БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу

“Економічний аналіз”

на тему:

“Історія та тенденції розвитку економічного аналізу”

Виконала студентка 3 курсу 2 групи факультету заочної освіти

скорочений термін навчання спеціальність “Облік і аудит”

Фасоль Наталі Юріївни

Науковий керівник -

доктор економічних наук

професор В.С. Рудницький

Львів - 2005

1. Історія розвитку економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму

Здійснюючи загальні підходи до вивчення історії розвитку економічного аналізу, можна сказати, що економічний аналіз сам по собі не розвивався, він розвивався в тісному взаємозв'язку з бухгалтерським обліком і поетапно.

Свого першочергового розвитку економічний аналіз зазнав, як свідчить історія, ще в бронзовому віці. В даний період економічний аналіз носив примітивний характер. Аналізовані показники були натуральні, абсолютні. Аналіз проводився нерегулярно.

Проте дедалі розвиток аналізу удосконалювався, тобто здійснювалась оцінка достовірності складних звітів, звіти оприлюднювались, а також фінансові агенти несли відповідальність за достовірність звітів.

Період залізного віку та в епоху середньовіччя був переломним у розвитку економічного аналізу. В дані періоди почали застосовуватись і аналізуватись різноманітні документи, проте переважали усні свідчення.

В епоху капіталістичного укладу значний внесок в аналіз зробив Лука Пачолі відомим Трактатом про рахунки.

ХІХ - початок ХХ століття характеризується теорією калькуляції, що створило передумови для виникнення нового напрямку економічного аналізу - функціонального.

Значний внесок в розвиток даного напрямку зробив такий вчений, як І.Ф.Шерр.

ХХ століття характеризується подальшим розвитком економічного аналізу і значним у цей процес є вклад російських вчених: П.М. Крижанівський, А.З. Попов, І.Г. Максимов. І.Г. Максимов сформулював потребу і завдання попереднього аналізу, розробив рекомендації щодо використання результатів аналізу доходності окремих господарських операцій.

Потреби ринкової економіки зумовлювали подальший розвиток аналізу.

Поглибився коефіцієнтний фінансовий аналіз, у облікову практику були запроваджені кошториси і все це були праці Ф. Гюглі.

Важливим досягненням бухгалтерського обліку у ХХ столітті є те, що фахівці даного напрямку описали потребу в аналізі господарської діяльності.

Тобто розвиток економічного аналізу здійснювався постійно з нарощуванням темпів і обсягів. Були в його розвитку, як періоди підйому, так і періоди занепаду, що характеризувалось станом економіки.

2. Основні тенденції економічного аналізу

Науково-технічна і технологічна революції призводять до виникнення нових виробів, послуг, виробництв і галузей, а в зв'язку з цим і виникатимуть нові об'єкти економічного аналізу, буде зростати значення функціонально-вартісного аналізу.

У зв'язку з широким розповсюдженням електронно-обчислювальної техніки ХХІ вік стане епохою виникнення та розповсюдження без паперової бухгалтерії.

Економічний аналіз буде відігравати значну роль у ХХІ столітті між зростаючими зовнішніми і внутрішніми інформаційними потоками, у контролі і управлінні виробництвом, фінансами і кредитом, соціальною сферою. Зростатиме роль аналітичних процедур у ризикоорієнтованому аудиті та менеджменті.

Отже, необхідним є вдосконалення методології та організації аналізу інвестиційної та фінансової діяльності на мікро-, мезо- та макрорівні.

Вільна конкуренція, свобода вибору, які основні умови ринкового середовища, подальше розповсюдження світових економічних тенденцій приведуть, що в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою відбуватиметься перенасичення ринку товарами, роботами та послугами.

Вищевказані тенденції вимагатимуть удосконалення фінансового менеджменту.

Застосування кластерної моделі.

Кластери - це об'єднання підприємств малого та середнього бізнесу, навчальних закладів, контролюючих та регулюючих інституцій за територіальною ознакою.

