БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Статистичне вивчення інвестиційної діяльност

Статистичне вивчення інвестиційної діяльност

26

Полтавська державна аграрна академія

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З СТАТИСТИКИ

Тема

Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

Виконав студент

Сілков Євген Олександрович

Полтава-2009

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності
  • 1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності
  • 1.2 Виявлення тенденцій інвестиційної діяльності
 • Розділ 2. Аналіз взаємозв'язків та вивчення факторів впливу інвестиційної діяльності
  • 2.1 Застосування методу аналітичних групувань
  • 2.2 Дисперсійний аналіз
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • ДОДАТКИ
 • Вступ
 • Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки.
 • Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень. Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід України на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність.
 • Обмєктом даного дослідження є інвестиційна діяльність в Україні.
 • Предметом дослідження є вивчення ефективності капітальних вкладень.
 • Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень.
 • Крім того інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Дослідженнями встановлено пряму залежність між темпами зростання ВНП та інвестиціями, бо конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності. Органи державного управління у цих країнах використовують широкий спектр методів її стимулювання:
 • · прискорена амортизація;
 • · раціональна податкова система;
 • · кредити та регулювання банківських процентних ставок;
 • · заохочення лізингу.
 • В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування народного господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб'єктів господарювання та держави. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави.
Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть в перед в економічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому степені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, проходить подальше збільшення виробництва, процес повторюється безперервно. Таким чином інвестиції, що утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. При чому, чим ефективніше інвестиції, тим більше ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри накопичення (при даній його частці), які можуть бути знову вкладеними в виробництво. При достатньо високій ефективності інвестицій приріст національного прибутку може забезпечити підвищення частки накопичення при абсолютному рості споживання. Отже, в широкому розумінні інвестиції є вкладанням капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді.

1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності

Для аналізу динаміки інвестиційної діяльності розглянемо інвестиції в основний капітал за 2002 - 2007 р.р. у фактичних цінах (Додаток А). Ряд динаміки складається з двох елементів: 1) ряду рівнів - це розмір інвестиції в основний капітал у млн. грн.; 2) ряду періодів - це моменти часу, до яких належать рівні ряду - роки. Обидва елементи називаються членами ряду динаміки.Далі розраховуємо аналітичні показники ряду динаміки та заносимо їх у таблицю 1.1.

Таблиця 1 Розрахунок аналітичних показників ряду динаміки

Показники ряду

Символи

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Рівень ряду (інвестиції в основний капітал, млн.грн.)

у

1831

2158

2887

3709

4760

6672

Абсолютний приріст : базисний ланцюговий

х

327

1056

1878

2929

4841

х

327

729

822

1051

1912

Коефіцієнти зростання: базисний ланцюговий

х

1,179

1,577

2,026

2,600

3,644

х

1,179

1,338

1,285

1,283

1,402

Темп зростання: базисний ланцюговий

х

117,9

157,7

202,6

260,0

364,4

х

117,9

133,8

128,5

128,3

140,2

Темп приросту: базисний ланцюговий

х

17,9

57,7

102,6

160,0

264,4

х

17,9

33,8

28,5

28,3

40,2

Абсолютне значення одного процента приросту

х

18,31

21,58

28,87

37,09

47,6

1.Середній рівень інтервального ряду визначається за формулою середньої арифметичної простої з рівнів ряду:

.

Середній рівень моментного ряду розраховується за формулою середньої хронологічної:

2. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою середньої арифметичної простої з ланцюгових приростів:

3. Середній коефіцієнт зростання визначається за формулою середньої геометричною з ланцюгових коефіцієнтів зростання:

.

4. Середній темп зростання дорівнює:

.

5. Середній темп приросту:

.

Таким чином за даними інвестиції у основний капітал за 6 років провели розрахунок середніх значень аналітичних показників ряду динаміки. Середній рівень інтервального ряду склав 3069,4. Середній рівень моментного ряду дорівнює 3012,375. Середній абсолютний приріст склав 968,2 . Середній коефіцієнт зростання дорівнює 1,2951 , оскільки він більше за 1, то він показує, що збільшення показника збільшилося у 1,2951 разів. Середній темп зростання - це коефіцієнт зростання виражений у % і він склав 129,51. Середній темп приросту дорівнює 29,51 і він показує, що на 29,51% рівень інвестицій у основний капітал збільшився відносно базисного рівня.

