації прихильників теорії пропозиції були реалізовані в заходах економічної політики низки країн в першій половині 80-х рр., що пішли на істотне зниження податкових ставок, скорочення соціальних програм, наданні податкових пільг інвесторам, скорочення термінів амортизації устаткування. Практика підтвердила наявність залежностей, про які говорили прихильники даної теорії, але тіснота цих зв'язків залишалася предметом дискусій. Так, стимулююче дію зниження податків могло виявитися в тривалій перспективі і виявитися незначним в даній конкретній ситуації. Залишалося спірним питання про те, на що більшою мірою впливає зниження податків - на пропозицію або на попит. Якщо вплив на попит виявиться сильнішим, це може привести до збільшення бюджетного дефіциту і посилення інфляції. Крім того, прихильниками теорії пропозиції довелося визнати, що позитивний ефект їх рекомендації можуть принести лише у поєднанні з іншими заходами дії на економічну кон'юнктуру, зокрема, з обмеженням грошової маси по рецепту монетаристов.

2.7 Теорія раціональних очікувань

Інший варіант нової класичної макроекономіки - теорія раціональних очікувань - акцентувала увагу на важливому постулаті неокласики - раціональності поведінки економічних суб'єктів, що досягається шляхом оптимізації ухвалюваних рішень. Економічний суб'єкт в некласичній моделі володів абсолютним знанням про процеси, що відбуваються в економіці, і, зіставляючи витрати і вигоди, вибирав якнайкращий для себе образ дій. Зроблений вибір в точності збігався з очікуваним результатом. Всякі відхилення від оптимальності, викликані невизначеністю, виключалися. Помилкові рішення негайно коректувалися ринковим механізмом, що повертає систему в рівноважний стан.

Недостатня реалістичність подібного підходу ставала особливо очевидною під час переходу економічного аналізу на макрорівень. Тут ситуація визначається процесами, обумовленими невизначеністю, недостатнім знанням і не залежними від суб'єктивних бажань і рішень.

Представники «нової класики» висунули гіпотезу про раціональні очікування, суть якої зводилася до того, що передбачення будуються не лише на базі отриманого досвіду, але і на основі уміння аналізувати досконалу інформацію, що надається конкурентним ринком. Вперше ідея була сформульована американцем Джоном Мутом на початку 60-х рр., а потім в 70-80-і рр. розроблялася лавою вчених американських університетів - Томасом Сарджентом, Едвардом Преськоттом, Робертом Барроу і особливо Робертом Лукасом, удостоєним за дослідження в цій області Нобелівської премії (1995).

Теорія раціональних очікувань відштовхується від базової класичної тези про те, що ринкова система высококонкурентна і властивий нею механізм регуляції (гнучкі ціни, заробітні плати, процентні ставки), здатний швидко надавати інформацію, необхідну економічним суб'єктам для ухвалення господарських рішень. Цю інформацію, як будь-який обмежений ресурс, люди прагнуть використовувати оптимально. Тому вони не просто пристосовуватимуться до тієї або іншої економічної ситуації, а постараються, використовуючи свої знання, зрозуміти причини її виникнення, врахувати можливі наслідки розвитку подій, у тому числі і результати політики, що проводиться урядом, після чого вирішити, максимізували їх вигоду. Їх поведінка буде абсолютно раціональною і хоча помилкові вирішення окремих суб'єктів цілком можливі, в середньому вірогідність серйозних відхилень очікуваних результатів від об'єктивно необхідних близька до нуля. Якщо, наприклад, спостерігається зростання цін, то, виходячи з моделі адаптивних очікувань, слід передбачити можливість їх подальшого підвищення, у зв'язку з чим виробникам потрібно розширити об'єми продажів, а споживачам зробити запаси. Проте згідно моделі раціональних очікувань суб'єкти, перш за все, постараються визначити причини зростання цін, з'ясувати наскільки стійка ця тенденція і чи не мають місця просто кон'юнктурні коливання, а також врахувати наслідки антиінфляційних заходів уряду, після чого вирішені ними може і не збігтися з тими, які визначалися адаптивними очікуваннями.

