БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

SWOT-аналіз

SWOT-аналіз

7

ЗМІСТ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ

2. SWOT аналіз підприємства та його продукції

2.1 Загальна характеристика і ТЕП підприємства

2.2
SWOT-аналіз підприємства і продукції

ЛІТЕРАТУРА

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ

У період реформування економіки термін "корпорація", "підприємство" стали все частіше використовуватися в засобах масової інформації й у літературі, поступово формуючи уявлення про систему управління, прийнятою підприємствами, як про одну з магічних способів ефективного управління і виходу українських підприємств із кризового стану. Поряд з цим, активна взаємодія з закордонними партнерами змусило українських керівників вивчати досвід підприємств передових країн, а розроблене українське законодавство породило багато питань і сумнівів з цього приводу.

Для успішного функціонування підприємств обов'язкова наявність як мінімум декількох основних умов: розвиненість економіки, освоєнє населенням підприємництво, співіснування різних форм власності, достатня кількість професійних управлінців (менеджерів). Тому без виконання цих умов і доти, поки в масштабах держави (окремого регіону) або в окремій галузі не будуть створені необхідні нормативні й економічні передумови для успішної діяльності підприємств, говорити про ефективну реалізацію принципів управління зарано.

В зв'язку з цим, узагальнення накопиченого за роки економічних реформ досвіду допоможе зрозуміти сутність подій, що відбуваються в українському економічному середовищі. Незважаючи на відносну нетривалість процесу перерозподілу власності в Україні вже можна виділити певні етапи формування структур управління.

Для кожного підприємства розробка стратегії взагалі і, зокрема, фінансової стратегії полягає, як правило, у пошуку найкращого способу адаптації до умов зовнішнього середовища. У цьому зв'язку доцільно розглянути основні показники економіки України, що визначають основні аспекти фінансової стратегії підприємства.[39, c. 124]

Фінансове середовище діяльності підприємств у вітчизняній економіці має свої особливості і відмінності від інших країн. Це пов'язано як зі специфікою вітчизняного законодавства, так і з відносно короткою новітньою історією підприємництва в Україні. У ході трансформації економічного середовища відбувається адаптація до неї підприємств. Зокрема, очікування податкових пільг є однією з найважливіших причин реєстрації великої кількості фінансово-промислових груп, які потім або припинили своє існування, або були поглинені більш ефективними структурами.

На підставі вищесказаного можна дійти висновку, що при здійсненні стратегічного планування й у своїй поточній діяльності менеджмент підприємства повинен враховувати не тільки внутрішні резерви і можливості, але й умови економічного середовища, що є багатофакторним індикатором макроекономічної ситуації в країні і світі. Загальний стан макросередовища оцінюється на основі макроекономічних показників. Набір цих показників досить великий, але найбільший вплив на діяльність вітчизняних підприємств здійснюють такі з них: [27, c.106]

динаміка валового внутрішнього продукту (ВВП) країни;

динаміка валютного курсу;

рівень попиту на виготовлену продукцію;

динаміка фондових індексів;

рівень ставок банківського кредитування;

податкове оточення.

Дані агреговані показники виміряються як по всій економіці в цілому, так і по окремих галузях, тому їх можна вважати досить об'єктивними і використовувати для детального аналізу економічної ситуації, що складається, і умов підприємницької діяльності. З огляду важливості їх впливу на оточуюче середовище організації, розглянемо їх більш детальніше.

Валовий внутрішній продукт країни дозволяє системно оцінити ефективність макроекономічної політики, що проводиться в країні, а також сформулювати основні напрямки діяльності суб'єкта, що господарює. Керівництву підприємства динаміка ВВП подає інформацію про структурні зрушення в економіці і дозволяє визначити можливості для розширення діяльності, сформулювати стратегію діяльності. Транснаціональні корпорації, проводячи порівняльний аналіз ВВП різних країн, одержують можливість оцінити найбільш привабливі регіони для інвестування і сформулювати пріоритети експансії. Ріст валового внутрішнього продукту обумовлений, насамперед, зростанням промислового виробництва. [60, c.178]

Українська економіка, як відомо, має одну дуже важливу особливість - багато підприємств і організацій при здійсненні цінової, витратної або збутової політики в якості одного з головних орієнтирів і індикаторів використовують поточний курс долара. Особливо це стосується експортно-орієнтированих підприємств. В зв'язку з цим, дослідження динаміки валютного курсу є одним з головних інструментів оцінки інфляції і рівня цін. Сьогодні в Україні існує кілька курсів, причому в стабільних умовах вони зближуються, а в умовах дестабілізації починають розрізнятися:

курс Центрального Банку України;

курс Міжнародного Валютного Банку.