Проте проблемою кластерної моделі є те, що для потреб нових виробничих систем використовуються не всі показники звітності.

Отже необхідна певна переорієнтація, переосмислення та конкретизація показників звітності, виходячи з вимог повноцінного інформаційно-аналітичного забезпечення кластерної моделі.

В кластерних моделях суб'єктом стратегічного управління є неурядові громадські організації-координатори.

Тобто в майбутньому потрібно вдосконалити інформаційне забезпечення аналізу кластерних моделей і оптимізувати їх менеджмент.

Інтенсифікація також в майбутньому наукових досліджень соціально-економічного аналізу.

3. Розвиток економічного аналізу в Україні

Дослідження економічного аналізу на Україні, як свідчить історія розвитку були ускладнені із-за двох причин:

- особливостями історичного розвитку України;

- відсутністю достатнього числа літературних джерел;

І як свідчать особливості історичного розвитку України економічний аналіз в Україні розвивався поетапно, дуже повільно і з багатьма ускладненнями.

Перше зародження, як такого аналізу відбулось в Київській Русі в ХІ столітті н.е. і пізніше - в Галицько-Волинському князівстві.

Другим етапом розвитку вважається період після татаро-монгольського нашестя.

Третім етапом розвитку вважається період виникнення у кінці Х? століття Запорізької Січі.

Усі ці вище перераховані періоди розвитку економічного аналізу були примітивними.

Далі однією з перших в історії України практичних спроб аналізу фінансів на рівні держави була діяльність гетьмана І.Мазепи.

Проте в цілому аналіз продовжував залишатись оперативним. В дальнішому взагалі відбувся занепад розвитку коли Україна втратила ознаки незалежної держави і підпорядковувалась царські Росії.

І тільки ХХ століття стало вагомим періодом у розвитку аналізу. Проте і в даний період були свої ускладнення, а саме: різноманітні видання здійснювались у видавництвах Москви, Ленінграду і звичайно на російській мовою.

В такому напрямку і здійснювався розвиток економічного аналізу в колишньому СРСР, а тому окремо розвиток аналізу в Україні виділити неможливо.

Значного розвитку економічний аналіз зазнав в 80-ті роки ХХ століття.

У 90-х роках ХХ століття тенденція розвитку економічного аналізу посилилась в зв'язку з переходом до ринкових відносин в Україні. Почалося становлення національної школи економічного аналізу представниками якої є П.І.Гайдуцький, В.М.Іваненко. Сформувались і розвиваються певні напрямки досліджень, наприклад так як:

1. Теорія економічного аналізу.

2. Фінансовий аналіз.

3. Стратегічний аналіз.

Проте ХХ століття вимагає подальшого удосконалення існуючої методології економічного аналізу.

Завдання 1

Місячний посадовий оклад економіста - 350 грн. при тривалості робочого дня 8 годин. За графіком він має відпрацювати 22 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Нарахувати місячну заробітну плату економісту.

Розв'язок

1) 22 - 1 = 21 - день - робочий.

2) 21 - 4 = 17 днів - відпрацював економіст.

3) 350 : 21 = 16,67 грн. - денна заробітна плата.

4) 16,67 · 17 = 283,39 грн. - заробітна плата згідно посадового окладу

5) грн. - премія в розмірі 20 %.

6) 283,39 + 56,68 = 340,07 грн. - місячна заробітна плата економіста.

Завдання 2

Робота двох підприємств, що виробляють однакову продукцію у межах об'єднання, характеризується даними, наведеними в табл.. 16.

Таблиця 16

Підприємство

Попередній період

Звітний період

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

№ 1

2 040 000

560

1 950 000

480

№ 2

2 500 000

495

3 540 000

620

Розрахувати індекси зміни продуктивності праці робітників кожного підприємства та загальний процент підвищення продуктивності праці на двох підприємствах.

Розв'язок

1) Продуктивність по підприємству № 1:

а) за попередній період

грн./чол.