Здатність економічних суб'єктів ухвалювати раціональні рішення на основі повної інформації, доступної всім однаковою мірою, розглядується як елемент механізму ринкового саморегулювання. Якщо по яких-небудь причинах ситуація відхиляється від «природного» стану (рівноважних цін, природного рівня безробіття і тому подібне), саме рішення, прийняті на основі раціональних очікувань, повертають її на рівноважну траєкторію, забезпечуючи можливість стійкого функціонування. Проте умовою безперебійної дії такого механізму є високий ступінь конкурентності ринків, гнучкість цін, заробітних плат і процентних ставок, які миттєво реагують на зміну ринковій ситуації, забезпечуючи підтримку рівноважних обсягів виробництва і зайнятості.

Таке трактування ринкового механізму було логічне і послідовне, але якщо поведінку економічних суб'єктів забезпечувала динамічна рівновага на всіх рівнях, то виникало питання, чому мають місце циклічні коливання, і які їх джерела.

Відповідь на це питання Роберт Лукас запропонував в своїй теорії циклу. Прийняти монетаристскую концепцію, що пояснює підйоми і спади в економіці помилками і невчасними вирішеннями урядових і фінансових органів, він не міг, оскільки це суперечило б основній ідеї про раціональність очікувань, які покликані коректувати і виправляти помилкові рішення, передбачаючи їх наслідки. Тому як причина, що викликає циклічні коливання, висувається версія про недосконалість інформації. Суть її в тому, що інформація, яку мають в своєму розпорядженні господарюючі суб'єкти, не рівноцінна: продавці більше знають про свій товар, чим покупці; те, що відбувається на одному ринку, не завжди повною мірою відомо тим, хто оперує на інших ринках. Якщо, наприклад, виросла ціна на який-небудь товар, виробник може вирішити, що це результат попиту на нього, не знаючи, що це - наслідок спільного інфляційного зростання цін на всіх ринках. Він розширює виробництво, за ним слідують інші виробники, і зачинається підйом. Зворотна ситуація матиме місце, якщо відносне падіння цін на які-небудь товари, буде сплутано із спільним спадом в економіці. Коли ці помилки виявляються, приймаються заходи для їх виправлення, чим і пояснюються коливальні процеси в економіці.

Виходить суперечність. З одного боку, передбачалося, що економічні суб'єкти здатні з великою точністю передбачати наслідки досить кваліфікованих мерів урядового регулювання економіки і протистояти їм, але, з іншою, - вони не в змозі відрізнити спільну інфляцію від локальних коливань цін на окремі товари.

Подібна непослідовність робила теорію раціональних очікувань мало наближеною до реальності. Не узгоджується з реальність і найважливіша передумова - досконала конкурентність ринків, гнучкість цін і здатність миттєво пристосовуватися до змінних ринкових ситуацій.

Та все ж теорія раціональних очікувань завоювала широку популярність в 80-і рр. ХХ ст головним чином тому, що зробив спробу ліквідовувати існуючий пропуск попередніх концепцій, об'єднавши єдиним методологічним підходом мікро- і макроекономічний аналіз, додавши економічній науці бракуючу нею цілісність.

2.8 Інстітуционалізм

Однією з течій, що з'явилися ще до оформлення кейнсіанства як ведуча опозиційною неокласику сили, став институционализм, представники якого протиставили класичній моделі системи, що самоуравновешивающейся, погляд на економіку як на процес еволюції господарських форм і встановлень, що постійно змінюється, - інститутів.

Поняття інституту - центральне в цій концепції - мало досить широке трактування. Під інститутами розумівся образ мислення і дії, що закріпився в звичках, звичаях, нормах поведінки соціальних груп і общностей, а також в законодавчих установках. Це - сталий порядок речей, закріплених у формі звичаю, закону або установи. Суспільство в цілому і його економіка зокрема є переплетенням і безперервною тканиною інститутів, і щоб виявити закономірності розвитку, потрібно просто відстежувати їх еволюцію.

Послідовний історизм - характерна межа методології институционализма. Економічних буд суспільства є результат процесів, що йдуть з минулого в сьогодення. Хід цих процесів схожий на біологічну еволюцію, найбільш істотними рисами якої є мінливість і пристосовність.

Зрозуміти економічні явища можна тільки в їх історичному розвитку, в динаміці, а не шляхом побудови абстрактних універсальних схем оптимального розподілу ресурсів в ході ринкової конкуренції. Це означало, що необхідно враховувати не лише економічні, але і соціальні, правові, психологічні, політичні і інші чинники суспільного розвитку. Економічна теорія тісно взаємодіє з іншими суспільними науками, і лише міждисциплінарний підхід дозволяє провести комплексний аналіз реальних економічних буд.