Проте, знати поточний курс буває недостатньо. Найчастіше для керівництва суб'єктів, що господарюють, дуже важливо знати значення курсу на найближчі кілька місяців. Прогнозування курсу долара в останні 10-15 років утрудняється впливом різних факторів, що коригують реальний курс. Основними факторами, що визначають дестабілізуючий вплив на курс, є політична ситуація в країні і ситуація на зовнішніх ринках енергоносіїв.

У такий спосіб можна зрозуміти, що при дотриманні умови передбачуваності в політиці, а також при збереженні сприятливих цін на енергоносії, ситуація з курсом залишиться передбачуваною і досить стабільною [55, c.216].

Для оцінки динаміки рівня попиту на виготовлену продукцію можна використовувати різні показники: індекс виручки від реалізації, зведений індекс цін, галузеві індекси цін, індекси цін конкурентів та інших показників. Використання співвідношення цих індексів дозволяє сформувати індекс реального попиту на продукцію конкретного підприємства (IC), що дасть можливість провести аналіз чистої динаміки платежів. У результаті можна отримати відповідь на питання: екстенсивними або інтенсивними причинами викликане зростання обсягу продажів підприємства в грошовому вираженні. Як відомо, формула індексу може бути наступною:

, де

IВP - індекс виручки від реалізації продукції;

IЦ - обраний індекс цін.

Критерій оцінки екстенсивності або інтенсивності може бути наступним:

Індекс фондового ринку (фондовий індекс) є одним з основних показників фондової активності, що, у свою чергу, є індикатором розвитку економіки в цілому. На основі аналізу динаміки фондових індексів можна судити про можливості залучення підприємствами ресурсів для здійснення своєї діяльності. Наприклад, у випадку зростанняіндексу можна здійснювати емісію, тому що на ринок приходять нові ресурси, власники яких зацікавлені в їхньому розміщенні. [ 60, c.180]

Необхідно відзначити, що в розвинених країнах фондові індекси є одним із самих об'єктивних індикаторів ділової і фінансової активності в країні, однак у даний час в Україні фондовий ринок не повною мірою відбиває реальний стан справ у національній економіці.

Для здійснення своєї діяльності, підприємство залучає ресурси, як правило, не тільки за рахунок емісій, але і за рахунок одержання кредитів. У цьому сенсі дуже важливим показником, що характеризує стан економічного середовища, є рівень ставок банківського кредитування. Як відомо, чим вище ставки, тим менш привабливими є довгострокові інвестиції і більш привабливі короткострокові операції. Таким чином, аналізуючи динаміку і стан ставок банківського кредитування можна прогнозувати стратегічні напрямки діяльності підприємства.

[ 55, c.219]

Як відомо, будь-який банк має кілька основних джерел залучення засобів, плата за які в остаточному підсумку визначає його кредитну політику. У цьому зв'язку хочеться відзначити наступне.

Іноді на ринку гривневих міжбанківських кредитів спостерігаються значні коливання ставок. Різкі підвищення вартості міжбанківських кредитних ресурсів викликані календарними ефектами й акумуляцією комерційними банками грошових ресурсів напередодні первинних аукціонів по розміщенню облігацій.

Головні цілі податкової реформи, що полягають у зниженні рівня податкового тягаря, спрощенні податкової системи і наданні їй більш справедливого характеру, у значній мірі досягнуті. У результаті законопроекти закріплюють серйозні зміни в українській податковій системі. Розглянемо деякі основні зміни, що стосуються оподатковування підприємств.

Важливим питанням є правила територіальності при сплаті ПДВ, у тому числі при експорті й імпорті. [2, c.400 ]. Деякі держави здійснюють постійний тиск на Уряд України з метою змусити її перейти на принцип країни призначення у взаємній торгівлі при визначенні бази оподатковування.

Такий перехід може привести до деяких утрат для українського бюджету через позитивне сальдо торгівлі з цими державами, а також через відсутність обладнаного митного кордону України (що відкриває широкі можливості для зловживань з використанням помилкового експорту).

