БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Розробка програми стимулювання збуту для підприємства

Розробка програми стимулювання збуту для підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Звіт про проходження практики

на приватному підприємстві "Резерв-1"

Харків - 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПП "РЕЗЕРВ-1"

2. практични завдання, що виконувались під час проходження практики

висновки

ДОДАТКИ

ВСТУП

У нових ринкових умовах господарювання підприємства особисто відповідальні за результати власної діяльності. Основна мета виробництва полягає в забезпеченні споживача необхідною продукцією (послугами) у певні терміни, певної якості, з мінімальними витратами. Це потребує адекватних змін у підготовці кадрів. У процесі проходження практики увага повинна акцентуватися на розвитку творчих здібностей, самостійності, умінні приймати рішення та працювати в колективі. Варто зазначити,що у період проходження практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей.

Мета проходження виробничої практики -- ознайомитись безпосередньо на підприємстві з виробничим процесом, закріпити, поглибити та систематизувати знання і вміння, отримані при вивченні циклу теоретичних дисциплін ("Маркетинг", "Міжнародний маркетинг", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингова цінова політика", "Маркетингова політика комунікацій", "Маркетингові дослідження" та ін.), а також здобути певний практичний досвід.

Основні завдання виробничої практики:

- ознайомитись з виробничою діяльністю суб'єкта підприємництва;

- сформувати практичні навички економічної діяльності на підприємстві;

- ознайомитись з низовим і середнім рівнем управління в різних підрозділах підприємства;

- набути навичок самостійної практичної діяльності з вибраної спеціальності.

Також за час проходження виробничої практики слід виконати індивідуальне завдання,яке полягає в розробці програми стимулювання збуту продукції для підприємства.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА пП "Резерв-1"

Загальна характеристика і організаційна структура ПП "Резерв - 1"

ПП " Резерв - 1" є підприємством з приватною формою власності. Підприємство організоване і зареєстроване в 1991 році і має шістнадцять років досвіду роботи в індустрії автоматизованих адресних систем . Підприємство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту; має самостійний баланс, може мати поточні та депозитні рахунки, у тому числі в іноземних банківських установах. Підприємство має право у встановленому порядку укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, зокрема, підприємство має право:

· здійснювати реалізацію своєї продукції, інших матеріальних цінностей, об'єктів інтелектуальної власності на основі прямих угод, через товарні біржі, мережу власних торгових підприємств;

· реалізовувати свою продукцію (товари), майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - за державними цінами і тарифами, в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовувати контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку;

· користуватись банківськими кредитами на комерційній договірній основі;

· створювати на території України та за її межами філії, відділення, представництва відповідно до чинного законодавства;

· бути суб'єктом інвестиційної діяльності;

· продавати, обмінювати, надавати у позику, передавати безоплатно у тимчасове користування або власність належне йому устаткування, транспортер засоби, інвентар та інші матеріальні цінності за винятком тих, які не можуть бути у їх власності, юридичним та фізичним особам;

· підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, необхідності збільшення доходу (прибутку);

· підприємство самостійно використовує свій прибуток (дохід);

· підприємство будує свої відносини з іншими підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів (угод, контрактів);

· підприємство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, розпорядок робочого дня, тривалість оплачуваних відпусток, які не можуть бути меншими за встановлених для відповідних категорій робітників та службовців;

· підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав;

· підприємство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями у безготівковому та готівковому порядку відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України;

· та інш.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані в обсязі та у порядку, встановленому чинним законодавством України, органам державної статистики. Підприємство використовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності (згідно з Указом Президента України від 3 липня 1998 року "Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" з додатковими змінами відповідно до Указу Президента від 28 червня 1999 p.), а саме:

· єдиний податок - 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

· спрощена форма бухгалтерського обліку - форми Ф-1М "Баланс", Ф-2М "Звіт про фінансові результати".

Ідентифікаційний код по єдиному державному реєстрі податкового обліку України ( ЄДРПОУ ) - 21268014.