Такий аналіз передбачає розгляд ринкової системи як соціального інституту, який зазнає глибокі зміни в ході еволюції. Ринок трансформується разом із змінами всієї інституційної системи суспільства.

Об'єктом критики у институционалистов стала неокласична поведінкова модель «раціональної економічної людини», що максимізувала свою вигоду шляхом зіставлення витрат і полезностей на основі сугубих індивідуальних уявлень про перевагу того або іншого вибору. Економічна поведінка людей, на думку институционалистов, формується під впливом чинників не стільки індивідуальною, скільки соціальної психології: звичаїв, традицій, сталих норм поведінки, моди, дії реклами. Частенько люди схильні діяти в збиток своїй вигоді з міркувань престижу, відчуття довга, груповій солідарності і тому подібне

Економічна теорія перетворюється на економічну соціологію, завдання якої - прослідити взаємини крупних соціальних груп і утворень, що впливають на економічну поведінку. Рішенню цієї задачі в найбільшій мірі сприяє описово-статистичний метод аналізу.

Біля витоків інституційного напряму знаходилася група американських економістів, найбільш помітною фігурою серед яких був Торстейн Веблен (1857-1929).

Веблен прагнув прослідити процеси природного відбору і пристосовності різних соціальних інститутів. Він вважав за суперечливий «дихотомію індустрії і бізнесу». Образ мислення і інтереси промисловців і бізнесменів не лише не збігаються, але частенько противоречат один одному. Мета промисловців - «виготовлення благ», виробництво, мета бізнесменів - «робота грошей», користолюбство. Психологія бізнесу створює перешкоди на шляху технічного прогресу, машинної техніки, оскільки непродуктивно використовує наявний в їх розпорядженні капітал. Він не вкладається у виробництво, надається в кредит. Джерелом доходу бізнесу стають не об'єми продукції, що випускається, що збільшуються, а фінансові спекуляції: маніпуляції цінними паперами, гра на біржі і тому подібне

Власність все більше набуває фіктивного характеру, стаючи «абсентеистской» (absent - відсутній), втіленою не в реальному матеріальному багатстві, а в його невідчутних фінансових титулах: акціях, облігаціях, кредитних зобов'язаннях.

Відрив абсентеистской власності від реальної створює величезний розрив між грошовою оцінкою капіталу і його дійсною вартістю.

Носієм всіх цих негативних тенденцій є інститут «дозвільного класу» - власників, ведучих паразитичний спосіб життя і благ, що не беруть участь в творчому процесі виробництва, і послуг. Єдине значення для них грає накопичене багатство, яке визначає їх соціальний статус в суспільстві, ступінь престижності займаного ними положення, способу життя, заснованого на демонстративному суперництві і марнотратному споживанні. Така поведінка представників дозвільного класу створює економічні ситуації, які не можуть бути пояснені з погляду загальноприйнятої неокласичної теорії попиту. В разі збільшення ціни на який-небудь престижний товар, вони не скорочую на нього попит, а з снобістських спонук збільшую його. Така ситуація отримала назву «Ефект Веблена».

Антиподом дозвільному класу є клас науково-технічної інтелігенції. Його інтереси обумовлені принципами виробничої раціональності. Він - носій науково-технічного прогресу, в його руках знаходиться управління складними системами сучасного виробництва, немислимого без спеціальних знань і високої кваліфікації. Антагонізм між індустрією і бізнесом вирішується шляхом переходу влади до інженерно-технічної еліти. Веблен був біля витоків формування технократичного варіанту институционализма, який набув широкого поширення вже на наступному етапі його еволюції.