1.2 Виявлення тенденцій інвестиційної діяльності

Для виявлення загальної тенденції розвитку інвестиційної діяльності будемо застосовувати прийоми укрупнення періодів, розраховувати ковзну середню аналітичного вимірювання. Результати обчислення при проведенні згладжування ряду динаміки способом ковзної середньої заносимо у таблицю 2.

Таблиця 2 Розрахунок ковзної середньої (трьохрічної) динаміки показника

Рік

Рівень ряду

Трьохріччя

Рівень ряду

Приріст середнього рівня

сума за 3 роки

середня за рік

2002

1831

2003

2158

2002-2004

6876

2292

-

2004

2887

2003-2005

8754

2918

626

2005

3709

2004-2006

11356

3785,3

876,3

2006

4760

2005-2007

15141

5047

1261,7

2007

6672

Для 2002-2004 р.р. сума склала: 1831+2158+2887=6876, а середня: 6876/3=2292;

для 2003-2005 р.р. сума склала: 2158+2887+3709=8754, середня: 8754/3=2918, приріст середнього рівня: 2918-2292=626;

для 2004-2006 р.р. сума склала: 2887+3709+4760=11356, середня: 11356/3=3785,3, приріст середнього рівня: 3785,3-2918=876,3;

для 2005-2007 р.р. сума склала: 3709+4760+6672=15141, середня: 15141/3=5047, приріст середнього рівня: 5047-3785,3=1261,7.

Як бачимо з даних, наведених у табл..2, після згладжування загальна тенденція з інвестиційної діяльності проявляється досить виразно. Водночас за такими розрахунками можна більш детально прослідкувати і характер динаміки. Так, показники приросту середнього рівня свідчать про те, що зростання здійснювалося нерівномірно.

Аналітичне вирівнювання рядів динаміки проводиться за допомогою математичної формули, яка найбільш точно відображає загальну тенденцію ряду (пряма лінія).

При вирівнюванні динамічних рядів за допомогою прямої лінії

,

Параметри прямої визначаються за системою рівнянь:

,

Звідки:

;

.

Вихідні та розрахункові дані для дисперсійного аналізу наводяться у таблиці 3.

Таблиця 3 Вихідні та розрахункові дані одно факторного дисперсійного комплексу

Роки

Порядковий номер року

Фактичний рівень показника

Розрахункові величини

Теоретичний рівень показника

n

t

y

ty

t2

a1t

2002

-2

1831

-3662

4

-1481,8

1587,2

2003

-1

2158

-2158

1

-740,9

2328,1

2004

0

2887

0

0

0

3069

2005

1

3709

3709

1

740,9

3809,9

2006

2

4760

9520

4

1481,8

4550,8

Разом

0

15345

7409

10

х

15345

Для 2002 р. розрахункові величини склали: ty = -21831 = -3662, t2 = 4,

a1t = -2740,9 = -1481,8 ; = 3069+740,91831 = 1587,2;

для 2003 р. розрахункові величини склали: ty = -12158 = -2158, t2 = 1,

a1t =-1740,9 = -740,9; = 3069+740,92158 = 2328,1;

для 2004 р. розрахункові величини склали: ty = 02887 = 0, t2 = 0,

a1t = 02887 = 0; = 3069+740,92887 = 3069;

для 2005 р. розрахункові величини склали: ty = 13709 = 3709, t2 = 1,

a1t = 1740,9 = 740,9 ; = 3069+740,93709 = 3809,9;

для 2006 р. розрахункові величини склали: ty = 24760 = 9520, t2 = 4,

a1t = 2740,9 = 1481,8 ; = 3069+740,94760 = 4550,8.

На основі отриманих даних будуємо графік (рис.1), на якому зображується фактичний і вирівняний ряд динаміки.

Рис.1. Динаміка капітальних вкладень досліджуваного підприємства

З наведеного графіку бачимо, що у 2002 і 2006 роках фактичні інвестиції в основний капітал були вищі за теоретичні, а у 2003-2005 р.р. фактичні інвестиції в основний капітал досліджуваного підприємства були нижчі за теоретичні.