Види діяльності ПП "Резерв - 1" за КВЕД ( класифікація видів економічної діяльності ):

29.24.1 Виробництво інших машин та устаткування загального призначення

33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

73.10.2 Дослідження і розробка в галузі технічних наук

45.31.0 Електромонтажні роботи

51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням

52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

Основними видами діяльності підприємства є наступні:

- виготовлення електронних виробів;

- розробка автоматизованих систем збору даних з первинних приладів тих, що мають імпульсний вихід (лічильників холодної і гарячої води, лічильників електроенергії і обчислювачів теплової енергії) ;

- розробка програмного забезпечення.

Підприємство є власником інтелектуально й власності на програмне забезпечення для наступних виробів:

1. Сповіщувачів і блоків адресної пожежної сигналізації "ФОТОН-П" і "Омега";

2. Адресної автоматизованої системи збору і обробки даних по обліку витрат холодної і гарячої води, тепла і електроенергії (АСЗОД).

Підприємство розробило і виробляє :

- Всі типи сповіщувачів і блоків для адресної пожежної сигналізації "ФОТОН-П" і "Омега".

- Прилади управління і складальники даних для адресних систем збору і обробки даних по енергоресурсах (АСЗОД) .

На підприємстві введена система менеджменту якості вимог міжнародного стандарту ІSO 9001:2000.

Організаційна структура управління П П "Резерв - 1 " наведена у додатку 1.

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ:

м. Київ:

НПП "Спецпожсервіс", Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетськая, 20/1

ПКК "Інжиніринг Систем", Україна, м. Київ, Ін. Червонозоряний, 136,к.105

м. Дніпропетровськ:

ТОВ "МАРС-А", Україна, 49049, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана,63

м. Луганськ:

ТОВ ПК "Пожавтоматика", Україна, 91022, м. Луганськ, вул. Куракина,14

м. Львів:

ЧП "Професійні Системи Безпеки", Україна, 79058, м. Львів, пр.Черновола, 59

м. Харків:

КП "Харківспецсервіс", Україна, 61018, м. Харків, вул. Деревянко, 3

м. Хмельницький:

ЧМП "СПЕЦТЕХНІКА ГРУП", Україна, 29000, р. Хмельницький, вул. Шевченка, 34, оф. 307

РОСІЯ:

ВАТ "МЕРИДІАН", Росія, 197198, м. Санкт-Петербург, вул. Блохина,19.

ПП "Резерв - 1" - лауреат Всеукраїнського конкурсу Кращі підприємства Україні в номінації "Електронна промісловість". Також має наступні відзнаки :

- диплом участі в сьомій міжнародній спеціалізованій виставці "ПОЖЕКСПО 2007" ;

- нагорода міжнародної спеціалізованої виставки "ПожТех - 2007" (Технології пожежної безпеки) "за розробку та виробництво високоефективної адресної системи пожежної сигналізації та системи управління пожежогасінням "Омега"" ;

- диплом переможця конкурсу "На найкращу продукцію у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру "в номінації" ЗАСОБИ СИГНАЛІЗАЦІЇ І АВТОМАТИКИ" за продукцію " Компоненти системи адресної пожежної сигналізації "Омега"", що проводився в рамках шостого міжнародного виставкового форуму "Технології захисту - 2007" (3 - 5 жовтня 2007 р.) в м . Києві;

- диплом переможця конкурсу "На найкращу продукцію у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" в категорії "ЗАСОБИ СИГНАЛІЗАЦІЇ І АВТОМАТИКИ" в номінації "КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ", що проводився Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в рамках п'ятого Міжнародного виставкового форуму "Технології захисту - 2006" (11 - 14 жовтня 2006 р.) в м . Києві;

- диплом участі в другій Міжнародній конференції " Актуальні питання забезпечення пожежної безпеки в Україні ", що відбувалася у м . Ялта ( 04 - 07 жовтня 2006 року ), організатором якої було МНС України, а партнерами виступали компанії BOSH, SIEMENS, ВЕНБЕСТ ;

- диплом учасника четвертого Міжнародного виставкового форуму "Технології захисту - 2005" (29 листопада - 2 грудня 2005 р.);