б) за звітний період

грн./чол

2) Продуктивність по підприємству № 2:

а) за попередній період

грн./чол.

б) за звітний період

грн./чол

3) Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 1:

4) Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 2:

5) Процент підвищення продуктивності праці:

а) по підприємству № 1

1,115 х 100% = 111,5%;

111,5% - 100% = 11,5%

б) по підприємству № 2

1,13 х 100% = 113%;

113% - 100% = 13%

Завдання 3

На ділянці працює 12 робітників. Інтервал обходів при проведенні моментних спостережень - 5 хв. Спостереження здійснювалися за дві години до закінчення зміни (з 15 до 16 год.). Коефіцієнт використання фонду робочого часу- 0,85. Результати спостереження наведено в табл.8.

Таблиця 8

Результати моментних спостережень за діяльністю робітників цеху з 15 до 16 год.

(людино-моментів)

Явища, що помітні при проведенні спостережень

Поточний час, години-хвилини

15.05

15.10

15.15

15.20

15.25

15.30

15.35

15.40

15.45

15.50

15.55

16.00

Робота

7

10

11

9

10

8

11

8

8

7

10

9

Перерви з організаційно-технічних причин

3

-

1

1

2

2

1

-

3

2

1

1

Перерви, залежні від робітників

2

2

-

2

-

2

-

4

1

3

1

2

Визначити:

кількість обходів при проведенні спостереження;

фактичний коефіцієнт завантаженості робітників;

втрати, робочого часу одного і всіх робітників протягом години і зміни;

можливе підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат робочого часу.

Розв'язок:

1) 60 : 5 = 12 обходів - при проведені спостереження.

2) 108 : 144 = 0,75 - коефіцієнт завантаженості робітників.

3) 12 · 0,15 = 18 год. - втрати робочого часу всіх робітників протягом 1 год.

12 х 8 · 0,15 = 14,4 год. - втрати робочого часу всіх робітників протягом зміни

1,8 : 12 = 0,15 год. - втрати робочого часу протягом зміни одного робітника.

4) можливе підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат робочого часу на 15%.

Завдання 4

Провести узагальнюючу рейтингову оцінку фінансового стану комерційного банку на основі показників, які включені департаментом безвиїзного нагляду НБУ до системи “Camel”.

Показники

Одиниця виміру

Варіант ІІ

Якість капіталу

бали

1

Якість активів

бали

визначити самостійно

Відношення вартості класифікованих активів до капіталу

%

20

Якість менеджменту

бали

3

Дохідність

бали

визначити самостійно

Коефіцієнт прибутковості

%

0,75

Вкажіть:

1) характеристики банків за сукупним визначеним у відповідності із завданням рейтингом;

2) порядок визначення якості активів;

3) порядок оцінки доходності і ліквідності банку згідно стандартизованої системи “Camel”;

4) рекомендації з покращення фінансового стану банку згідно завдання.

Розв'язок

1) Рейтингова оцінка встановлюється на підставі таких критеріїв.

Рейтинг 1 (сильний) - банки, у яких:

- нормативи платоспроможності і достатності капіталу набагато перевищують 8 і 5% відповідно;

- показники капіталу кращі, ніж в інших;

- за результатами інспекторських перевірок якість активів відмінна.

Рейтинг 2 (задовільний) - банки, у яких:

- нормативи платоспроможності і достатності капіталу перевищують відповідно 8 і 5%;

- показники капіталу є одним з найкращих;

- за результатами інспекторських перевірок якість активів є задовільною або середньою.

Рейтинг 3 (посередній) - банки, у яких:

- показники основного і сукупного капіталу відповідають нормативам;

- середнє положення проміж інших банків за показниками капіталу;

- середня якість активів, що визначено в ході перевірок.

Рейтинг 4 (граничний) - банки, які:

- виконують один із двох встановлених нормативів;

- знаходяться в кінці своєї групи за показниками капіталу;

- демонструють певну нездатність або проблеми із якість активів за результатами інспектування.