Розділ 2. Аналіз взаємозв'язків та вивчення факторів впливу інвестиційної діяльності

Суспільно-економічні явища і процеси перебувають у взаємозалежності та взаємозумовленості. Тому значна частина статистичних показників взаємопов'язані. Для вивчення взаємозв'язків між показниками досліджуваної сукупності будемо застосовувати метод аналітичного групування та дисперсійний аналіз.

2.1 Застосування методу аналітичних групувань

Проведемо аналітичне групування за сумою інвестицій. Будемо використовувати дані з таблиці 20 підприємств (додаток Б). Під час групування використовуємо методику розподілу на групи малої сукупності: сукупність розподіляється за факторною ознакою - сумою інвестицій та за результативною - рівень рентабельності виробництва продукції у % на три групи за кількістю підприємств, при цьому у першу групу входять 25% всіх підприємств, що мають найменше значення групувальної ознаки, в другу - 50%, і в третю - 25% підприємств, і яких значення групувальної ознаки найвище у досліджуваній сукупності. Наводимо групову таблицю 4, у якій зазначимо основні результативні показники та їх аналіз.

Допоміжна таблиця для групування малої сукупності (додаток В). Як свідчать показники таблиці 4, між показниками інвестиції, продуктивністю праці середньорічного працівника та фондовіддачею існує прямій зв'язок. Рівень інвестицій зростає із підвищенням продуктивності праці середньорічного працівника, так у І групі з найнижчим рівнем інвестицій продуктивність праці 1 працівника складає 9,7 тис.грн, у ІІ групі продуктивність праці становить 13,2 тис.грн., а в ІІІ групі є найвищою - 21,36 тис. грн.

Таблиця 4 Аналітичне групування за сумою інвестицій

Показники

Групи підприємств за рівнем інвестицій

Всього, в середньому

І - до 9,6

ІІ - 9,6- 47,5

ІІІ - понад 47,5

Кількість підприємств

5

10

5

Рівень рентабельності виробництва продукції, %

7,2

18

62,52

87,72

Продуктивність праці середньорічного працівника, тис. грн.

9,7

13,2

21,36

44,26

Фондовіддача, тис. грн.

0,4

1,5

3,13

5,03

Взаємозвмязок між рівнем інвестицій і фондовіддачею також простежується чітко. Фондовіддача зростає послідовно у кожній групі із зростанням рівня інвестицій.

2.2 Дисперсійний аналіз

В епоху бурхливого розвитку економіки використання методів математичної статистики в економічних дослідження стає нагальною необхідністю. Застосування дисперсійного аналізу, як і інших імовірносно - статистичних методів, набагато розширює можливості економістів-аграріїв в аналізі виробництва, зокрема рівня інвестицій в основний капітал, й значно підвищує рівень наукового дослідження. Головне призначення дисперсійного аналізу - статистично виявити вплив різних факторів на мінливість ознаки, що вивчається. В даному дослідженні будемо вивчати вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій. Вихідні та розрахункові дані занесемо у таблицю 5.

На підставі даних таблиці визначаємо:

R (для І групи)= 55,1+51,6+68,6+39,2+43,1+11,2+73,6+10,0=352,4;

R (для ІІ групи)=

=6,9+42,1+7,3+66,1+47,5+46,4+6,1+22,2+43,2+6,8+5,5+18,2+

+44,3+6,5+49,5+11,1=429,6;

R (для ІІІ групи)=11,9+22,9+9,6+8,3+27,1+47,5=127,3;

nх (для І групи)=8, nх (для ІІ групи)=16, nх (для ІІІ групи)=6;

(R)2 (для І групи)=124176,62; (R)2 (для ІІ групи)=184522,55; (R)2 (для ІІІ групи)=16202,41;

h (для І групи)=(R)2/nх =15522,08; h (для ІІ групи)=(R)2/nх =11532,66; h (для ІІІ групи)=(R)2/nх =2700,40;

R2(для І групи)=19445,04; R2(для ІІ групи)=18027,03; R2(для ІІІ групи)= =3815,65.