- диплом за участь і нагорода "за розробку та виробництво високоефективної адресної системи пожежної безпеки "Омега" у Міжнародному виставковому форумі "Технології захисту - 2004" (27 - 30 жовтня 2004 р.);

Варто зробити висновок, що завдяки особистому досвіду співробітників фірми, участі у найбільш відомих в Україні та світі спеціалізованих форумах, виставках, конкурсах ПП "Резерв - 1" набуло широких зв'язків в Європі і світі по постачанню сучасних комплектуючих. Таким чином, фірма зможе задовольнити вимоги кожного споживача. Споживачами продукції ПП "Резерв - 1" є наступні групи:

населення;

комунально-побутові й бюджетні підприємства й організації;

промислові та інші госпрозрахункові підприємства;

приватні підприємства;

підприємства-посередники .

Опис продукції, що виробляє ПП " Резерв - 1 "

Система адресної пожежної сигналізації "Омега"

Система адресної пожежної сигналізації "Омега" відповідає вимогам міжнародного стандарту EN 54, Гостам і вимогам морського Регістра до пожежних систем і призначена для сигналізації про виникнення пожежі по ознакам появи диму, полум'я, підвищення температури. Технічні і функціональні можливості системи "Омега" дозволяють створити високонадійні розподілені і легко масштабовані системи пожежної сигналізації об'ємом від одиниць до чотирьох тисяч сповіщувачів . Висока достовірність виявлення пожежі, дубльовані канали зв'язку між приладами, повний контроль виконавчих пристроїв, наявність вибухобезпечного виконання дозволяють використовувати систему "Омега" на промислових підприємствах, критично важливих об'єктах, готельних комплексах,адміністративних будівлях, офісах, складських приміщеннях. Система адресної пожежної сигналізації "Омега" забезпечує:

- Найнижчі витрати з розрахунку на одиницю площі, що захищається, для середніх і великих об'єктів за рахунок модульної структури

- Захищений дубльований протокол обміну по каналу зв'язку між приладом управління і приладами розширення

- Мікропроцесорний аналіз сигналу в шлейфах сигналізації для запобігання саботажу

- Управління пристроями автоматичної пожежогасінні, сповіщення, димоудаленія кондиціонування та ін.

Можливість об'єднання десятків систем "Омега" в єдиний комплекс, керований з ПЕВМ.

АСЗОД

Автоматизована система збору і обробки даних (АСЗОД), яка дозволяє організувати облік по наданню послуг населенню з водотеплопостачання, електропостачання і водовідведення в повній відповідності з Правилами, що діють, де:

ОЛВТЕЕ - обчислювач лічильника води, теплової і електричної енергії, далі по тексту обчислювач, має 8 виконань і призначений для збору і обробки

даних отримуваних від наступних блоків:

БЗД ПХВ - блок збору даних по холодній воді по будинку;

БЗДП ГВ - блок збору даних по гарячій воді по будинку;

БЗДП ЕЕ - блок збору даних по електричній енергії по будинку;

БЗДП ТЕ - блок збору даних по тепловій енергії по будинку;

БЗДК - блок збору даних по квартирі має чотири входи.

загальна кількість, сполучених в систему обчислювачів може складати до 64 одиниць.

ОЛВТЕЕ (виконання 01-04) мають буквено-цифрову індикацію, клавіатуру світлодіодну і звукову сигналізацію, які рекомендуються до використання в будинках з черговим персоналом.

ДП - дистанційний пульт збору інформації або персональний кишеньковий комп'ютер (Palm, PSION, Pocket РС).

У всіх виконань обчислювачів є вбудований АПС, який забезпечує безперебійну роботу обчислювача при зникненні мережі ~220В впрдовж не менше 12 годин.

ОЛВТЕЕ (виконання 01-08) забезпечує збір і обробку даних з первинних приладів, що встановлюються в цілому на дім, для розрахунку об'єму наданих послуг з наступних показників:

Існує можливість передачі даних на ПЕВМ (по Rs485 інтерфейсу) або безпосередньо з персонального кишенькового комп'ютера PSION, Palm.