Рейтинг 5 (незадовільний) - банки:

- які порушують встановлені нормативи або які мають негативні показники капіталу (дефіцит капіталу);

- у яких показники капіталу гірші серед інших банків групи;

- що мають граничну або незадовільну якість активів за результатами інспекторських перевірок.

2) Якість активів визначають за формулою:

Рейтингова оцінка:

якщо АК менше 5% - 1 (сильний);

5-15% - 2 (задовільний);

15-30% - 3 (посередній);

30-50% - 4 (граничний);

більше 50% - 5 (незадовільний)

3) Рівень надходжень (РН) розраховують за формулою:

Загальну рейтингову оцінку надходжень встановлюють у залежності від коефіцієнта прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості:

більший 1% - 1 (сильний)

0,75-1,0% - 2 (задовільний);

0,50-0,75% - 3 (посередній);

0,25-0,5% - 4 (граничний).

менше 0,25%, або чисті збитки - 5 (незадовільний).

Етапи аналізу ліквідності є такими:

- перевірка виконання встановлених показників і нормативів ліквідності;

- експертна оцінка за приведеними критеріями.

Рейтинг 1 (сильний). Високий рівень ліквідності активів.

Рейтинг 2 (задовільний). Достатній рівень ліквідності активів.

Рейтинг 3 (посередній). Достатній рівень ліквідних активів на даний момент.

Рейтинг 4 (граничний). Недостатній рівень ліквідних коштів.

Рейтинг 5 (незадовільний). Значна недостатність ліквідних активів.

Завдання 5

Дати оцінку структури активних операцій комерційного банку, здійснити аналіз структури активів на ліквідність на основі даних таблиці.

Таблиця

Структура активних операцій комерційного банку

Активи

Варіант І

Відхилення

01.09

01.10

у сумі тис. грн.

у структурі %

сума

тис. грн.

сума

тис. грн.

1

2

3

4

5

Валюта, монети

2311

2013

Кошти на коррахунку в НБУ

8413

8385

Кошти на коррахунках в інших банках

3843

3830

Депозити та кредити в інших бнках

6492

6492

Цінні папери в портфелі банку на продаж

2608

2608

Кредити надані клієнтам

71434

70343

Інвестиційні цінні папери

914

914

Довгострокові вкладення до асоціаційних компаній і дочірніх фірм

-

-

Основні засоби

22206

22206

Нематеріальні активи

1234

1234

Нараховані доходи до отримання

-

-

Інші активи

6516

7518

Всього

За даними таблиці зробити висновки щодо змін у структурі активних операцій, а саме:

1) оцінити зміни в активах банку;

2) дати оцінку динаміки високоліквідних активів;

3) провести оцінку структури активів на ліквідність;

4) оцінити кредитну активність банку;

5) оцінити інвестиційний портфель банку;

6) визначити коефіцієнт співвідношення дохідних активів до загальних.

Завдання 6

Визначити структуру витрат страхової компанії та їх динаміку за 5 років, дати оцінку змінам, використавши такі вихідні дані:

в тис. грн.

Статті витрат

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Витрати на виплату страхових відшкодувань

4350,0

4210,0

4840,5

4905,3

499,0

Відрахування в страхові резерви

350,3

362,4

305,8

365,5

371,4

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

12,1

12,8

13,4

19,5

21,5

Витрати н проведення страхової справи

380,6

396,5

760,6

894,5

920,9

Витрати на превентивні заходи

12,0

10,0

8,5

5,3

1,2

Інші витрати

25,8

36,9

40,3

42,5

43,0

5130,8

5028,6

5969,1

6232,6

1857

Розв'язок:

Структура витрат страхової компанії

Статті витрат

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1

2

3

4

5

6

Витрати на виплату страхових відшкодувань

84,8%

83,7%

81,1%

78,7%

26,9%

Відрахування в страхові резерви

6,8%

7,2%

5,1%

5,9%

20%

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

0,2%

0,3%

0,2%

0,3%

1,2%

Витрати н проведення страхової справи

7,4%

7,9%

12,7%

14,4%

49,6%

Витрати на превентивні заходи

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

Інші витрати

0,6%

0,7%

0,8%

0,6%

2,2%

Всього

100%

100%

100%

100%

100%

Динаміка витрат

1. Витрати на виплату страхових відшкодувань.