Учнем і послідовником Веблена був Уеслі Клер Мітчелл (1874-1948). Завдання своїх досліджень він бачив в з'ясуванні дійсних мотивів господарської поведінки людей, яка, на його думку, не підтверджує уявлень про раціонального суб'єкта, що прораховує свої дії в прагненні отримати максимум задоволення. Поведінка визначається інстинктами і звичками і в значній мірі ірраціонально. Це виявляється в розриві між динамікою виробництва і динамікою цін, який Мітчелл досліджує, приваблюючи обширний статистичний матеріал. Він приходить до висновку, що рух цін обумовлений не змінами в характері і обсягах виробництва, а прагненням до придбання грошей. Гроші грають відносно самостійну роль в житті суспільства, роблячи істотний вплив на характер людської поведінки. Тому в центрі уваги дослідників має бути еволюція інститутів грошового господарства. Сам Мітчелл пропонує зразок такого аналізу в роботі «Історія гринбеков» (1903), в якій просліджується рух цін і маси паперових грошей в період громадянської війни в США.

Рушійний мотив економічної діяльності Мітчелл бачить в прагненні до отримання прибули. На відміну від Веблена він не бачить в цьому нічого негожого і порочного. Проблема, на думку Мітчелла, не в умінні «робити гроші», а в мистецтві їх раціонального витрачання.

Мітчелл аналізував циклічні процеси. Циклічними коливаннями є чергування підйомів і спадів економічної кон'юнктури, що виникає під впливом процесів, що відбуваються в інституційній сфері підприємництва. Циклічність - характерна межа економіки, підпорядкована інтересам бізнесу. В той же час перебіг циклів піддається регулюючій дії, якщо впливати на них шляхом корекції інститутів ринку - фінансів, кредиту, грошового звернення. Державні установи повинні розробляти і реалізовувати програми антициклічного регулювання, покликані забезпечити більш рівномірний економічний і соціальний розвиток.

Третім видним представником раннього етапу американського институционализма був Джон Роджерс Коммонс (1862-1945). Його практична діяльність стала основою для теоретичних узагальнень і розробки системи ідей, в узагальненому вигляді представленою в роботі «Інституційна економічна теорія» (1934).

У розумінні Коммонса інститути - це звичаї, що історично склалися, відображають особливості колективної психології і закріплені у вигляді юридичних норм і встановлень. Саме інститути права відображають результати взаємодії організованих соціальних груп - корпорацій, профспілок, державних установ - досягаючих розумних компромісів, які забезпечують нормальне функціонування економіки.

Не індивідуальні інтереси, а колективні дії визначають хід економічних процесів. У основі колективної взаємодії лежить поняття «операції» (трансакції). Учасниками операцій є як колективні інститути, так і індивіди.

Взагалі, завдання економічної науки полягає в тому, як вважає Коммонс, щоб виробити рекомендації по перебудові економічного життя на розумних підставах. Оптимістичну упевненість в силі людського розуму, який здатний вирішити всі актуальні проблеми, якщо його направити на вірний шлях, і його здатності знаходити раціональні рішення шляхом спільних узгоджених зусиль Коммонс виразив в останній своїй роботі «Економіка колективних дій (видана посмертно в 1950 р.), а також намагався реалізувати на практиці, беручи участь в розробці трудового законодавства і соціального захисту.

Розділ 3. Макроекономічні теорії українських сучасників

3.1 Теорія ринків і криз

Глибокий критичний перегляд Михайлом Івановичем Туганом-барановським (1865 - 1919) теорії ринків і криз, які існували на той час, приводить до виводу про суперечність пояснення кризи невідповідністю між виробництвом і споживанням, «недоспоживанням» народних мас, яке заважає розширеному створенню. Ця теорія, на думку ученого, ніяк не пояснює капіталістичні цикли. Учений високо оцінював раціональні принципи теорії реалізації Ж.-Б. Сіючи, по якій продукти завжди обмінюються на продукти, пропозицію завжди породжує власний попит, а так само виводи про можливість зростання капіталістичного виробництва, яке виходить з теорії Д. Рікардо (1772 - 1823).

У основі «теорії Сея-рікардо», вважав М. Туган-барановський, лежить цілком вірна думка про те, що розвиток виробництва обмежений продуктивними силами суспільства, а не розмірами проведеного продукту. Жорстко дотримуючись цієї точки зору, як вважав учений, причини промислових криз слід пояснювати неправильністю розділення національного виробництва, а не тільки порушеннями у галузі виробництва або тільки у галузі обміну, або ж у галузі розподілу національного доходу і споживання, як це робили представники різних політекономічних шкіл і течій.