Таблиця 5 Вихідні та розрахункові дані однофакторного дисперсійного комплексу

Показники

Групи підприємств за рівнем інвестицій

Сума

А1 до 16,3

А2 16,3-26,3

А3 понад 26,3

1

2

3

4

5

R(Рентабельність)

55,1

6,9

11,9

51,6

42,1

22,9

68,6

7,3

9,6

39,2

66,1

8,3

43,1

47,5

27,1

11,2

46,4

47,5

73,6

6,1

10,0

22,2

43,2

6,8

5,5

18,2

44,3

6,5

49,5

11,1

R

352,4

429,6

127,3

909,2

8

16

6

30

(R)2

124176,62

184522,55

16202,41

x

h=(R)2/nх

15522,08

11532,66

2700,40

29755,14

R2

19445,04

18027,03

3815,65

41287,72

На підставі даних таблиці визначаємо загальну Cy, факторну Cx, залишкову Cz дисперсії за формулами:

Ступінь впливу факторної ознаки (рівень інвестиції в основний капітал) на результативну ознаку (рентабельність виробництва) розраховується співвідношенням:

Ступінь впливу решти неврахованих факторів на результативну ознаку визначається як:

Число ступенів свободи варіації складає:

де l - кількість груп,

n - кількість підприємств досліджуваної сукупності.

Девіати дорівнюють:

Далі знаходимо критерії вірогідності:

Отриманий критерій Fp = 2,57 порівнюємо з табличним значенням Fm при порогах імовірності p=0,95 та p=0,99:

iмовірність p=0,95, а Fm=3,35,

iмовірність p=0,99, а Fm=5,49.

У нашому дослідженні Fp (2,57)< Fm(3,35). Отже, в досліджуваних підприємствах вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій виробництва виявився недостовірним.

Висновки

В системі відтворення інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки - виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. Інвестиції - це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо).Таким чином, інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов'язано з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів та інших інженерних споруд. Сюди також треба включити витрати на освіту, наукові дослідження та підготовку кадрів. Ці витрати представляють собою інвестиції в “людський капітал”, які на сучасному розвитку економіки набувають все більшого і більшого значення, тому що на сам кінець результатом людської діяльності виступають і будинки, і споруди, і машини, і устаткування, і саме головне, основний фактор сучасного економічного розвитку - інтелектуальний продукт, який визначає економічне положення країни в світовій ієрархії держав.

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть в перед в економічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому степені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопляється, проходить подальше збільшення виробництва, процес повторюється безперервно. Таким чином інвестиції, що утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. При чому, чим ефективніше інвестиції, тим більше ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри накопичення (при даній його частці), які можуть бути знову вкладеними в виробництво. При достатньо високій ефективності інвестицій приріст національного прибутку може забезпечити підвищення частки накопичення при абсолютному рості споживання. У даному дослідженні для аналізу динаміки інвестиційної діяльності розглядалися інвестиції в основний капітал по області за 2002 - 2007 р.р. у фактичних цінах.

За даними інвестиції в основний капітал за 6 років провели розрахунок середніх значень аналітичних показників ряду динаміки. Середній рівень інтервального ряду склав 3069,4. Середній рівень моментного ряду дорівнював 3012,375. Середній абсолютний приріст склав 968,2 . Середній коефіцієнт зростання дорівнював 1,2951 , а оскільки він більше за 1, то він показує, що збільшення показника збільшилося у 1,2951 разів. Середній темп зростання склав 129,51. Середній темп приросту дорівнював 29,51 і він показує, що на 29,51% рівень інвестицій в основний капітал збільшився відносно базисного рівня. Для виявлення загальної тенденції розвитку інвестиційної діяльності застосовували прийоми укрупнення періодів, розраховували ковзну середню аналітичного вимірювання. Після згладжування загальна тенденція з інвестиційної діяльності проявилася досить виразно, показники приросту середнього рівня свідчали про те, що зростання здійснювалося нерівномірно.

