БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Моніторинг виробничої програми підприємства

Моніторинг виробничої програми підприємства

Макіївський економіко - гуманітарний інститут

Кафедра «Економіка підприємства»

Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни «Економічна діагностика»

Моніторинг виробничої програми підприємства

Виконав: Голубов Д. М.

Студент групи: О/З ЕП - 4М

Перевірила: доц. Загорна Т.О.

(посада, І.П.Б. виклад.)

Макіївка, 2010

Оцінка виробничої програми

Виробнича програма підрозділів основного виробництва як сукупність продукції певної номенклатури (конкретного виду), яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів, наведена в Додатку Б.

Оцінимо відповідність виробничої програми наявним на підприємстві потужностям по виготовленню обумовленого виду продукції, від найшовши останню за показниками роботи підприємства за формулою:

, тон

Пв = 170?3 ?(1?7?8,1?52-600-200)

Пв =1095684 тон

Ступінь сформованості виробничої програми оцінимо за коефіцієнтом використання виробничих потужностей підприємства за формулою:

, частка одиниці.

KВП = 1100000 / 1095684 = 1,003

Для оцінки ефективності використання виробничого обладнання при виготовленні певного виду продукції обчислимо коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (), коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (), інтегральний коефіцієнт () та резерв потужності () за формулами:

, частка одиниці,

, частка одиниці

, частка одиниці

, частка одиниці

Обчислимо коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:

, частка одиниці

Обчислимо календарний фонд робочого часу за рік, годин:

Тк = ТЗМ ?nЗМ = 8,1?1 = 8,1

ТД? 8,1= 56,7

ТкТ ?56,7 = 2948,4

Тф= 2148,4?170 =365228

КЕКС = 365228 / 2948,4?170 = 0,73

Обчислимо коефіцієнт інтенсивного використання обладнання:

, частка одиниці

Рф = 1100 000 / 170 = 6470,6 тон

= 2948,4 - 800 = 2148,4 (час роботи одиниці обладнання)

= 6470,6 / 2148,4 = 3,01 тон/час (продуктивність одиниці обладнання)

КІНТ = 3,01 / 3 = 1,004

Обчислимо інтегральний коефіцієнт:

, частка одиниці

КІНТЕГР = 0,73 ? 1,004 = 0,73

Обчислимо резерв потужності:

, частка одиниці

RП = 1 - 0,73 = 0,27

На основі отриманих показників можемо зробити висновок: виробнича програма підприємства за ринковими потребами сформована ефективно.

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства

Баланс робочого часу одного облікового працівника

Показники

Періодичний рафік роботи

днів

годин

1. Календарний фонд

365

2920

- вихідні дні

104

832

- святкові дні

10

80

2. Номінальний фонд робочого часу

251

2008

Планові невиходи з причин:

- основні (чергові) відпустки

24

192

- додаткові відпустки за шкідливість умов праці

4

32

- хвороби та декретні відпустки

3

24

- виконання державних обов'язків

1

8

- цілодобові простої

1

8

- учбова відпустка

1

8

Разом невиходів

34

272

3. Ефективний фонд робочого часу

217

1736

Тривалість зміни

-

8

Розрахунки облікової чисельності основних виробничих працівників (ЧПР) та загального річного фонду оплати їх праці (ФОППР) виконуються за вихідними даними, наведеними у Додатку В і Б.

Обчислимо штат основних виробничих працівників (їх облікова чисельність):

,

ЧПР = 2 050 000 / 1736 ? 1,05 = 1125 прац.

Обчисливши потрібну чисельність виробничих працівників, розподілимо на відповідні категорії, тобто на основних виробничих працівників (ЧОСН), допоміжних працівників (чдоп) та черговий і ремонтний персонал (ЧРЕМ) за відсотковими даними, наведеними в Додатку В.

ЧОСН = 1125 ? 65% / 100% = 731 прац.

ЧДОП = 1125 ? 25% / 100% = 281 прац.

ЧРЕМ = 1125 ? 10% / 100% = 113 прац.

Річний фонд оплати праці виробничих працівників розрахуємо за формулою:

, грн.,

ФОППР ОСН = (1+15% /100) ?4,8 ?1736 ?731 = 7004968 грн

ФОППР ДОП = (1+15% /100) ?3,3 ?1736 ?281 = 1851262 грн

ФОППР РЕМ = (1+15% /100) ?2,5 ?1736 ?113 = 563983 грн

Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства

Групи та професії працівників

Наявна чисельність, осіб

Тарифна ставка за розрядом виконуваних робіт, грн. / годину

Ефективний фонд робочого часу, годин

Тарифний заробіток, грн.

Преміальний відсоток до тарифного заробітку, %

Розмір премії, грн.