Намагаючись пояснити проблеми створення суспільного продукту, М. Туган-барановський проаналізував умови його реалізації до простого і розширеного створення і показав упущення своїх наукових попередників, які переоцінили особливості споживання в забезпеченні економічного зростання: попит на товари, затверджував він, дорівнює пропозиції, цінність виготовлених засобів дорівнює цінності засобів виробництва, яких суспільне виробництво вимагає, а цінність предметів споживання працівника - сумі заробітної плати, цінність предметів споживання капіталістів - сумі прибули.

Користуючись схемами До. Маркса, Туган-барановський робить такий вивід: у ринковому капіталістичному господарстві одночасно відбувається розширення суспільного виробництва і скорочення суспільного споживання без якого-небудь порушення рівноваги між суспільною пропозицією і суспільним попитом.

Учений показав, що попит на предмети споживання замінюються попитом на засоби виробництва, а тому обмеження індивідуального споживання пролетарів ніяк не загрожує функціонуванню ринкової економіки, тобто для капіталіста-підприємця немає ніякої різниці між витратами на роботу і витратами на засоби виробництва.

Учений, виходячи із загальноприйнятої на той час в теоретичній економіці точки зору, що в реальній економіці додаткова вартість не існує окремо від вартості товарів і послуг і практично дохід виступає як надлишок над витратами, робить вивід, що «попит на товари створюється самим виробником і ніяких зовнішніх кордонів розширеного відтворення, окрім браку продуктивних сил, не існує. Якщо запас продуктивних сил дуже великий, завжди можна розширити виробництво і знайти застосування для нового капіталу».

3.2 Основи інвестиційної теорії циклів

М. Туган-барановський в поясненні циклічності розвитку промисловості вводить функцію інвестування. Він заснував основи сучасної інвестиційної теорії циклів, випередивши основну ідею кейнсианкой теорії циклів «заощадження - інвестиції», як початковий внутрішній імпульс всього механізму циклічних коливань. Він позначив функціональний взаємозв'язок основних чинників економічної активності. Кризи в теорії М. Тугана-барановського - лише одна з фаз капіталістичного циклу. Причини циклів і криз учений виводить, у відзнаці від неоклассистов, з недосконалості регулювальної ролі реального ринкового механізму у сфері нагромадження і витраченого суспільного капіталу, що веде до порушень його раціонального розділення між різними сферами застосування. Відповідно регулювання інвестицій тільки в галузях, що проводять засоби виробництва, могло б забезпечити неухильне розширення виробництва.

Регулярне чергування періодів промислового зростання і спаду в сукупності створює те, що називається економічним циклом. М. Туган-барановський детально охарактеризував полягання промисловості в основних фазах циклу, а також супутні економічні явища. На думку ученого, капіталістичний цикл складається з трьох фаз: промислового підйому, кризи і промислового застою. Проте криза не є неминучою фазою капіталістичного циклу - підйом може переходити в застій і поступально, без гострої кризи.

Причини криз криються в самій природі капіталістичного господарства, тому що, по-перше, працівник в нім є простим спосіб виробництва; по-друге, воно має тенденцію до необмеженого розширення; по-третє, воно в цілому неорганізовано. Охоплюючи всі сфери господарства, промислова криза ніколи не настає раптово, йому завжди передує особливий стан промисловості і торгівлі, і симптоми цієї лихоманки настільки характерні, що промислову кризу можна передбачати.

Зростання попиту на засоби виробництва - це фаза підйому, ослабіння попиту - фаза кризи і навіть застою. Наприклад, у фазі підйому будівництво і «грюндерство» створюють посилений попит не лише на елементи основного і оборотного капіталу (залізо, машини, деревину), але і на предмети особистого споживання, оскільки зростає чисельність зайнятих, капіталісти отримують великі прибутки.

Теорія економічної кон'юнктури, заснована М. Туганом-барановським, отримала свій розвиток в праці українських економістів, які залишалися в еміграції. Одним з таких дослідників був бывшый співробітник Інституту економічної кон'юнктури в Киеве в.П. Тимошенко (1885 - 1965), учень і послідовник М. Тугана-барановського.

Тимошенко досліджував економічні коливання в сільському господарстві в основному за динамікою цін. «Ціни, до певної міри виявляють циклічність або періодичність», - писав він. Проте, ці явища, не стали об'єктом належного эмпирико-статистического аналізу, а тому власні досягнення по цій темі вважаються за значущі і з методологічного погляду.