Аналітичне вирівнювання рядів динаміки проводили за допомогою прямої лінії , яка найбільш точно відображала загальну тенденцію ряду. Для вивчення взаємозв'язків між показниками досліджуваної сукупності будемо застосовували метод аналітичного групування та дисперсійний аналіз. Проводили аналітичне групування за сумою інвестицій. Під час групування використовували методику розподілу на групи малої сукупності: сукупність розподіляли за факторною ознакою - сума інвестицій та за результативною - рівень рентабельності виробництва продукції. Згідно отриманих даних, між показниками інвестиції, продуктивністю праці середньорічного працівника та фондовіддачею існує прямій зв'язок. Рівень інвестицій зростає із підвищенням продуктивності праці середньорічного працівника, так у І групі з найнижчим рівнем інвестицій продуктивність праці 1 працівника складає 9,7 тис.грн, у ІІ групі продуктивність праці становить 13,2 тис.грн., а в ІІІ групі є найвищою - 21,36 тис. грн. Взаємозвмязок між рівнем інвестицій і фондовіддачею також простежується чітко. Фондовіддача зростає послідовно у кожній групі із зростанням рівня інвестицій. В даному дослідженні вивчали вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій. Визначали загальну Cy =13730,68, факторну Cx=2198,10, залишкову Cz =11532,58 дисперсії.

Ступінь впливу факторної ознаки (рівень інвестиції в основний капітал) на результативну ознаку (рівень рентабельності виробництва) розраховували співвідношенням:

Ступінь впливу решти неврахованих факторів на результативну ознаку визначали як:

Число ступенів свободи варіації склало: де l - кількість груп, n - кількість підприємств досліджуваної сукупності.

Далі знаходили критерій вірогідності:

Отриманий критерій Fp порівнювали з табличними значеннями Fm (p=0,95) =3,35, Fm(p=0,99)=5,49. Отримали, що Fp (2,57)< Fm(3,35).

Таким чином, в досліджуваних 20 підприємствах вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій виробництва виявився недостовірним.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник.- К.: КНЕУ, 2002.- 624 с.

2.
Бугуцький О.А., Опря А.Т., Дорогань Л.О. Статистика: Навч. посіб.- К: Комплекс «Віта», 1999.- 419 с.

3. Герасименко С.С. Статистика.- К.: КНЕУ, 2000.- 467 с.

4. Головач А.В., Єріна А.М., Козирев О.В. та ін.. Статистика: Підручник.- К.: Вища школа, 1993.- 623 с.

5. Горкавий В.К. Статистика: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 1994.- 304 с.

6. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики. Практикум.- К.: Знания, 2002.- 144 с.

7. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.- К.: «Знания», КОО, 2000.- 378 с.

8. Лугіна О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 580 с.

9. Мамоза А.П. Практикум з теорії статистики.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004.- 348 с.

10. Мамоза А.П. Практикум із статистики. Навч. посіб.- К.: Кондор, 2005.- 512 с.

11. Опря А.Т. Статистика ( з програмованою формою контролю знань).- К.: Урожай, 1996.- 448 с.

12. Опря А.Т. Статистика.- К.: Центр літератури, 2005.- 469 с.

13. Про державну статистику: Закон України// Голос України.- 1992.- 21.Х.1992.

14. Статистика (математична статистика, загальна теорія статистики). Методичні вказівки. ПДАА, 2003.

15. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М.Еріна та ін.. За наук. Ред. С.С.Герасименка.- 2-гевид, перероб. і доп.- К.:КНЕУ, 2000.- 467 с.

16. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз. Посібник для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни. (ІІІ частини) - Полтава: ПДАА, 2003.

17. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003.- 623 с.

18. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001.- 32 с.

Додатки

Додаток А

Капітальні інвестиції

Показник

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

у фактичних цінах, млн. грн.

відсотків до загального обсягу

Інвестиції в основний капітал

1831

2158

2887

3709

4760

6672

89,3

87,0

88,4

86,6

81,0

80,5

Вихідні та розрахункові дані для побудови групової та комбінаційної таблиці

№ п/п

Підприємства

Загальна сума інвести-

цій, млн.грн

Вартість основних засобів млн.грн.

Чисель-

ність праців-

ників підпри-ємства, осіб

Виробниц-

тво валової продукції, млн. грн.

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству, млн. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству, млн. грн.