При використанні ПЕВМ, можливе отримання і передача в електронному вигляді через модем або на паперовому носієві наступної інформації:

1. Почасового архіву за 70 діб;

2. Добового архіву за 370 діб;

3. Даних про споживача і про встановлені прилади обліку (серійний номер початкові свідчення, дата останньої госповерки і др.);

4. Квитанції про спожиту кількість енергоносіїв за минулий платіжний

період.

Стан ринку засобів охоронно-пожежної сигналізації (ОПС)

На цьому ринку очікуються показники зростання, що виражаються двозначним числом відсотків - особливо у всьому, що стосується встановлення адресних пристроїв і безпровідних систем.

За даними спеціалістов компанії "MTI Системи Безпеки", протягом 2007 р. у 52 % компаній витрати на встановлення систем пожежної сигналізації зросли від 1 до 10 % порівняно з 2006 р., у 27 % компаній - від 11 до 20 %, у 13 % компаній - від 20 % і вище.

Можливості для роботи в області пожежної сигналізації просто величезні, бо на комерційному ринку і не тільки, як і раніше ведеться інтенсивне будівництво, а це вигідно компаніям, що виробляють і продають ОПС.Перспектива розвитку ринку безпеки, а також ринку пожежної сигналізації, прив'язана до темпів зростання економіки країни в цілому. З удосконаленням базових показників розвивається і сегмент безпеки, який поступово переорієнтувався з простих рішень на складніші, комплексні, глобальні на всіх етапах введення системи в експлуатацію. Ринковий попит на системи пожежної сигналізації, а також системи безпеки в цілому залежить від тенденцій розвитку ринку комерційній нерухомості. Активне будівництво торгових,офісних, житлових площ стимулює збільшення асортименту устаткування пожежної сигналізації.

Відповіді на питання до експертів: "Як би Ви оцінили стан і можливості ринку систем протипожежних сигналізацій на 2008 рік ?" розподілилися таким чином, як зображено на діаграмі.

Тобто ми можемо зробити висновок, що більшість експертів оцінює стан і можливості ринку систем протипожежних сигналізацій на 2008 рік як "ДУЖЕ ДОБРЕ", отже для підприємств,які виробляють і продають системи протипожежних сигналізацій, має сенс розробляти заходи щодо закріплення на ринку, перш за все шляхом пожвавлення свого збуту.

Рисунок 2. Стан і можливості ринку систем протипожежних сигналізацій на 2008 рік

До найбільш відомих на ринку України і Харкова виробників саме адресних систем протипожежних сигналізацій (АСПС) варто зазначити такі :

- ТОВ "Бучанський завод Веда", що виробляє АСПС "Адрес - 400;

- НВП "Меридіан", що виробляє АСПС "Фотон - А";

- ТОВ "Охоронні системи", що виробляє АСПС "ADR-3000";

- ЗАТ "АЛАЙ", що виробляє АСПС "АЛАЙ С-А";

- СУНП "ПРОМЕТЕКСУКРАЇНА ЛТД", що виробляє АСПС "Algo Rex";

- НТЦ "Охоронні системи", що виробляє АСПС "GST - 500".

Основним конкурентом ПП "Резерв - 1" на українському і харківському ринках є НВП "Меридіан", що виробляє АСПС "Фотон - А", бо всі останні з вищенаведених фірм мають набагато вищі ціни на свою продукцію порівняно з ПП "Резерв - 1" та НВП "Меридіан". Якщо ж порівнювати між собою ПП "Резерв - 1" та НВП "Меридіан", то все ж саме "Резерв - 1" має нижчу ціну на свій прилад завдяки тому, що є широкі зв'язкі по постачанню сучасних комплектуючих, тому існує можливість вибору поміж багатьох парнерів,з якими "Резерв - 1" співпрацює на основі кооперації. НВП "Меридіан" не має настільки ж широкого кола зв'язків, тому варіації щодо ціни суттєво обмежені. Також велику роль у сприйнятті покупців відіграють клієнти, яким фірму рекомендують такі ж клієнти задоволені роботою. І, можливо,одним з найважливіших чинників збільшення продажів ПП "Резерв - 1" виступають нагороди у престижних спеціалізованих конкурсах цієї галузі, бо на них звертається велика увага потенційних покупців (що, доречні, прибувають з таких країн: Росія, Білорусія, Польща, Словакія, Австрія, Чехія, Італія, Молдова, Узбекістан, Італія ), які за свої гроші бажають мати найкраще і найвідоміше.