У порівнянні з нині діючим законодавством відбулися зміни, які в цілому відповідають духу податкових реформ, пропонованих Урядом України, що полягають у зниженні податкового тягаря на економіку.

Наприклад, на сьогоднішній день індексація ставок на алкогольну продукцію була зроблена в меншому обсязі, ніж прогнозні темпи інфляції, що, з огляду на специфічний характер акцизів, істотно знизить податкове навантаження на платників акцизів. Крім того, було прийняте рішення розділити сплату акцизів на алкогольну продукцію між її виробниками й організаціями, що займаються її оптовою реалізацією.

2. SWOT аналіз підприємства та його продукції

2.1 Загальна характеристика і ТЕП підприємства

Таблиця 2.1.

Загальна характеристика та ТЕП

підприємства ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”

№№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Характеристика, значення

2004 рік

2005 рік

1.

Юридичний статус

-

Товариство з обмеженою відповідальністю

2.

Форма власності

-

Приватна

3.

Спеціалізація

-

Безалкогольні напої

4.

Обсяг виробленої за рік продукції

млн. грн.

1,1

1,3

5.

Обсяг реалізованої за рік продукції

млн. грн.

0,7

0,8

6.

Активи підприємства

млн. грн.

11,9

13,1

7.

Рентабельність

%

8,6

8,5

8.

Амортизаційні витрати

млн. грн.

0,1

0,1

9.

Банківська заборгованість

млн. грн.

0,1

0,1

10.

Обсяг капіталовкладень

млн. грн.

0,3

0,4

11.

Відрахування у обов'язкові та благодійні фонди

млн. грн.

0,1

0,2

12.

Середні витрати виробництва

млн. грн.

0,1

0,1

13.

Розмір оборотних коштів

млн. грн.

0,3

0,4

14.

Рівень конкурентоспроможності продукції

част. один.

0,95

0,95

15.

Технічний рівень виробництва

част. один

0,85

0,85

16.

Технічний рівень продукції

част. один

0,95

0,95

17.

Оцінка організації служби маркетингу

бали

2

2

18.

Ринки збуту продукції:

Внутрішні регіональні

Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Житомирська області

1.

Зарубіжні

Росія, Польща, Білорусія

19.

Вид попиту на продукцію

Сезонний

20.

Диверсифікацій на діяльність

Підприємство виготовляє лише один вид продукції

ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” - це підприємство, добре відоме як запорізькій області, так і за її межами. За свою довгу історію існування, а було засноване підприємство в 1964 році, воно зуміло завоювати довіру у споживачів до своєї продукції. Хлоридно-натрієва лікувально столова мінеральна вода „Запорізька” є улюбленим напоєм мешканців Запоріжжя.

Лідером серед виробників у Запорізькій області є ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”. Географія збутової політики підприємства ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” розширюється з кожним днем. На сьогоднішній день продукція власного виробництва поставляється по багатьох регіонах України, що знаходяться в межовій зоні Запорізької області. Основним ринком збуту продукції є місцевий ринок, на якому реалізується левова частка вироблених продуктів. Підприємство має своїх представників у кожній області України. А на експорт мінеральна вода „Запорізька”, яку випускає це підприємство, йде в Росію, Польщу.

Мінеральна вода "Запорізька" розливається в пляшки з харчового поліетилентерефталату власного виробництва. Пляшка виготовляється з преформ-заготовок провідних закордонних і вітчизняних виробників на видувних машинах. Якість сировини, що використовується, підтверджена гігієнічними висновками Міністерства охорони здоров'я України. Стерильні умови виготовлення тари, обробка її ультрафіолетом дозволяє поліпшити якість кінцевого продукту. Завдяки властивостям самої води, використовуваного устаткування і суворого дотримання технологічного процесу мінеральна вода "Запорізька" зберігається без консервантів досить тривалий період - 12 місяців.

Підприємство випускає мінеральну воду в пластмасових пляшках місткістю 0,5, 1,5 і 5 літрів у співвідношенні 15%, 70% і 5%, а також, що є головною відмінністю ВАТ ”Запорізький завод мінеральних вод” в порівнянні з аналогічними виробниками даного регіону, у 0,5 л скляних пляшках. Реалізує підприємство свою продукцію як через оптовиків, так і через дрібних дилерів у співвідношенні 50% на 50%.