Продуктив-

ність праці середньо-

річного працівника, млн. грн.

Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємс-

тву, млн. грн.

Рівень рентабель-ності виробництва продукції, %

Фондовідачча, млн. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9=6/5

10=7-8

11=(10/4)*100

12=6/4

1

СП "Іскра"

29,8

1 712,0

251

3 071,2

3 499,1

3 106,9

12,2

392,2

22,9

1,8

2

ВАТ "Калина"

40,7

1 656,2

181

3 378,2

3 848,8

3 062,4

18,7

786,4

47,5

2,0

3

ФГ "Козацьке"

22,1

8 946,9

413

2 491,9

2 839,0

2 348,8

6,0

490,2

5,5

0,3

4

СГП "Кремінь"

20,0

9 440,2

405

3 096,0

3 527,3

2 950,6

7,6

576,7

6,1

0,3

5

ЗАТ "Крок"

30,9

8 585,1

374

3 840,6

4 375,6

3 664,1

10,3

711,5

8,3

0,4

6

СГП "Київське"

29,1

8 946,9

413

4 101,5

4 672,8

3 608,0

9,9

1 064,8

11,9

0,5

7

ВАТ "Лан"

19,9

1 330,2

141

3 348,1

3 814,5

3 196,7

23,7

617,8

46,4

2,5

8

СГП "Левада"

18,7

1 371,6

237

3 861,6

4 399,6

3 822,7

16,3

576,9

42,1

2,8

9

АФ "Макароівська"

16,3

1 369,6

203

4 494,5

5 120,6

4 112,0

22,1

1 008,6

73,6

3,3

10

СП "Мрія"

8,8

1 324,9

215

4 716,3

5 373,2

4 464,1

21,9

909,1

68,6

3,6

11

СТОВ "Надія"

5,0

1 463,2

155

4 075,9

4 643,7

3 837,8

26,3

805,9

55,1

2,8

12

ФГ "Нива"

22,0

8 350,4

391

4 512,4

5 141,0

4 574,9

11,5

566,1

6,8

0,5

13

ЗАТ "Обрій"

30,1

8 810,8

383

5 050,3

5 753,8

4 905,2

13,2

848,6

9,6

0,6

14

СС "Партнер"

16,3

8 012,8

354

4 008,8

4 567,3

3 765,5

11,3

801,8

10,0

0,5

22

ВАТ "Устимівка"

34,6

1 391,2

163

2 896,4

3 299,8

2 923,1

17,8

376,7

27,1

2,1

23

ФГ "Шахівське"

18,8

7 515,4

371

2 503,1

2 851,8

2 300,5

6,7

551,3

7,3

0,3

24

СГП ім. "Шевченка"

17,0

7 929,8

364

2 771,2

3 157,2

2 612,0

7,6

545,2

6,9

0,3

25

АО "Явір"

26,3

7 211,5

336

3 101,5

3 533,6

2 733,2

9,2

800,4

11,1

0,4

26

ЗАТ "Яреськи"

24,7

7 515,4

371

2 461,9

2 804,9

2 314,1

6,6

490,8

6,5

0,3

27

АО "Альянс"

23,4

1 583,6

157

3 680,4

4 193,1

3 492,3

23,4

700,8

44,3

2,3

28

СГ ТОВ "Альфа"

22,0

1 632,9

263

3 165,1

3 606,0

2 900,9

12,0

705,1

43,2

1,9

29

СТОВ "Барвінок"

19,2

1 630,5

226

3 864,4

4 402,7

3 628,7

17,1

774,0

47,5

2,4

30

ФГ "Василівське"

10,4

1 577,3

239

4 089,1

4 658,7

3 978,2

17,1

680,5

43,1

2,6

Допоміжна таблиця для групування малої сукупності

Групи підприємств за сумою інвестицій

Підприємства

Показники

Рівень рентабельності виробництва продукції, %

Загальна сума інвестицій, тис.грн

Вартість основних засобів тис.грн.

Чисельність працівників підприємства, осіб

Виробництво валової продукції, тис. грн.

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємс-тву, тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству, тис.грн.

Продуктив-ність праці середньоріч-ного працівника, тис. грн.