Аналіз фінансового стану ПП "Резерв - 1" за формою 1М "Баланс"

Баланс ПП "Резерв - 1" за формою 1М наведений у додатку 2.

Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку балансу. На початок 2007 року загальна вартість майна складає 880, 1 тис. грн., на кінець 2007 року - 307, 4 тис. грн.

Вартість необоротних засобів на початок 2007 року складає - 64,4 тис. грн., на кінець 2007 року - 69, 7 тис. грн.

Вартість оборотних засобів на початок 2007 року складає - 815, 7 тис. грн., на кінець 2007 року - 237, 7 тис. грн., тобто спостерігається зменшення оборотних засобів на 578 тис. грн. (29, 14 %).

Загальна вартість майна зменшилась на 572, 7 тис. грн., або на 35 %.

Дані, що наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного та позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот підприємства довгострокових та короткострокових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, направлені на формування майна підприємства.

Нерозподілений прибуток на кінець року зменшився на 35, 4 тис. грн. (83, 6 %).

У четвертому розділі "Поточні зобов'язання" ми спостерігаємо зникнення кредиторської заборгованості та зменшення поточних зобов'язань по розрахунках з бюджетом, ліквідовано заборгованість із внутрішніх розрахунків, що була на початок періоду. Разом це привело до зменшення четвертого розділу пасиву на 35 %.

Як можна побачити із розрахунків, на початок 2007 року підприємство залежало від зовнішніх кредиторів (24 % від усіх коштів складав власний капітал). На кінець 2007 року ситуація змінилася в кращий бік, і у загальній сумі капіталу на кінець 2007 року стало трохи більше власних коштів - 58 %.

Розрахунок коефіцієнту фінансового ризику на початок року свідчить про несильну залежність підприємства від зовнішніх інвесторів, а на кінець року цей коефіцієнт ще зменшився і показує, що на 1 гривню власних коштів приходиться 0,7 грн. запозичених.

Нормальною вважається ситуація, коли коефіцієнт маневреності в динаміці незначно збільшується. В даному випадку коефіцієнт збільшується в динаміці. Якщо його значення наближається до одиниці, це значить, що власники повністю фінансують своє підприємство. В нашому випадку таке значення є позитивною тенднцією.

Як видно з наведеного розрахунку, коефіцієнт загальної ліквідності на кінець 2007 року знаходиться в межах оптимального значення, тобто оборотних активів достатньо для погашення короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт проміжної ліквідності також знаходиться в межах оптимального значення.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початку 2007 року менше нормального рівня. Виходячи з даних розрахунків, можна зробити висновок, що у підприємства недостатньо грошових коштів і його фінансовий стан на початку року дуже нестабільний,але на кінець періоду показник вже наближається до нормального рівня, що слід сприймати як позитивну тенденцію.

При оцінці ліквідності підприємства варто також мати на увазі, що різні показники ліквідності не тільки дають характеристику стабільності фінансового стану підприємства при різному ступені обліку ліквідності коштів, але й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Наприклад, для постачальників сировини й матеріалів найбільший інтерес представляє коефіцієнт абсолютної ліквідності. Банк, що дає кредит підприємству, більше уваги приділяє проміжному коефіцієнту ліквідності. Покупці в більшій мірі оцінюють ліквідність підприємства за коефіцієнтом загальної ліквідності.

Коефіцієнт загальної ліквідності застосовується також у тому випадку, коли необхідно оцінити зміни фінансової ситуації на підприємстві з погляду ліквідності, а також при виборі найбільш надійного партнера з безлічі потенційних партнерів на основі звітності.