Річний фонд заробітної плати, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Виробничі працівники,

в тому числі:

1. Основні працівники

731

1736

4,8

15

0,72

7004968

2. Допоміжні працівники

281

1736

3,3

15

0,5

1851261

3. Черг. та рем. персонал

113

1736

2,5

15

0,38

563983

Разом виробничих працівників

1125

9420213

Для розрахунку загальної чисельності керівників, спеціалістів і службовців скористуємось формулою, отриманою експериментальним шляхом для підприємств лакофарбової галузі хімічної промисловості:

, осіб,

де л - коефіцієнт галузевої специфіки виробництва (для підприємств лакофарбової галузі хімічної промисловості ).

ЧУПР = 0,99 ?11250,677 ?0,6 = 64 осіб

Обчисливши загальну чисельність управлінців, розподілимо на відповідні категорії керівників (чк), спеціалістів (чсп) і службовців (чсл) за обійнятими посадами, скориставшись наведеними в Додатку Д відсотковими даними.

ЧКЕРІВ = 64 ?0,2 = 13

ЧСПЕЦ = 64 ?0,6 = 38

ЧСЛУЖ = 64 ?0,2 = 13

Фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців розрахуємо, виходячи зданих, наведених в Додатку Д і формули:

, грн.,

ФОПКЕРІВ = 1000 ?12 ?(1 + 0,3) = 15600 грн

ФОПСПЕЦ = 900 ?12 ? (1 + 0,3) = 14040 грн

ФОПСЛУЖ = 700 ?12 ?(1 + 0,3) = 10920 грн

Розрахунок річного фонду оплати праці

адміністративно-управлінського персоналу

Посада

Кількість осіб

Місячний оклад, грн.

Преміальний відсоток до окладу, %

Сума премії, грн.

Місячна заробітна

плата, грн.

Річний фонд оплати праці, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1. Керівники

13

1000

30

300

13390

160680

2. Спеціалісти

38

900

30

270

12090

145080

3. Службовці

13

700

30

210

9490

113880

Разом управлінського персоналу

64

419640

Калькуляція собівартості продукції (фактична)

Найменування продукції _______ Емаль НЦ-132 червона __

Обсяг виробництва за рік (фактичний) ____1100000тон______

Калькуляційна одиниця - 1 натуральна одиниця

№ з/п

Калькуляційні статті

Ціна за одиницю ресурсів, грн.

Витрати

На одиницю продукції

На річний обсяг виробництва

у натуральному вимірюванні

сума, грн.

у натуральному вимірюванні

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Сировина (за видами)

5,05

734,5

3710,9

807950

4081960,3

2

Основні матеріали (за видами)

 

 

 

 

 

3

Допоміжні матеріали (за видами)

1,24

424

526,6

466400

579260

4

Напівфабрикати (за видами)

3,40

310,5

1055,7

341550

1161270

5

Зворотні відходи (відраховуються)

 

 

 

 

 

6

Разом за мінусом відходів

(ст. 1+2+3+4-5)

 

 

 

 

5822490,3

7

Паливо

8

Електроенергія

0,35

1700

595

1870000

654500

9

Пара

 

 

 

 

 

10

Вода

0,03

1578

47,34

1735800

52074

11

Стисле повітря

12

Разом (ст. 7+8+9+10+11)

 

 

 

 

 

13

Заробітна плата основних виробничих працівників

7005

14

Відрахування від зарплати основних виробничих працівників

2663,5

15

Витрати на підготовку та освоєння виробництва

304195

16

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

4716,258

17

Цехові витрати

2078,423

18

Цехова собівартість

Разом за мінусом відходів

(ст. 6+12+13+14+15+16+17)

6143148

19

Загально виробничі витрати

1036354

20

Попутна продукція (відраховується)

21

Виробнича собівартість

Разом за мінусом відходів і попутної продукції

(ст. 18+19-20)

6527

7179502

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства також включає оцінку ступеня витратності виробництва за показником собівартості виготовленої продукції.

Розрахунки виробничої собівартості фактичного обсягу товарної продукції та одиниці продукції здійснимо шляхом підсумовування всіх витрат, які виникають в ході її виготовлення і занесемо до таблиці на основі інформації, що міститься у Додатку З.

Для того щоб знайти загальні витрати у вартісному вираженні на основну сировину та матеріали, напівфабрикати, паливо та енергію (за їх різновидами) в собівартості продукції, скористаємось формулою:

, грн.,

Затрати на сировину:

ССМ =

(95,5?1,19+1,6?6,04+7,8?1,51+15,7?3,74+6,8?26,61+5,3?52,6+20,9?13,55+ 14,6?3,11+31,6?3,99+19,1?2,7+85,2?3,22+310,5?5,67+33,4?1,93+61,3?5,27+ 19,1?2,8+6,1?12,33) ?1100000

ССМ = 4 081 960,3 тис. грн..

