БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Управління і структура підприємств

Управління і структура підприємств

9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

РЕФЕРАТ

з дисципліни

„Економіка підприємства”

на тему:

«Управління і структура підприємств»

Виконав: студент групи

Перевірив: старший викладач

Ужгород 2009

План

  • 1. Функції методи управління 3
    • 2. Виробнича структура підпр. та її класифікація 4
    • 3. Хар-ка загальної структури підпр-ва 6
    • 4. Організаційна структура управління цехами 7
    • Література 9
1. Функції методи управління

Управління являє собою д-ть повязану з координацією роботи інших людей.

Функції управління - це обєктивно обумовлені загальні напрями або сфери д-ті, які забезпечують ефективну кооперацію спільної праці.

Функціїуправління:

1. Функція планування. - це процес визначення мети д-ті, передбачення майбутнього розвитку.

2. Функція організації - це процес розподілення завдань, повноважень, відповідності між членами організації для досягнення заг. мети.

3. Функція мотивації. - це процес, який спонукає членів організації до спільних погоджених дій, які забезпечують досягнення заг мети.

4. Функція контролю - процес вимірювання досягнутих за певний період результатів, порівняння досягнутого із запланованим.

Всі ф-ії тісно повязані між собою в єдиному процесі - управління. Реалізація Функції управління здійснюється за допомогою системи методів управління.

Методи управління - це способи впливу на окремих робітників та виробничі колективи вцілому, необхідні для досягнення цілей п-ва.

Є економічні, соц. -психологічні та організаційні методи управління.

Економічні - реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових відносин. Ці методи мають два напрямки реалізації:

1) Формування с-ми оподаткування, визначення амортизаційної політики, формування митної політики, визначення мінімального рівня зарплати.

2) Другий аспект повязаний з використанням таких ек. важелів: фінансування, кредитування, ціноутворення, економічні санкції.

Соц-психологічні - реалізують мотиви соц. поведінки людини. Все більшого значення набувають такі фактори як змістовність, творчий характер праці, можливості для виявлення ініціативи, соц визнання власної праці.

Організаційні - це комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Всі організаційні методи управління поділяються на регламентуючі та розпорядчі.

Регламентуючі - суть полягає в наданні методичної, інструктивної допомоги виконавцям. Розпорядчі - охоплюють розподіл конкретних завдань виконавця, контроль за їх виконанням, проведення нарад.

2. Виробнича структура підпр. та її класифікація

Виробничу структуру скл. виробничі підрозділи п-ва: цехи, дільниці, обслуговуючі господарства, звязки між ними. Побудова виробн структури п-ва відбувається в такій послідовності:

1) визнач. склад цехів п-ва, їх потужність;

2) розрах. площа для кожного цеху і складу;

3) плануються всі транспортні звязки всередині п-ва.

ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА П-ВА

Цех - це адміністративно-відокремлена частина п-ва, де виконані певні роботи.

ЦЕХИ

2. Виробнича дільниця - це сукупність відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно-однорідні роботи.

3. Характерна ознака комбінацької структури - послідовність процесів переробки сировини (металургійна, хімічна). Основу комб ст-ри становлять підрозділи, які виготовляють завершену частку готового виробу(чавун, сталь, прокат).

Фактори, що впливають на в-чу ст-ру:

Галузева приналежість п-ва

Рівень вимог до якості продукції

Тип в-ва(одиничне, серійне, масове)

Характер в-го процесу.

ТИПИ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ

3. Хар-ка загальної структури підпр-ва

ДИРЕКТОР - очолює і керує п-вом.

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР(перший заступник директора) - науково-дослідні та експлуатаційні роботи, відповідає за upgrade.

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ - економічна служба, організація планової роботи, зарплата.

НАЧАЛЬНИК В-ВА - забезпечення виконання планів ви-ва.

ВИРОБНИЧИЙ ВІДДІЛ - розробка оперативних планів випуску продукції для цехів.

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З КОМЕРЦІЙНИХ ПИТАНЬ - маркетингові ф-ції, вивчення попиту, ринків збуту, реклама.

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З КАДРОВИХ ПИТАНЬ - підбір персоналу

БУХГАЛТЕРІЯ - облік п-ва, дотримання фінансової дисципліни, розрахунки.

ВІДДІЛ ТЕХН КОНТРОЛЮ - виконює Функціїконтролю якості продукції.

Організація управління.

ЛІНІЙНА

ФУНКЦІОНАЛЬНА

ЛІН-ФУНКЦІОН

ДІВІЗІОНАЛЬНА

МАТРИЧНА

Кожний підлеглий має лише 1-го керівника, що виконує всі адмін та спец ф-ії у підрозділі.

ПЕРЕВАГИ:

Чіткість взаємовідносин

Надійний контроль

Оперативність підготовки та реалізації рішень

Кожний підрозділ отримує розпорядження одночасно від кількох керівників функц підрозділів п-ва. Виконавці підпорядковані одночасно всім ф-м керівникам.

НЕДОЛІКИ:

Суперечливі стани

Дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а ф-ні відділи апарату управління лише допом лін керівник.

ПЕРЕВАГИ:

Підвищення ефективності роботи функ підрозділів

Швидка реалізація управлінських рішень.

Кожен ви-й підрозділ має сою власну структуру управління, що забезпечує його автономне функціонування. Лише кілька стратегічних ф-й централізовані на рівні адміністрації.

ПЕРЕВАГИ:

Гнучке реагування на зміни в зовн сере-щі

Швидке прийняття упр рішень

НЕДОЛІКИ:

Збільшується чисельність апарату упр.

Разом з лін керівн п-ва та ф-м апаратом упр виділяєть ще тимчасові ланки - проектні групи, тимчасово підпорядковані керів проекту. (п-ва з великою к-тю виробництв обмеженого життєвого циклу).

4. Організаційна структура управління цехами

Створення цехів вважається доцільним на тих ділянках в-ва, де зайнято не менше 100 чоловік, а на в-ві з важкими умовами праці понад 80 чол. При начальнику цеху створюється апарата управління. В цехах з чисельністю понад 300 - 400 чол передбачається посада замначальника по в-цтву. В цехах з неперервним процесом в-ва (металургійна, хім пром), є змінні начальники цехів. У великих цехах створюється виробничо -диспечерське бюро, а аткож бюро організації праці та заробітної плати. Низовою ланкою в структурі цеху являється дільниця яку очолює майстер. Він несе відповідальність за виготовлення продукції, дає всі вказівки на роб місці

Література

Економічна енциклопедія: У 3 т. - К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

Історія економічних вчень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. - К., 2001. - Розд. III.

Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. - Ч. II. - 4.1-4А.

Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економіч аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416с.

Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища шк., 1992.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання, 2000.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - Київ: КНЕУ, 1999. - 132с.

Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Світ, 1998. - 208 с.

Рішап Ж. Аудіт і аналіз господарської діяльності підприємства. / Під ред. Л.П. Белих - М.: "Аудит ", 2001

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011