З проведених розрахунків можна зробити висновок, що підприємство є достатньо надійним за всіма основними показниками і є цілком прийнятним партнером для постачальників, банків і покупців.

2. практични завдання, що виконувались під час проходження практики

За час проходження практики на підприємстві слід виконати розробку програми стимулювання збуту для підприємства.

При розробці програми по просуванню товару все ширше використовують поєднання декількох засобів стимулювання.

Дослідження в області стимулювання збуту показали, що:

1. В порівнянні з рекламою стимулювання збуту викликає стійкішу і більш легко вимірювану реакцію об'єму продажів;

2. Стимулювання збуту на стабільному ринку привертає чутливих до зміні ціни на товари покупців, які змінюють свої переваги, як тільки з'являється можливість придбати інший товар за нижчою ціною;

3. Стимулювання у формі зниження ціни на товар має лише короткостроковий ефект;

4. Постійні покупці зазвичай не реагують на відповідні дії з боку конкурентів і стійкі в своїх перевагах при правильно організованою програмі стимулюючих заходів в фірмі;

5. Ефективність стимулювання збуту підвищується при координації його заходів з рекламною кампанією. Як показують дослідження, цінове стимулювання проведене одній з фірм, збільшило об'єм продажів лише на 15%;

6. У поєднанні з рекламою показник виріс на 19%, а в комплексі з рекламою і демонстрацією товару на місці продажу - на 24%;

7. Необхідно враховувати, що результати по стимулюванню збуту можуть бути як позитивними, так і негативними.

При розробці всього комплексу заходів по стимулюванню збуту необхідно вирішити: як довго він продовжиться, які заходи стимулювання використовувати, які витрати для цього будуть потрібні, хто конкретно в ньому братиме участь. При оцінці результатів проведеного стимулювання збуту найчастіше порівнюються об'єми реалізації товару до, в процесі і після завершення всього комплексу стимулюючих заходів.

В залежності від обраного типу цільового ринку ми маємо обрати комплекс конкретних заходів стимулювання.

Ми обираємо для проведення заходів стимулювання збуту ринок споживачів і ринок роздрібних торговців .Тепер варто обрати конкретні заходи, спираючись на типи ринків, які будуть стимулюватися.

Для покупців, виходячи з попереднього досвіду та можливостей фірми,ми обираємо демонстрації та премії, бо премії також сприяють створенню рекламодавцеві "привілеїв у споживача", а демонстрації на спеціалізованих виставках надають наступні вигоди: виявлення нових потенційних покупців, підтримка контактів з клієнтурою, представлення нових товарів, знайомства з новими замовниками,збільшення продажів вже існуючим замовникам. Для посередників оберемо заліки дилерам за включення товару в номенклатуру та виконання планів продажів.

Тепер ми можемо по пунктах розробити кінцеву стратегію збуту:

1. Інтенсивність стимулювання. Для успіху заходу необхідна наявність певного мінімуму стимулювання. Сильніший стимул забезпечить і більший об'єм продажів але при постійно падаючому темпі збуту.

2. Умови участі. Стимули будуть запропоновані покупцям та посередникам.

3. Засоби розповсюдження відомостей про програму стимулювання. Поширювати звернення про програму стимулювання і підсилювати інтерес до неї будемо через наступні канали розповсюдження інформації : мережа магазинів та розповсюдження за допомогою засобів реклами ( реклама у виданні " Капіталіст " (The Capitalist) бо його читацька аудиторія - власники крупного бізнесу (SIMENS УКРАЇНА,TARGET,АВТОАРТ, БАЗИС АКБ, МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИНА та ін.), високоосвічені забезпечені представники бізнес-класса, провідні менеджери найбільших компаній України і за результатами останньої хвилі досліджень компанії "TNS Україна" журнал "Капіталіст" міцно займає перше місце серед ділових щомісячних видань).