Затрати на матеріали:

ССМ = (250 ?1,69 + 74 ?0,05 + 60 ?1,46 + 40 ?0,32) ?1100000

ССМ = 579 260 тис. грн..

Затрати на напівфабрикати:

ССМ = (310,5 ?3,4) ?1100000

ССМ = 1 161 270 тис. грн..

Затрати на електроенергію:

ССМ = (1700 ?0,35) ?1100000

ССМ = 654 500 тис. грн..

Затрати на воду:

ССМ = (1578 ?0,03) ?1100000

ССМ = 52 074 тис. грн..

Амортизаційні відрахування за нормами, встановленими в розділі 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», від середньорічної вартості виробничого обладнання, транспортних засобів та цінного інструменту (тобто II, III та IV груп основних виробничих фондів) (ФСРi), обчислимо за формулою та за даними Додатку М:

, грн.,

В свою чергу середньорічна вартість вказаних об'єктів основних виробничих фондів по групах (ФСРi) обчислимо за формулою:

, грн.,

ФСРі I = 2700 тис. грн.

ФСРі II = 740+200 ?8/12 =873,333 тис. грн.

ФСРі III = 1700 - 340 ?1/12 = 1671,667 тис. грн.

ФСРі IV = 600 - 300 ?1/12 = 575 тис. грн.

Витрати на поточний ремонт виробничого обладнання, транспортних засобів та цінного інструменту (ІІ, III та IV груп основних виробничих фондів), які пропонується взяти в розмірі 5% від їх середньорічної вартості (ФСРi), обчисленої за даними Додатку М:

ФСРі I = 2700 ? 1,05 = 2835 тис. грн.

ФСРі II = 873,333? 1,05 = 917 тис. грн. 6111 ?2% (0,02) = 122,22 тис. грн..

ФСРі III =1671,667 ? 1,05 = 1755,25 тис. грн.

ФСРі IV = 575 ?1, 05 = 603,75 тис. грн.

, грн.,

АI = 2835 ? 0,08 = 226,8 тис. грн..

АII = 917 ? 0,4 = 366,8 тис. грн. 1377,11 тис. грн...

АIII = 1755,25 ? 0,24 = 421,26 тис. грн..

АIV =603,75 ? 0,6 = 362,25 тис. грн..

При розрахунку статті «Цехові витрати» підсумовуємо такі витрати:

1. Фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців (їх річна сума);

2. Відрахування в соціальні фонди;

3. Амортизаційні відрахування (Аi) за нормами, встановленими в розділі 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», від середньорічної вартості будівель і споруд (тобто І групи основних виробничих фондів підприємства);

4. Витрати на ремонт будівель і споруд (тобто І групи основних виробничих фондів підприємства), які в практичному завданні приймаються в сумі 2% від їх середньорічної вартості, обчисленої за формулою та за даними Додатку М;

5. Витрати на охорону праці всіх категорій працівників, наведені в Додатку Л.

1. 419640 грн..

2. 419640? 38% = 159463 грн..

3. 419640+ 159463 + 1377110 + 122220 = 2078423 грн..

Цехова собівартість продукції з урахуванням загальновиробничих витрат утворює виробничу собівартість виготовленої продукції.

На підставі внесеної до таблиці інформації здійснемо аналітичні розрахунки головних витратних показників роботи підприємства:

а) наводимо перелік та обчислимо сума умовно-змінних витрат (СУЗ) у собівартості продукції за формулою:

, грн.,

СУЗ = 5822490,3+7005+2663,5 = 5832158,8 тис. грн..

б) наводимо перелік та обчислимо суму умовно-постійних витрат (СУП) у собівартості продукції за формулою:

, грн.,

СУП = 7179502- 5832158,8 = 1347343,2 тис. грн..

Після розрахунку суми умовно-змінних та умовно-постійних витрат на виробництво продукції обчислимо їх питому вагу в загальній виробничій собівартості продукції за формулами:

,

аУЗ = 5832158,8 / 7179502 ?100% = 81%

,

аУП = 1347343,2 / 7179502 ?100% = 19%

Перед тим, як зробити висновок щодо ефективності виробничої програми підприємства, обчислимо ціну виготовленої підприємством продукції (Цод) за формулою, виходячи із запланованого нормативного рівня рентабельності продукції (Rн):

,

Цод = 6527 ?(1 + 0,35) ?1,2 = 10574 грн.