Продуктивність праці середньорічного працівника, тис. грн.

Фондовідачча, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І-до 9,6

ФГ "Козацьке"

5,5

22,1

8 946,9

413

2 491,9

2 839,0

2 348,8

490,2

6,0

0,3

СГП "Кремінь"

6,1

20,0

9 440,2

405

3 096,0

3 527,3

2 950,6

576,7

7,6

0,3

ФГ "Нива"

6,8

22,0

8 350,4

391

4 512,4

5 141,0

4 574,9

566,1

11,5

0,5

ЗАТ "Крок"

8,3

30,9

8 585,1

374

3 840,6

4 375,6

3 664,1

711,5

10,3

0,4

ЗАТ "Обрій"

9,6

30,1

8 810,8

383

5 050,3

5 753,8

4 905,2

848,6

13,2

0,6

Всього по

І групі

х

х

125,1

44 133,4

1 966,0

18 991,2

21 636,7

18 443,6

3 193,1

х

х

В середньому по І групі

х

7,2

25,0

8 826,7

393,2

3 798,2

4 327,3

3 688,7

638,6

9,7

0,4

ІІ- 9,6 - 47,5

СС "Партнер"

10,0

16,3

8 012,8

354

4 008,8

4 567,3

3 765,5

801,8

11,3

0,5

ПП "Полтавське"

11,2

14,8

8 350,4

391

3 464,5

3 947,1

3 015,1

932,0

8,9

0,4

СГП "Київське"

11,9

29,1

8 946,9

413

4 101,5

4 672,8

3 608,0

1 064,8

9,9

0,5

АО "Ранок"

18,2

22,9

4 101,1

244

3 835,5

4 369,8

3 625,4

744,4

15,7

0,9

СТОВ "Світанок"

22,2

21,5

4 339,3

290

4 292,8

4 890,7

3 928,8

961,9

14,8

1,0

СП "Іскра"

22,9

29,8

1 712,0

251

3 071,2

3 499,1

3 106,9

392,2

12,2

1,8

ФГ "Травневе"

39,2

10,2

1 396,7

249

2 944,8

3 355,1

2 808,2

546,9

11,8

2,1

СГП "Левада"

42,1

18,7

1 371,6

237

3 861,6

4 399,6

3 822,7

576,9

16,3

2,8

ВАТ "Лан"

46,4

19,9

1 330,2

141

3 348,1

3 814,5

3 196,7

617,8

23,7

2,5

ВАТ "Калина"

47,5

40,7

1 656,2

181

3 378,2

3 848,8

3 062,4

786,4

18,7

2,0

Всього по ІІ групі

х

х

223,9

41 217,2

2 751,0

36 307,0

41 364,8

33 939,7

7 425,1

х

х

В середньому по ІІ групі

х

18,0

22,4

4 121,7

275,1

3 630,7

4 136,5

3 394,0

1 485,0

13,2

1,5

ІІІ-понад 47,5

СГП "Триада"

51,6

5,8

1 440,2

213

3 260,2

3 714,3

2 971,4

742,9

15,3

2,3

СТОВ "Надія"

55,1

5,0

1 463,2

155

4 075,9

4 643,7

3 837,8

805,9

26,3

2,8

ВАТ "Сигма"

66,1

18,8

911,5

148

3 407,5

3 882,2

3 279,3

602,9

23,0

3,7

СП "Мрія"

68,6

8,8

1 324,9

215

4 716,3

5 373,2

4 464,1

909,1

21,9

3,6

АФ "Макароівська"

73,6

16,3

1 369,6

203

4 494,5

5 120,6

4 112,0

1 008,6

22,1

3,3

Всього по ІІІ групі

х

х

54,7

6 509,4

934,0

19 954,4

22 734,0

18 664,6

4 069,4

х

х

В середньому по ІІІ групі

х

62,5

10,94

1301,88

186,8

3990,88

4546,8

3732,92

813,88

21,36

3,13

Всього по сукупності

х

х

403,7

91860,0

5651,0

75252,6

85735,5

71047,9

14687,6

х

х

В середньому по сукупності

х

15,99

20,19

4593,00

282,55

3762,63

4286,78

3552,40

734,38

13,32

1,14

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011