У руслі виведених Тимошенко виводів, він досліджував сучасне йому світове сільське господарство, намагаючись проникнути в суть Великої депресії 1929 - 1933 рр.. Він розкрив роль цін, зростання промислового виробництва, управлінського потенціалу, інших стимулюючих чинників розвитку сільського господарства, його зв'язку з промисловістю, участь в міжнародних економічних відносинах в умові депресії, зробивши виводи, цінні для науки і практики.

Праця Ст Тимошенко, присвячені циклічності сільськогосподарського виробництва з урахуванням ендогенно-екзогенних економічних зв'язків, зробили ім'я ученого відомим не лише в США, а в багатьох інших країнах.

Будучи засновником нової теорії, таким чином, М. Туган-барановський не єдиний її репрезентант, оскільки серед українських економістів були його учні, однодумці і послідовники (Е. Слуцкий, В. Тімошенко і ін.)

Ідеї М. Тугана-барановського розвивав його учень М. Кондратьев, що заснував в 1920 р. в Москві спочатку лабораторія, а потім Кон'юнктурний институт.

3.3 Методологія планування М. Кондратьєва

М. Кондратьеву славу і визнання принесли роботи «Питання про поняття економічної статистики, динаміки і кон'юнктура», «Великі цикли економічної кон'юнктури», «План і передбачення». Центральною в наукових інтересах М. Кондратьева - це проблема економічної динаміки. Наукове значення цієї проблеми учений пояснює тим, «тільки динамічні закономірності можуть вказати шлях і форми переходу дій з сучасної стадії до тієї або іншої стадії майбутнього». Розробки проблеми економічної динаміки М. Кондратьева безпосередньо пов'язував з прогностичною функцією економічної науки.

У 20-х р. він займався розробкою методології планерування народного господарства. Кондратьев серйозно підійшов до концепції змішаних форм впливу на економіку - з боку держави, торгівельно-підприємницьких структур, місцевих органів влади, окремих сільських господарств. Він висунув вимоги ринкової перевірки методом державної політики. Кондратьев виходив з необхідності об'єднання на базі непланових і ринкових принципів, висунув ідею тісного зв'язку і рівноваги аграрного і індустріального секторів економіки. Ефективний аграрний сектор, вважав він, який може забезпечити підйом всієї економіки, стати гарантією стійкості всього народного господарства. Кондратьев вважав за необхідне насамперед дати допомогу господарствам, наближеним до фермерського типа, здатний забезпечити швидкий приріст виробництва товарного хліба. Його програма була зорієнтована на міцних сімейних трудових господарствах, здатних стати основою економічного підйому в країні.

М. Кондратьев був прихильником активного державного втручання в економічні процеси через систему державного планерування, де важливу роль грає економічне прогнозування в ринкової економіки побудова прогнозу економічного розвитку необхідна для реалізації методів державного регулювання.

Кондратьев вивчає об'єктивні характеристики і тенденції ринкової економіки. Він розглядував ринок, як зв'язуючий ланцюг, між націоналізованим кооперативним і приватним секторами, а так само як важливе джерело господарської інформації. Значення плану учений передбачав в забезпеченні швидшого, ніж при спонтанному розвитку, темпу зростання продуктивних сил, а так само в збалансованому зростанні виробництва. Об'єднання ринкових і планових принципів Кондратьев вважав за якнайкраще для всієї економіки. У сільському господарстві повинні перевищувати непрямі впливи на ринок, а в націоналізованій промисловості - прямі.

3.4 «Цикли Кондратьева»

Особливе місце в розробці теорії циклічності належить H.Д. Кондратьеву, визнанням його заслуг в цій області служить те, що багато зарубіжних учених називають довгі хвилі його ім'ям. Випускник юридичного факультету петербурзького університету H.Д. Кондратьев ще в двадцятих рр. відкрив широку дискусію по проблемах довгих хвиль.

Достовірно світову популярність принесла йому доповідь "Великі цикли кон'юнктури", зроблений їм на засіданні вченої ради Інституту економіки в 1928г. дослідження Кондратьева охоплюють розвиток країн Европи за 100-150 років.

В результаті дослідження Кондратьев виділив наступні великі цикли:

Під'їм

Спад

1789-1814 рр.

1814-1849 рр.

1849-1873 рр.

1897-1920 рр.