На основі обчислених показників зробимо висновок щодо матеріалоємності (Мє), енергоємності (Еє), зарплатоємності (ЗПє) та амортизаційної ємності (Ає) досліджуваного виробництва за формулами:

, грн./грн.,

, грн./грн.,

, грн./грн.,

, грн./грн.,

МЄ = 5822490,3 / 7179502= 0,8

ЕЄ = 654500 / 7179502= 0,09

ЗПЄ = 9420,213 + 419,640 / 7179502 = 0,0014

АЄ = 1377,11 / 7179502= 0,0002

На підставі одержаної калькуляції розрахуємо беззбитковий (критичний) обсяг виробництва (QБ) для умов поточного економічного стану підприємства за формулою:

, тонн,

QВ = 1347343,2 / 10,57 - 5,3 = 255663 тон

Ефективний обсяг виробництва продукції (QЕФ) розрахуємо, виходячи із суми планового прибутку (Ппл), що його одержує підприємство при заданому нормативному рівні рентабельності (Rн), тобто за формулою:

, тонн.

QЕФ = 1347343,2 + 2350000 / 5,27 = 701583 тон

Аналіз виробництва в системі «витрати - обсяги виробництва - прибуток» на підприємстві

Для того щоб зробити остаточні висновки щодо ефективності господарювання підприємства у внутрішньовиробничому середовищі в системі «витрати - обсяги виробництва - прибуток», слід визначитися із системою критеріальних показників, за якими буде здійснюватися цей аналіз.

В нашому випадку доцільно буде зупинитися на наступному переліку показників, що визначають ефективність чинного внутрішнього економічного механізму:

а) обсяг виготовленої продукції в натуральному вираженні (виробнича програма підприємства) QФ (дані індивідуального варіанта Додатку Б);

б) обсяг товарної продукції підприємства (ТП), який розраховуємо як добуток ціни одиниці продукції (Цод) на її обсяг в натуральному вираженні (QФ);

в) фондовіддача (fВ), яку розраховуємо шляхом ділення обсягів товарної продукції (ТП) на середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства (ФСР), тобто за формулою:

, грн./грн.

fВ = 11631400/ 2700 + 740+ 1700 + 600 (5740) = 2026

г) фондоємність (), яку розраховуємо як показник, зворотний показнику фондовіддачі, тобто за формулою:

, грн./грн.

fЄ = 5740 /11631400 = 0,0005

ґ) собівартість обсягу виготовленої продукції СЗАГ ;

д) собівартість одиниці виготовленої продукції Сод ;

е) витрати на 1 грн. товарної продукції () розраховуємо шляхом ділення собівартості товарної продукції (СЗАГ) на її обсяг (ТП), тобто за формулою:

, грн./грн.

ZТП = 7179502 / 11631400 = 0,6

є) продуктивність праці виробничих працівників (ПППР) та продуктивність праці всього виробничо-промислового персоналу (ППВПП), розраховуємо шляхом ділення виготовленої товарної продукції (ТП) на кількість виробничих працівників (ЧПР) чи штат виробничо-промислового персоналу (чвпп) за формулами:

, грн./люд.,

, грн./люд.

ПППР = 11631400 / 1125 = 10339 тис. грн.. /чол..

ППВПП = 11631400 / 1125+ 64 (1189) = 9783 тис. грн.. /чол..

ж) фондоозброєність праці () - співвідношення активної частини середньорічної вартості основних виробничих фондів ФСР (II, III, IV) (тобто ІІ, IIІ та IV груп основних виробничих фондів за наведеними в Додатку М даними) і чисельності виробничо-промислового персоналу підприємства (чвпп) - розраховуємо за формулою:

, грн./люд.

fП = 3040000 /1189 = 2557 грн./чол..

з) фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (ПФ), який пропонується розраховувати в цій роботі як різницю між обсягом товарної продукції (ТП), ЇЇ собівартістю (С3АГ), податком на додану вартість (ПДВ), та податком на прибуток (ПП), тобто за формулою. Враховуючи той факт, що підприємство не має жодних пільг і функціонує відповідно до норм чинного законодавства (ПДВ сплачується за ставкою 20%, а податок на прибуток - за ставкою 25%), спрощений варіант розрахунку чистого прибутку наведений у другій частині формули. Отриманий показник чистого прибутку слід порівняти із запланованим прибутком (ППЛ) і зробити висновки.

, грн.

ПФ = (11631400 - 7179502- 11631400/ 6) ? 0,75 = 1884999 грн.

і) фактична рентабельність виготовленої продукції (RФ), яку розраховуємо шляхом ділення фактично отриманого прибутку (ПФ) на сукупні витрати на її виробництво (СЗАГ), і потім порівнюємо з нормативним рівнем рентабельності (Rн), вказаним в Додатку Л:

.

RФ = 1884999 / 7179502?100% = 26%

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011