83,7 - 84,8 = -1,1

81,1 - 84,8 = -3,7

78,7 - 84,8 = -6,1

26,9 - 94,8 = -57,9

2. Відрахування в страхові резерви

7,2 - 6,8 = 0,4

5,1 - 6,8 = -1,7

5,9 - 6,8 = -0,9

20,0 - 6,8 = 13,2

3. Відрахування до централізованих страхових резервних фондів.

0,3 - 0,2 = 0,1

0,2 - 0,2 = 0

0,3 - 0,2 = 0,1

1,2 - 0,2 = 1,0

4. Витрати на проведення страхової справи

7,9 - 7,4 = 0,5

12,7 - 7,4 = 5,3

14,4 - 7,4 = 7,0

49,6 - 7,4 = 42,2

5. Витрати на превентивні заходи

0,2 - 0,2 = 0

0,1 - 0,2 = -0,1

0,1 - 0,2 = -0,1

0,1 - 0,2 = -0,1

6. Інші витрати

0,7 - 0,6 = 0,1

0,8 - 0,6 = 0,2

0,6 - 0,6 = 0

2,2 - 0,6 = 1,6

Найбільшу питому вагу в структурі витрат страхової компанії на протязі 4-х років займають витрати на виплату страхових відшкодувань і в динаміці спостерігається тенденція в сторону зменшення і за 5-й рік дані витрати не просто зменшились, а перейшли на друге місце в структурі витрат.

Завдання 7

Розрахувати показник збитковості страхової суми і визначити середнє значення показник збитковості страхової суми на основ наступних даних:

Рік

Загальна страхова сума застрахованих об'єктів, тис. грн.

Сума сплачених стархових витар, тис.грн.

Збитковість страхової суми

Відхилення показника збитковості від середнього арифметичного

1996

1500

16,5

0,011

-0,001

1997

1670

25

0,015

0,003

1998

1835

19,25

0,011

-0,001

1999

3400

24

0,007

-0,005

2000

2080

30

0,014

0,002

Розв'язок

З - збитковість страхової суми

В - сума виплаченого страхового відшкодування

С - страхова сума для всіх об'єктів страхування.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

Середнє значення показника збитковості.

Відхилення показника збитковості від середнього арифметичного

0,011 - 0,012 = -0,001

0,015 - 0,012 = 0,003

0,011 - 0,012 = -0,001

0,007 - 0,012 = -0,005

0,014 - 0,012 = 0,002.

По такій статті витрат, як “відрахування в страхові резерви” відбувалось, то збільшення, то зменшення в порівнянні з 1-м роком і в кінцевому результаті відбулось збільшення.

По тертій статті витрат в динаміці не спостерігається стабільності, проте за останній рік дані витрати зросли.

Спостерігається в динаміці тенденція росту витрат по четвертій статті.

По п'ятій спостерігається тенденція в сторону зменшення даних витрат.

По іншим витратам стабільності також не спостерігається, проте за останній рік в порівнянні з першим дані витрати зросли.

Завдання 8

Громадянин України Петренко Іван Іванович та Іваненко Петро Петрович вирішили заснувати власний бізнес у м. Львові як організаційно-правову форму підприємства було обрано товариство з обмеженою відповідальністю. Основний вид діяльності майбутнього підприємства та сума грошових коштів, якими володіють засновники, подано у таблиці 1.

Таблиця 1

№ варіанту

Вид діяльності

Сума грошових коштів, якими володіють засновники, тис.грн.

10

Надання туристичних послуг

20,0

Завдання до задачі:

1) Скласти перелік документів, необхідних для державної реєстрації підприємницької діяльності; визначити суму реєстраційного збору та суму коштів, які залишились у засновників після реєстрації.