1873-1896 рр.

Найбільшою науковою заслугою Кондратьева є те, що він здійснив спробу сконструювати теоретичну соціально-економічну систему, яка сама може генерувати тривалі коливання.

Циклічність - відхилення від рівноваги.

Теорія довгих хвиль виходить з того, що економічна система постійно знаходиться в стані відхилення від макроекономічної рівноваги. По-перше, це відхилення попиту від пропозиції і навпаки на тривалих відрізках часу. По-друге, це відхилення, пов'язані із змінами попиту на устаткування, споруди, будівельні матеріали і тому подібне Ці відхилення долаються в рамках промислових циклів середньої тривалості. По-третє, це тривале відхилення від рівноваги, тривалість яких складає 40-60 років. Вони мають місце на ринках промислових будівель, споруд інфраструктури і робочої сили.

Відзначимо, що перший і другий типи відхилень мають місце при одному і тому ж технологічному способі виробництва, В рамках якого відбувається зміна лави поколінь техніки і технології. Після того, як можливості підвищення ефективності в рамках використовуваних науково-технічних принципів вичерпані, відбувається перехід до використання нових науково-технічних принципів, перехід до нового технологічного способу виробництва. Настає епоха науково технічній революції. Цей перехід займає значний час і дає початок новій довгій хвилі, що і відбувається в даний час у всіх індустріально розвинених країнах, історія свідчить, що адміністративно-командна економічна система не в змозі забезпечити такий перехід.

Можна стверджувати, що ринкова система в цьому відношенні володіє властивістю постійно стимулювати науково-технічний прогрес, так що в цьому зацікавлено само суспільство, засноване на змішаній регульованій ринковій системі.

Взагалі, циклічний розвиток - це прояв самої суті розвитку виробництва, його природна властивість, спосіб його прогресивного руху.

Тим самим циклічність - свідоцтво життєздатності даних економічних буд, свідоцтво його права на існування.

Висновок

У даній роботі була зроблена спроба прослідити розвиток макроекономічної теорії, зачинаючи з XVIII і закінчуючи кінцем ХХ вв.

Розгледіли основні макроекономічні учення, які внесли як теоретичний вклад до розвитку економіки в цілому, так і практичний, який дозволяє робити конкретні рішення по встановленню економічної політики в країні, господарюючому суб'єктові і підприємстві зокрема.

Ідеї учених-економістів і до цього дня знаходять віддзеркалення в економічному житті суспільства. Кожен напрям має свої як позитивні сторони, так і недоліки у вигляді непристосованості до постійно змінного життя і правил ринку. Тому, розглядувати яку-небудь конкретну течію як ідеальне на всі століття було б, м'яко кажучи, не правильно.

Слід звертати увагу на той час і місце, де існує спроба застосувати які-небудь твердження з макроекономічних теорій.

Економічна теорія продовжує розвиватися і сьогодні. Різноманіття підходів, що пропонуються різними школами, напрямами і течіями, - характерна межа сучасної економічної науки, що з'явилася результатом її багатовікової еволюції.

Даною роботою не була вичерпана вся економічна теорія, що існує до цього дня, оскільки впродовж всієї історії людства були і робитимуться спроби переосмислити існуючі норми і правила, і знайти продуктивніший і результативніший вихід з проблем економічного життя, що складаються, для поліпшення цього самого життя.

Список використаної літератури

1.
За ред. В.Д. Базилевича. Історія економічних учень. Київ: Знання, 2004, 1300 с.

2. Івашина О.Ф., Дулік Т.О., Новікова Л.Ф. Макроекономіка. Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 1999, 124 с.

3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. Київ: Центр навчальної літератури, 2004, 676 с.

4. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум. Київ: Вікар, 2003, 239 с.

5. Малуй О.О., Гриценко О.А., Гриценко Л.В., Дарнопих Г.Ю. Основи економічної теорії. Київ: Юрінком Інтер, 2003, 480 с.

6. Манків Г.Н. Макроекономіка. Київ: Основи, 2000, 588 с.

7. Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. Основи економічної теорії. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002, 352 с.

8. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. Кн.2. Монетарна теорія міжнародної економіки. Київ: Таксон, 2003, 302 с.

9. Савченко А.Г. Макроекономіка. Київ: КНЕУ, 1999, 120 с.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011