Пік продажу припадає на свята - особливо на Новий рік і, звичайно ж, на початок літа.

Дещо пізніше, коли достигають фрукти і овочі, продаж трохи падає. Аналізуючи показники діяльності ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” ми можемо говорити про певне зростання обсягу виробництва продукції в 2005 році в порівнянні з роком 2004 (на 0,2 млн. грн.) і про зростання обсягу реалізації - хоча воно відбувається значно повільнішими темпами, що оцінюється не досить позитивно. Також ми можемо спостерігати неістотне, проте зниження рівня рентабельності (на 0,1%). Позитивним у 2005 році є зростання активів підприємства, що могло бути спричинене збільшенням обсягу капіталовкладень у підприємство, також зростання обсягу оборотних коштів, тобто коштів, які можуть перебувати в обігу.

ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” регулярно приймає участь у різноманітних виставках та ярмарках, неодноразово перемагає у тендерах з якості представленої продукції.

Так нещодавно, на Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” отримало нагороду в номінації „Продовольчі товари”.

2.2 SWOT-аналіз підприємства і продукції

Таблиця 2.2

SWOT - аналіз ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”

(strengths - сила, weaknesses - слабкості, opportunities - можливості, threats - небезпеки)

Слабкі сторони

Сильні сторони

1 Брак масштабних інвестицій

1 Незалежність від усіх постачальників

2 Брак власної інфраструктури збутової мережі

2 Контакти зі спеціалізованими супермаркетами

4 Невелика допомога в організації проштовхування продажу в підприємствах роздрібної торгівлі

3 Торговельні контракти з операторами регіональних ринків

4 Послуги зі складування і транспортування

5 Кваліфіковані кадри

Шанси

Небезпеки

1 Інвестиції в логістичні системи

1 Створення замовниками спільної мережі розповсюдження та проштовхування

2 Поліпшення стану з оборотними коштами

2 Вихід на ринок більшої кількості товаровиробників інших регіонів

3 Відмова від нерентабельних гуртівень, посередників

4 Продаж послуг замість товару: забезпечення експозиції товарів у магазинах тощо

5 Контроль над динамікою продажу

Після проведення SWOT - аналізу ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”, можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, то на мою думку, підприємству варто направити свої зусилля на залучення додаткових інвестицій. Придбання обладнання в лізинг та впровадження його у виробничий цикл дасть можливість підприємству покращити фінансово-господарські показники за умов економічного зростання. Підприємство, використовуючи сучасне технологічне обладнання, буде мати збут на даному ринку продукції.

Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце в процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.

Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; досягти максимальних прибутків; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту та бути завжди конкурентоспроможними на даному ринку продукції.

SWOT - аналіз продукції

п\п

Показники

Оцінка

6

5

4

3

2

1

Загальна маркетингова стратегія

Якість продукції

Дизайн упакування

Транспортування продукції

Асортимент продукції

Ціна продукції (діапазон)

Цінова політика (стратегія)

Система розповсюдження

Проштовхування та реклама

Торгова марка

Public Relations I Publicity

Гнучкість витрат

Система управління

Лікувальні властивості

Продукція ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”

Продукція ВАТ „Свалявські мінеральні води”

6 - еталонний показник

1 - схожість з еталоном мінімальна.

Для проведення SWOT - аналізу продукції ми обрали хлоридно-натрієву лікувально столову мінеральну воду „Запорізька” ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” та лікувально-столову сильногазовану мінеральну воду „Поляна Квасова” ВАТ „Свалявські мінеральні води”. Після проведення аналізу можна зробити висновок, що спостерігається незначна перевага нашої продукції, оскільки, в сумі вибрані нами привабливі сторони продукції ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” переважають привабливі сторони конкурента.

ЛІТЕРАТУРА

Кондрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту:навч.посіб.-Львів.: Кінапрі ЛТД, 2000. -с. 590.

Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента: перю с англ.-М.: Дело ЛТД, 1992.-с. 715.

Менеджмент организации/ ред.Румянцевой З.П.-М.: Инфра-М, 1999.- с.385

Мальцев В.А. Финансовый менеджмент: введение в управление капиталом. Новосибирск, 1998. - с.136.

Немцов В.Д., Довгань Л.Є.Стратегічний менеджмент.-К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. - с.556.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011