4. Тривалість програми стимулювання. Якщо тривалість заходу щодо стимулювання збуту дуже коротка багато споживачів не зможуть скористатися пропонованими вигодами, якщо ж захід дуже розтягнутий за часом, пропозиція втратить частину свого заряду, що штовхає на негайні дії. Тому тривалість програми стимулювання премією - 1 місяць . Виставка ж,в якій приймає участь підприємство ("Технології захисту ") проводиться впродовж 3 днів.

5. Вибір часу для проведення заходів щодо стимулювання збуту. З врахуванням того, що попит є менш жвавим на початку року, слід обрати часом проведення стимулювання преміями лютий, коли вже скінчилися свята і ділова активність набула звичайного стану . Також варто провести ще одну хвилю стимулювання влітку, коли попит знову має тенденцію до зниження.

6. Бюджет на стимулювання збуту. Вирахуємо бюджет на стимулювання збуту як відсоток від звітного прибутку . Відсоток відрахувань - 20 %.

Брекл.= ( 87600 * 20 ) / 100 = 17520 грн.

Розподіл бюджету показано на схемі 1 у додатку 3.

ВИСНОВКИ

Після завершення практики на підприємстві "Резерв-1" я можу зробити висновок, що мета практики,а саме ознайомлення безпосередньо на підприємстві з виробничим процесом, закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь, отриманих при вивченні циклу теоретичних дисциплін, досягнута. Також виконані завдання,що ставилися на початку практики(ознайомились з виробничою діяльністю суб'єкта підприємництва; сформували практичні навички економічної діяльності на підприємстві; ознайомились з низовим і середнім рівнем управління в різних підрозділах підприємства; набули навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності ), а ще виконане індивідуальне завдання, яке полягало в розробці програми стимулювання збуту продукції для підприємства.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Рис. 1 Організаційна структура управління ПП "Резерв - 1"

Додаток 2

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87) (в редакції Наказу Міністерства фінансів України N 304 від 30.11.2000 р., із змінами,внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

Коди

Дата (рік, місяць, число)

22008

101

01

Підприємство П П " Резерв - 1"

за ЄДРПОУ

21268014

Територія

за КОАТУУ

6310136900

Форма власності приватна

за КФВ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь Виробн . прил - в для вимір . мех вел

за ЗКГНГ

14325

Вид економічної діяльності

за КВЕД

29.24.1

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

Адреса : м . Харків, вул Польова, 87

БАЛАНС за 200 7 р.

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

О. 2

0 . 1

Первісна вартість

011

1 . 1

1 . 1

Накопичена амортизація

012

0 . 9

1. 0

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

34 . 5

39 . 9

Первісна вартість

031

142 . 1

151 . 6

Знос

032

107 . 6

111 . 7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

29 . 7

29 . 7

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

64. 4

69 . 7

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

58. 7

89.9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

-

-

готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

713 . 3

83 . 3

первісна вартість

161

713 . 3

83 . 3

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0 . 1

12 . 4

Продовження форми 1м

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5 . 7

23 . 5

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

37 . 9

21 . 3

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

7 . 3

Усього за розділом ІІ

260

815 . 7

237 . 7

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Баланс

280

880 . 1

307 . 4

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

0 . 8

0 . 8

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

6 . 1

6 . 1

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

208 . 9

173 . 5

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом І

380

215 . 8

180 . 4

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

--

-

415

( - )

( - )

416

( - )

( - )

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Довгострокові фінансові зобовязання

450

-

-

Відстрочені податкові зобовязання

460

-

-

Інші довгострокові зобовязання

470

-

-

Усього за розділом ІІІ.

480

-

-

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

568 . 1

-

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

20 . 4

5 . 7

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

14 . 4

18 . 0

з оплати праці

580

29 . 3

31 . 3

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

3 . 2

-

Інші поточні зобовязання

610

28 . 9

72 . 2

Усього за розділом ІV

620

664 . 3

127 .0

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

880 . 1

307 . 4

Керівник / Попов Г . П . / Головний бухгалтер / Олійник О . Г . /

Додаток 3

Схема 1. Розподіл бюджету

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011