Розробити проект установчих документів майбутнього суб'єкта підприємницької діяльності.

Розв'язок

З 1 січня 1999 року мінімальний розмір заробітної плати в Україні становить 74 гривні.

Таблиця 2

Перелік документів, необхідних для реєстрації

Сума коштів, яким володіють засновники, грн.

Сума коштів, обов'язкова для формування статутного фонду, грн.

Сума реєстрацій-ного збору, грн.

Залишок коштів у засновників після державної реєстрації, грн.

1. установчі документи

2. засновницькі документи

3. статут суб'єкта господарювання

20,0

925,0

462,5

462,5

(1250 х 74,00) = 925000 грн.

Завдання 9

На основі даних табл.. 3 здійснити порівняльний аналіз господарської діяльності за звітний рік двох суб'єктів бізнесу і скласти аналітичну довідку (обсяг 1-2 сторінки).

Розв'язок

1) Прибуток (П)

Па = 190 - 52,3 = 137,7

Пб = 159 - 39,4 = 119,6

2) Рентабельність (Р)

Ра =

Рб =

Ра < Рб

3) Товарооборотність (О)

Оа =

Об =

Оа > Об

4) Продуктивність праці Пп

Ппа =

Ппб =

Ппа > Ппб

5) Коефіцієнт чистого прибутку (Кп)

Кпа =

Кпб =

Кпа < Кпб

6) Строк окупності інвестицій (Со)

Соа =

Соб =

Соа > Соб

Аналітична довідка

Аналізуючи господарську діяльність за звітний рік дох суб'єктів бізнесу, можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства А стабільніший, про що говорять такі показники, як прибуток, товарооборотність, продуктивність праці і окупність інвестицій. Проте коефіцієнт чистого прибутку в порівнянні з підприємством Б нижчій на 7,1 тис. грн., а це говорить що на підприємстві А на 7,1 тис. грн. припадає менше прибутку на 1 грн. вкладених інвестицій.

Завдання 10

На основі даних табл.. 4 обґрунтуйте рішення щодо вибору підприємства (А або Б) для інвестування коштів в його акції.

Таблиця 4

(тис. грн.)

Варіант

Обсяг продажу

Операційний дохід

Дохід від інших видів робіт

Прибуток після оподатку-вання

Активи

в т.ч. поточні активи

Поточні зобов'я-зання

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

3

3500

3700

150

200

60

90

150

100

1500

2000

690

960

520

790

1) рентабельність активів підприємства (Р)

Ра =

Рб =

Ра > Рб

2) Рентабельність капіталу (Рк)

Рка =

Ркб =

Ркб < Рка

3) Коефіцієнт обороту чистих активів (К)

Ка =

Кб =

Ка > Кб

4) Поточний коефіцієнт ліквідності (Кл):

Кла =

Клб =

Кла > Клб

Завдання 11

На основі даних бізнес-плану (таблиця 5) обґрунтуйте доцільність реалізації підприємницького проекту та можливість повернення кредиту на реалізацію даної ідеї.

Таблиця

Варіант

Ціна одиниці товару, грн.

Обсяг реалізації, шт.

Фінансово-адміністративні витрати в рік, т.грн.

Податки, т.грн.

Накладні витрати в % до реалізації продукції

Сума кредиту, т.грн.

Термін кредиту, роки

% за кредит % в рік

1-й рік

надалі

3

300

20000

40000

240

100

50

3000

1

10

Оцінку наявності грошових коштів на рахунках в будь-який період реалізації проекту доцільно здійснити шляхом складання плану грошових надходжень та виплат за такою формою:

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Прихід

9000

1.1. Продаж

6000

1.2. Кредит

3000

2. Розхід

6640

2.1. Накладні витрати

3000

2.2. Фінансово-адміністративні витрати

240

2.3. % за кредит

300

2.4. Виплата кредиту

3000

2.5. Податки

100

3. Чистий прибуток

2360

4. Закриття балансу

9000

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011